Mabasa 7:1-60

  • Estevau apfundzisa pa Thando Ikulu Yakutongera Miseru (1-53)

    • Ndzidzi wa ambuyathu (2-16)

    • Mose adzakhala ntsogoleri; Aizraeli alambira madzimunthu (17-43)

    • Mulungu nkhabe kukhala m’matemplo akumangwa na manja a anthu (44-50)

  • Estevau aponyerwa miyala (54-60)

7  Mbwenye nyantsembe wankulu ambvundza: “Pyenepi mphyandimomwene?”  Estevau atawira: “Abale anga na ababanga, bveserani. Mulungu wambiri aonekera kuna mbuyathu Abhrahamu pikakhala iye ku Mezopotamya, mbadzati kuenda kakhala ku Harani,  iye ampanga: ‘Buluka mu dziko yako pakati pa abale ako, ndoko ku dziko inafuna kukupangiza ine.’  Penepo iye abuluka mu dziko ya Kaldheya mbaenda kakhala ku Harani. Pidafa babace, Mulungu ampanga toera afulukire mu dziko ino inakhala imwe cincino.  Mulungu nee ampasa cinthu ninga unthaka mu dziko ino, nkhabe, nee phindi ene ya mataka toera kuikha manyalo ace; mbwenye ampikira kuti mbadampasa dziko ino toera ikhale yace, buluka penepo mbidakhala ya dzindza* yace, maseze akhadadzati kukhala na mwana.  Kusiyapo pyenepi, Mulungu ampanga kuti dzindza* yace mbidakhala alendo mu dziko inango, pontho anthu a dziko ineyi mbadaacita mabitcu, mbaathabusa* mu pyaka 400.  Mulungu alonga: ‘Ine ndinadzatonga mbumba ineyi inafuna kudzaphatira iwo basa ninga mabitcu, buluka penepo iwo anadzabuluka mu dziko ineyi toera kunditumikira pa mbuto ino.’  “Mulungu acitambo na iye cibverano ca kusidzwa, penepo iye abala Izaki mbansidza pa ntsiku yacisere, Izaki abala* Yakobe, Yakobe abala ana 12, akuti adzakhala madzindza 12.  Iwo akhala na bibvu thangwi ya Zuze, mban’gulisa kuna anthu a ku Ejitu. Mbwenye Mulungu akhali na iye. 10  Iye amuombola mu nyatwa zace zonsene, mbancitisa kukhala munthu wakutawirika na waudziwisi pamaso pa Farau mambo wa ku Ejitu. Farau ansankhula toera kutonga dziko ya Ejitu na nyumba yace yonsene. 11  Mbwenye kwaoneka njala mu dziko yonsene ya Ejitu na Kanani. Ikhali nyatwa ikulu, ambuyathu nee akhakwanisa kugumana cakudya. 12  Mbwenye Yakobe abva kuti ku Ejitu kukhali na pyakudya, natenepa iye atuma ambuyathu paulendo wakutoma. 13  Pidaenda iwo pontho, Zuze apangizika kuna abale ace, abale a Zuze mbadziwika kuna Farau. 14  Natenepa, Zuze atumiza mphangwa kuna babace, toera iye na mbumba yace yonsene abwere ku Ejitu, onsene akhali anthu 75. 15  Penepo Yakobe aenda ku Ejitu, mbafera kweneko, pontho ambuyathu aferambo kweneko. 16  Iwo aenda nawo ku Sikemu mbaaikha munthumbi idagula Abhrahamu kuna ana a Hamori ku Sikemu na ntengo wa kobiri ya parata. 17  “Pikhafika ndzidzi toera ikwanirisike pikiro idacita Mulungu kuna Abhrahamu, mbumba ya Izraeli yathimizirika mu Ejitu, 18  mpaka pa ndzidzi udatoma kutonga mambo unango mu Ejitu, wakuti nee akhadziwa Zuze. 19  Mwakucenjera, mambo unoyu athabusa mbumba yathu, mbaikakamiza kutaya anawo apabere toera afe. 20  Mu ndzidzi unoyu abalwa Mose, iye akhali wakubalika kakamwe pamaso pa Mulungu. Iye amala miyezi mitatu panyumba ya babace. 21  Mbwenye pidasiyiwa* iye, mwana wacikazi wa Farau ankwata mbankuza ninga mwanace. 22  Natenepa, Mose apfundziswa udziwisi onsene wa dziko ya Ejitu. Mwandimomwene, iye akhali munthu wamphambvu m’mafalace na m’macitiro ace. 23  Pikhali iye na pyaka 40 pyakubalwa, Mose anyerezera kuenda kaona abale ace, Aizraeli. 24  Pidaona iye kuti m’bale wace akhathabuswa na Muejitu unango, iye abvunulira m’bale wace akhathabuswa, mbapha Muejitu. 25  Natenepa, Mose akhanyerezera kuti abale ace mbadabvesesa kuti Mulungu ansankhula toera kuapulumusa, mbwenye iwo nee abvesesa pyenepi. 26  Mangwana mwace iye afika kuna iwo mbagumana awiri akumenyana, iye ayesera kuaphedza toera akhazikise ntendere, mbaapanga: ‘Amunamwe, imwe ndimwe ubale wanu. Thangwi yanji musabvuyana mwekhene?’ 27  Mbwenye ule akhabvuya ndzace, asukhuma Mose, mbampanga: ‘Mbani adakusankhula toera kukhala ntsogoleri wathu na ntongi wa miseru yathu? 28  Kodi iwe usafuna kundipha ninga pidacita iwe mamuna wa mu Ejitu dzulo?’ 29  Mose pidabva iye pyenepi, athawa ku Ejitu mbaenda kakhala ku Midhiyani. Kweneko iye amanga banja mbabala ana awiri acimuna. 30  “Mudapita pyaka 40, anju aonekera kuna iye n’thando cifupi na Phiri ya Sinai pa malirimi a moto ukhagaka pa thendere ya minga. 31  Mose adzumatirwa kakamwe pidaona iye thendere ya minga ikhagaka. Mbwenye pikhafendedzera iye cifupi toera kuonesesa mwadidi, iye abva fala ya Yahova mbikalonga kuti: 32  ‘Ine ndine Mulungu wa ambuya ako, Mulungu wa Abhrahamu, wa Izaki na wa Yakobe.’ Mose atoma kutetemera, mbakhonda kukhala pontho na cipapo toera kufendedzera thendere. 33  Yahova ampanga: ‘Dula masandalya ako, thangwi mbuto idalimira iwe, ndi mbuto yakucena. 34  Mwandimomwene ine ndaona kuthabuka kwa mbumba yanga ku Ejitu, pontho ndabva kubulira kwawo, natenepa ndabwera toera kuaombola. Cincino ine ndinakutuma toera uende ku Ejitu.’ 35  Mose unoyu adakhonda iwo mbampanga kuti: ‘Mbani adakusankhula toera kukhala ntsogoleri na nyakutonga miseru?’, ndiye adatumwa na Mulungu toera kukhala ntsogoleri na muomboli wawo kubulukira kuna anju adaonekera kuna iye pa thendere ya minga. 36  Munthu unoyu aatsogolera toera kubuluka mu Ejitu, mbacita pinthu pyakudzumisa* na pirengo mu Ejitu, pa Bara Yakufuira na n’thando mu pyaka 40. 37  “Mose unoyu ndiye adapanga Aizraeli kuti: ‘Mulungu anadzakusankhulirani pakati pa abale anu mprofeta m’bodzi ninga ine.’ 38  Iye ndiye akhali na mbumba ya Izraeli n’thando, iye akhali mwenemu pabodzi na anju adalonga na iye Paphiri ya Sinai, pontho na ambuyathu. Iye atambira mafala a Mulungu toera aapereke kuna ife. 39  Mbwenye ambuyathu akhonda kumbvera. Iwo ampasira nkhodolo, mitima yawo mbibwerera ku Ejitu. 40  Iwo apanga Aroni: ‘Ticitire alungu toera atitsogolere. Thangwi ife nkhabe dziwa kuti ninji pidacitikira Mose, ule adatibulusa ku dziko ya Ejitu.’ 41  Natenepa iwo acita dzimunthu ya mwanang’ombe mu ntsiku zenezi, aiperekera ntsembe, mbacita phwando toera kutsandzaya thangwi ya cinthu cidacita iwo na manja awo. 42  Natenepa Mulungu athauka pakati pawo, mbaasiya toera alambire pinthu pyakudzulu, ninga mudalemberwa ipyo m’bukhu ya Aprofeta kuti: ‘Imwe mbumba ya Izraeli, kodi miyoni na ntsembe zidapereka imwe mu pyaka 40 n’thando, mukhazipereka kuna ine? 43  Nkhabe, mbwenye imwe mukhathukula cinyumba* ca Moloke na nyenyezi ya mulungu Refani, madzimunthu adacita imwe toera kualambira. Natenepa, ine ndinadzakuendesani kutali kupiringana ku Bhabhilonya.’ 44  “Ambuyathu akhali na tabhernakulo* n’thando, ninga mudalongera Ule adapanga Mose kuti, aicite mwakubverana na ire idapangizwa iye. 45  Ambuyathu aipaswa na ababawo, mbabwera nayo pabodzi na Yoswa ku dziko ya anthu adathamangiswa na Mulungu patsogolo pa ambuyathu. Iyo yapitiriza mu dziko ino mpaka mu ntsiku za Dhavidhi. 46  Mulungu akomerwa na Dhavidhi, iye mbalonga kuti akhafuna kumangira nyumba Mulungu wa Yakobe. 47  Mbwenye adam’mangira nyumba ndi Salomoni. 48  Mbwenye Mulungu Wankulu Kakamwe nkhabe kukhala n’nyumba zakumangwa na manja a anthu, ninga mudalongera mprofeta kuti: 49  ‘Yahova alonga, kudzulu ndi mpando wanga wa umambo, dziko yapantsi ndi mbuto yakuikhira manyalo anga. Mphapo ndi ntundu wanji wa nyumba inafuna kundimangira iwe? Mbuto yanga toera kupuma mbidakhala kupi? 50  Kodi si djanja yanga tayu idacita pinthu pyonsene?’ 51  “Imwe anthu akunentsa, ndimwe akuuma mitima na akukhonda kubva, ndzidzi onsene imwe musapokanya nzimu wakucena; pidacita ambuyanu, ndipyo pinacitambo imwe. 52  Ndi mprofeta upi adakhonda kutcingwa na ambuyanu? Iwo apha ale adadziwisa mwanyapantsi pya kubwera kwa munthu Wakulungama, ule adasandukira imwe mbamum’pha, 53  imwe anthu adatambira Mwambo udaperekwa na aanju, mbwenye mbamukhonda kuubvera.” 54  Pidabva iwo pinthu pyenepi, iwo aipirwa kakamwe* m’mitima yawo, mbatoma kumulumira mano. 55  Mbwenye Estevau adzala na nzimu wakucena, ayang’ana kudzulu mbaona mbiri ya Mulungu na ya Yezu akhali kunkono wamadyo wa Mulungu, 56  iye alonga: “Onani, ine ndiri kuona kudzulu kwafunguka, pontho Mwana wa munthu ali dzololo kunkono wamadyo wa Mulungu.” 57  Pidabva iwo pyenepi, iwo akhuwa na mphambvu zawo zonsene, athukula manja awo mbafunga makutu awo, onsene mbathamangira kuna iye. 58  Pidam’bulusa iwo kunja kwa nzinda, atoma kumponyera miyala. Amboni adampambizira asiya nguwo zawo pana m’phale unango anacemerwa Saulo. 59  Mu ndzidzi ukhamponyera iwo miyala, Estevau adembetera: “Mbuya Yezu, tambirani umaso wanga.” 60  Penepo iye agodama, mbakhuwa na mphambvu yonsene: “Yahova, lekani kuatcunyusa thangwi ya madawo anewa.” Pidamala iye kulonga mafala anewa, iye afa.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “mbeu.”
Fala na Fala: “mbeu.”
Peno: “mbaatsalakana mwakuipa.”
Munjira inango: “acitambo pibodzi pyene na.”
Peno: “pidaoniwa iye.”
Peno: “pidzindikiro.”
Peno: “tenda.”
Peno: “cinyumba cikhapangiza kuti Mulungu akhali na iwo.”
Peno: “abva napyo kupha kakamwe.”