Mabasa 6:1-15

  • Amuna anomwe asankhulwa toera kutumikira (1-7)

  • Estevau apambizirwa kuti asaxola Mulungu (8-15)

6  Mu ntsiku zenezi, pikhathimizirika anyakupfundza a Yezu, Ayuda akhalonga Cigerego atoma kudungunya thangwi ya Ayuda akhalonga Cihebheri, pidaona iwo kuti azice awo nee akhapaswa cakudya cikhatambiriswa anthu pa ntsiku.  Natenepa, apostolo 12 agumanya anyakupfundza onsene, mbaapanga: “Si pyadidi tayu kwa ife kusiya basa yakupfundzisa mafala a Mulungu toera kugawiza cakudya.  Natenepa abale, sankhulani pakati panu amuna anomwe a makhaliro adidi,* akudzala na nzimu wakucena na udziwisi, penepo ife tinaakhazikisa toera kutsalakana basa ineyi yakufunika;  mbwenye ife tinapitiriza kucita maphembero na kupfundzisa mafala a Mulungu.”  Anyakupfundza onsene akomerwa na mafala adalonga iwo. Natenepa, iwo asankhula Estevau munthu wacikhulupiro kakamwe na wakudzala na nzimu wakucena, Filipi, Prokoro, Nikanori, Timau, Parmena na Nikolau wa ku Antiyokiya adapita mu uphemberi Waciyuda.  Iwo aabweresa kuna apostolo. Apostolo acita phembero, mbaasandzikira manja.  Natenepa mafala a Mulungu akhapitiriza kumwazika, anyakupfundza akhapitiriza kuthimizirika kakamwe mu Yerusalemu; pontho mwinji ukulu wa anyantsembe atoma kukhulupira.  Estevau, munthu wakudzala na kukoma ntima kwa Mulungu, pontho na mphambvu za Mulungu, akhacita pidzindikiro pikulu na pirengo pakati pa mbumba.  Amuna anango a mu nsoka unacemerwa Sinagoga ya Anthu Akusudzulwa, pabodzi na anthu anango a ku Sirene, Alexandriya, anango a ku Silisya na Azya, abwera toera kuketesana na Estevau. 10  Iwo akhacimwana kumpokanya thangwi iye akhalonga na udziwisi pontho na ciphedzo ca nzimu wakucena. 11  Penepo iwo anyengerera anthu ncibisobiso toera alonge kuti: “Ife tamubva mbakalonga mafala akuxola Mose na Mulungu.” 12  Iwo akulumiza anthu, akulu a mbumba na apfundzisi a mwambo, mbabwera kuna iye mwakututumusa. Iwo am’phata mbaenda naye ku Thando Ikulu Yakutongera Miseru. 13  Iwo abweresa amboni authambi, adalonga kuti: “Munthu uyu nkhabe kusiya kulonga mwakuipa mbuto ino yakucena na Mwambo. 14  Ife tamubva mbakalonga kuti Yezu wa ku Nazareti anadzafudza mbuto ino yakucena mbacinja miyambo idatipasa Mose.” 15  Anthu onsene akhali pa Thando Ikulu Yakutongera Miseru akhamuyang’ana, mbaona kuti nkhope yace ikhali ninga ya anju.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “amuna anomwe analongwa mwadidi.”