Mabasa 5:1-42

  • Ananiya na Safira (1-11)

  • Apostolo acita pidzindikiro pizinji (12-16)

  • Aikhwa nkaidi mbabuluswa (17-21a)

  • Kuendeswa pontho pa Thando Ikulu Yakutongera Miseru (21b-32)

    • ‘Kubvera Mulungu, tayu anthu’ (29)

  • Uphungu wa Gamaliyeli (33-40)

  • Kumwaza mphangwa nyumba na nyumba (41, 42)

5  Mamuna unango anacemerwa Ananiya na nkazace anacemerwa Safira, agulisambo munda wawo.  Mbwenye iye abverana na nkazace ncibisobiso toera kupungula kobiri ineyi, idasala mbaipereka kuna apostolo.  Mbwenye Pedhru ambvundza: “Ananiya, thangwi yanji watawirisa kunyengererwa na Sathani toera kunyengeza nzimu wakucena, mbubisa kobiri inango ya munda wako?  Kodi munda unoyu nee ukhali wako mbudzati kuugulisa? Pidamala iwe kuugulisa, kobiri yonsene nee ikhali m’manja mwako? Mphapo thangwi yanji ntima wako wanyerezera kucita pinthu pyenepi? Iwe nee wanyengeza anthu, mbwenye wanyengeza Mulungu.”  Ananiya pidabva iye mafala anewa, agwa pantsi, mbafa. Anthu onsene adabva pyenepi agopa kakamwe.  Penepo aphale abwera, ampyangirira na nguwo, iwo antembeta kuenda naye kunja, mbamuikha munthumbi.  Pidapita midzidzi mitatu, apitambo nkazace, iye nee akhadziwa pidacitika.  Pedhru ambvundza: “Ndipange, kobiri yonsene ya munda udagulisa imwe ndi ineyi? Iye atawira: “Inde, ndi ineyi.”  Natenepa Pedhru ampanga: “Thangwi yanji uwiri wanu mwabverana toera kunyengeza nzimu wa Yahova? Ona, anthu adaikha mamunako munthumbi ali pansuwo, iwo anadzakutembeta, mbakubulusa kunja.” 10  Penepo pene iye agwa pantsi, mbafa. Pidapita aphale, an’gumana afa, iwo ankwata mbaenda kamuikha munthumbi cifupi na padaikhwa mamunace. 11  Natenepa, anyakupfundza akhali mu Yerusalemu na anthu onsene adabva pinthu pyenepi, agopa kakamwe. 12  Kusiyapo pyenepi, apostolo akhapitiriza kucita pidzindikiro pizinji na pirengo pakati pa mbumba; pontho iwo akhasonkhana pabodzi pene pa mbuto inacemerwa Khonde ya Salomoni. 13  Mwandimomwene, anango nee akhali na cipapo toera kukhala pabodzi na anyakupfundza; mbwenye anthu akhaasimba kakamwe. 14  Kusiyapo pyenepi, anyakukhulupira akhapitiriza kuthimizirika kakamwe, amuna na akazi ene akhulupira Mbuya mbakhala anyakupfundza. 15  Iwo akhabweresa anyakuduwala mbaaikha m’miseu mikulu, akhaagonesa pa matalimba mang’ono na pamakha, toera Pedhru angapita na penepo iwo akwanise kukhuyiwa kwene na n’thundzi wace. 16  Pontho, anthu azinji a mizinda ya cifupi na Yerusalemu akhapitiriza kubwera, iwo akhabweresa atenda na anthu akhathabuswa na madimonyo, penepo onsene akhawangiswa. 17  Mbwenye nyantsembe wankulu na andzace onsene a mu nsoka wa Asadhuki, alamuka mwakuipirwa, mitima yawo mbidzala na bibvu. 18  Iwo amanga apostolo mbaaikha nkaidi ya mu nzinda. 19  Mbwenye namasiku, anju wa Yahova afungula misuwo ya kaidi, aabulusa kunja, mbaapanga: 20  “Ndokoni mu templo, pontho pitirizani kupanga anthu mphangwa zonsene zinalonga pya umaso wantsogolo.” 21  Pidamala iwo kubva pyenepi, mangwana mwace namacibese kakamwe iwo apita mu templo mbatoma kupfundzisa anthu. Pidafika nkulu wa anyantsembe na ale akhali na iye, iwo acemeresa nsoka wa Thando Ikulu Yakutongera Miseru na nsoka wa akulu a mbumba ya Izraeli, mbatuma anyakuonera toera aende kabulusa apostolo nkaidi. 22  Mbwenye anyakuonera pidafika iwo ku kaidi, nee aagumana. Natenepa iwo abwerera, mbalonga: 23  “Pidafika ife tagumana kuti kaidi ikhadafungwa mwadidi, pontho anyakuonera akhali dzololo m’misuwo, mbwenye pidafungula ife, nee tagumana munthu nkati.” 24  Pidabva iwo pyenepi, nkulu wa anyakuonera templo na akulu a anyantsembe amala napyo ndzeru, mbatoma kubvundzika kuti ninji pinafuna kucitika. 25  Mbwenye munthu unango abwera, mbaapanga: “Onani, amuna adaikha imwe nkaidi ali mu templo, iwo akupfundzisa anthu.” 26  Penepo nkulu wa anyakuonera templo na anyakuonera aenda kaakwata, mbwenye nee acita kuakakamiza, thangwi akhagopa kuponyerwa miyala na mbumba. 27  Natenepa, iwo aabweresa mbaalimirisa patsogolo pa Thando Ikulu Yakutongera Miseru. Penepo nyantsembe wankulu aabvundza, 28  mbalonga: “Ife takupangani pakweca kuti nee musafunika kupitiriza kupfundzisa mu dzina ya munthu unoyu, mbwenye onani basi! Imwe mwadzadza Yerusalemu na pipfundziso pyanu, pontho musafuna kuti ife tikhale na mulando wa ciropa thangwi ya kufa kwa munthu unoyu.” 29  Pedhru na apostolo anango atawira: “Pakutoma tisafunika kubvera Mulungu ninga ntongi, tayu anthu. 30  Mulungu wa ambuyathu alamusa Yezu muli akufa, ule adapha imwe pakun’khomera pamuti. 31  Mulungu ankuza mban’khazika kunkono wace wamadyo. Iye ansankhula toera kupulumusa anthu na kuapasa umaso, toera mbumba ya Izraeli itcunyuke mbilekererwa madawo awo. 32  Ife ndife amboni a pinthu pyenepi, pontho nzimu wakucena udapereka Mulungu kuna ale anambvera ninga ntongi wawo usaperekambo umboni.” 33  Pidabva iwo pyenepi, aipirwa kakamwe* mbafuna kuapha. 34  Mbwenye Nfarisi anacemerwa Gamaliyeli alimira pa Thando Ikulu Yakutongera Miseru; iye akhali mpfundzisi wa Mwambo, pontho akhalemedzwa na anthu onsene. Iye aphemba toera apostolo abuluswe kunja mu ndzidzi ungasi basi. 35  Penepo iye aapanga: “Imwe amuna a Izraeli, nyerezerani mwadidi pinafuna imwe kucita kuna anthu awa. 36  Nduli umu mwaoneka mamuna akhacemerwa Teudha, iye abvekera kakamwe, pontho amuna akukwana 400 apita mu nsoka wace. Mbwenye iye aphiwa, natenepa ale akhantowera abalalika, nsoka wace mbufudzika. 37  Buluka penepo, abwerambo Yuda wa ku Galileya mu ntsiku zidalemberwa anthu, iye atundusa anthu azinji mbantowera. Pidafa iye, anthu onsene akhantowera abalalika. 38  Mbwenye thangwi ya pinacitika cincino ipi, ine ndinakupangani kuti, lekani kunentsa amuna anewa, mbwenye asiyeni pyawo. Khala pinanyerezera iwo peno basa inacita iwo ndi ya anthu, inadzafudzika; 39  mbwenye khala ndi basa ya Mulungu, imwe munacimwana kuafudza, thangwi mungacita pyenepi pinadzakhala ninga mukumenyana na Mulungu.” 40  Iwo abvera uphungu wace, acemera apostolo, mbaakwapula.* Buluka penepo aapanga toera akhonde kulonga pontho pya dzina ya Yezu, mbaasiya toera aende. 41  Natenepa, iwo abuluka mwakutsandzaya pa Thando Ikulu Yakutongera Miseru thangwi aoniwa kuti athema kuona nyatwa thangwi ya dzina ya Yezu. 42  Ntsiku zonsene mu templo, pontho nyumba na nyumba iwo akhapitiriza kupfundzisa mwaphinga na kumwaza mphangwa zadidi thangwi ya Kristu Yezu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “abva kupha kakamwe.”
Peno: “mbaamenya.”