Mabasa 4:1-37

  • Pedhru na Juwau amangwa (1-4)

    • Amuna adakhulupira afika 5.000 (4)

  • Kutongwa pa Thando Ikulu Yakutongera Miseru (5-22)

    • “Ife nee tinasiya kulonga” (20)

  • Kucita phembero toera kukhala na cipapo (23-31)

  • Anyakupfundza aphatisira pabodzi pene pinthu pyawo (32-37)

4  Mu ndzidzi ukhalonga Pedhru na Juwau kuna mbumba, abwera kuna iwo anyantsembe, nkulu wa anyakuonera templo na Asadhuki.  Iwo akhadaipirwa thangwi apostolo akhapfundzisa anthu, mbalonga pakweca kuti Yezu alamuswa muli akufa.*  Natenepa, iwo amanga Pedhru na Juwau mbaafungira nkaidi mpaka mangwana mwace, thangwi dzuwa ikhadadoka.  Mbwenye anthu azinji adabva pidalonga iwo, akhulupira, natenepa numero ya amuna yadzafika cifupi na 5.000.  Mangwana mwace, atsogoleri a Ayuda, akulu a mbumba na apfundzisi a mwambo agumanyikana mu Yerusalemu,  pabodzi na nyantsembe wankulu Anasi, Kaifa, Juwau, Alexandre na abale onsene a nyantsembe wankulu.  Iwo aikha Pedhru na Juwau pakati pawo, mbatoma kuabvundza: “Musacita pyenepi na mphambvu za ani, peno mu dzina ya ani?”  Penepo Pedhru adzala na nzimu wakucena, mbaapanga: “Imwe atsogoleri na akulu a mbumba,  khala ife tikucitwa mibvundzo lero thangwi ya cinthu cadidi cidacita ife kuna munthu wakulamala, pontho khala musafuna kudziwa kuti mbani adamuwangisa, 10  dziwani imwe monsene pabodzi na mbumba yonsene ya Izraeli, kuti munthu uyu awangiswa mu dzina ya Yezu Kristu wa ku Nazareti, ule adakhomera imwe pamuti, mbwenye Mulungu amulamusa muli akufa. Kubulukira mwa iye, munthu uyu adalimira patsogolo panu, awangiswa. 11  Yezu unoyu, ndi ‘mwala udakhondwa na imwe anyakumanga, wakuti wadzakhala mwala wakufunika kakamwe wapankhomo.’* 12  Kusiyapo pyenepi, dziwani kuti nkhabe munthu unango anafuna kupulumusa anthu, thangwi nkhabepo dzina inango idaperekwa kuna anthu pantsi pano toera tikwanise kupulumuswa nayo.” 13  Pidaona iwo cipapo ca Pedhru na Juwau, na kudziwa kuti iwo akhali anthu ene pyawo akuti nee apfundza kakamwe,* iwo adzumatirwa. Penepo adzindikira kuti iwo akhali pabodzi na Yezu. 14  Iwo nee akhali na cakulonga, thangwi munthu adawangiswa akhadalimira penepo pabodzi na iwo. 15  Natenepa iwo aapanga toera abuluke kunja kwa Thando Ikulu Yakutongera Miseru, mbatoma kubvundzana okha-okha, 16  kuti: “Tinacitanji na amuna awa? Thangwi iwo acitadi cirengo cikulu kakamwe cidadziwika kuna anthu onsene anakhala mu Yerusalemu, ife tinacimwana kupokanya pyenepi. 17  Mbwenye toera pikhonde kupitiriza kumwazika kuna anthu, tendeni tiathuse, mbatiapanga kuti akhonde kupanga pontho munthu unango pya dzina ineyi.” 18  Penepo iwo aacemera, mbaapanga kuti akhonde kulonga cinthu nee kupfundzisa munthu mu dzina ya Yezu. 19  Mbwenye Pedhru na Juwau aatawira: “Longani ndimwe khala mphyakuthema pamaso pa Mulungu kubvera imwe mbatikhonda kubvera Mulungu. 20  Mbwenye ife nee tinasiya kulonga pinthu pidaona ife na pidabva ife.” 21  Natenepa, pidamala iwo kuathusa pontho, aasiya mbaenda pyawo, thangwi nee agumana mathangwi toera kuatcunyusa, pontho iwo akhagopa anthu, thangwi onsene akhasimba Mulungu pakuona pinthu pidacitika. 22  Thangwi mamuna adawangiswa na cirengo ceneci, akhali na pyaka pyakupiringana 40 pyakubalwa. 23  Pidabuluswa iwo, aenda kuna anyakupfundza anango mbalonga pinthu pidapangwa iwo na akulu a anyantsembe na akulu a mbumba. 24  Pidabva iwo pyenepi, onsene aphembera pabodzi pene kuna Mulungu, mbalonga: “Mbuya Wankulu Kakamwe, imwe Ndimwe adacita kudzulu na pantsi, bara na pinthu pyonsene piri mwenemu, 25  na ciphedzo ca nzimu wanu wakucena, imwe mwacitisa kuti ntumiki wanu, mbuyathu Dhavidhi alonge kuti: ‘Thangwi yanji anthu a madzindza anango asaipirwa, pontho thangwi yanji anthu asanyerezera pinthu pyakusowa basa? 26  Amambo a dziko yapantsi akhunganyika, pontho atongi agumanyikana pabodzi pene toera kuthimbana na Yahova pabodzi na nyakudzodzwa wace.’* 27  Mwandimomwene, Herodhi na Ponsyo Pilato agumanyikana mu nzinda uno na anthu a madzindza anango pabodzi na mbumba ya Izraeli toera kutcinga Yezu, ntumiki wanu wakucena adadzodza imwe. 28  Iwo agumanyikana toera kucita pidalonga imwe mwanyapantsi kuti mbapidacitika mwakubverana na mphambvu yanu na cifuno canu. 29  Mbwenye cincino Yahova, onani kuthusa kunaticita iwo, pontho phedzani atumiki anu toera apitirize kulonga mafala anu na cipapo consene, 30  mbamupitiriza kufuthula djanja yanu toera kuwangisa anyakuduwala, pontho pirengo na pidzindikiro mbapipitiriza kucitika mu dzina ya Yezu, ntumiki wanu wakucena.” 31  Pidamala iwo kudembetera kuna Mulungu, mbuto idagumanyikana iwo yatekenyeka, penepo onsene adzala na nzimu wakucena, mbatoma kulonga mafala a Mulungu mwacipapo. 32  Kusiyapo pyenepi, mwinji onsene wa anthu adakhulupira, akhali na ntima ubodzi ene na manyerezero mabodzi ene, nee m’bodzi wa iwo mbadalonga kuti pinthu pikhali na iye ndi pyace, mbwenye pinthu pyonsene pikhali na iwo akhapiphatisira pabodzi pene. 33  Apostolo akhapitiriza kupereka umboni wamphambvu thangwi yakulamuswa kwa Mbuya Yezu muli akufa, pontho Mulungu akhapangiza kukoma ntima kukulu kuna iwo onsene. 34  Mwandimomwene, nee m’bodzi wa iwo akhasowa cinthu, thangwi onsene akhali na minda peno nyumba, akhagulisa mbabweresa kobiri ineyi, 35  mbaipereka kuna apostolo. Penepo apostolo akhagawiza kobiri ineyi kuna m’bodzi na m’bodzi mwakubverana na kusowa kwace. 36  Natenepa, Zuze wakuti apostolo akhancemerambo Bharnabhe, (dzina ineyi isabveka, “Mwana Wacibalangazo”), Mulevi adabalwa ku Xipre, 37  akhali na munda wace, iye augulisa, abweresa kobiri ineyi mbaipereka kuna apostolo.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “kuti anyakufa analamuswa ninga pidacitika kuna Yezu.”
Mwala unoyu usaikhwa pankhomo ya nyumba panagumana mapfufu mawiri.
Peno: “adakhonda pfundza,” nee pisabveka munthu adakhonda kuenda kapfundza kuxikola, mbwenye pisabveka kuti nee akhadapfundza maxikola a akulu a mauphemberi.
Peno: “Kristu wace.”