Mabasa 3:1-26

  • Pedhru awangisa nyakuphemba-phemba wakulamala (1-10)

  • Pedhru apfundzisa pa mbuto inacemerwa Khonde ya Salomoni (11-26)

    • ‘Kusasanyira papswa pinthu pyonsene’ (21)

    • Mprofeta ninga Mose (22)

3  Pedhru na Juwau akhaenda ku templo pa ndzidzi wakucita phembero, ndzidzi utatu wakumaulo,  pa ndzidzi unoyu, mamuna m’bodzi adabalwa wakulamala akhathukulwa mbaikhwa pansuwo wa templo. Ntsiku zonsene iwo akhamuikha cifupi na nsuwo wa templo unacemerwa Wakubalika, toera iye akwanise kuphemba pinthu kuna ale akhapita mu templo.  Pidaona iye Pedhru na Juwau mbakapita mu templo, iye atoma kuaphemba pinthu.  Mbwenye Pedhru na Juwau amuyang’ana soo, mbampanga: “Tiyang’ane.”  Natenepa iye aayang’ana, mbadikhira kupaswa cinthu na iwo.  Mbwenye Pedhru alonga: “Ine nkhabe parata nee ouro, mbwenye ndinakupasa ciri na ine. Mu dzina ya Yezu Kristu wa ku Nazareti, ine ndinakupanga kuti, lamuka ufambe!”  Iye am’phata na nkono wace wamadyo mbamulamusa. Penepo pene manyalo ace na mphundupundu zace zawanga.  Iye anumpha mbalimira na miyendo yace, atoma kufamba mbapita na iwo mu templo. Iye akhafamba, akhanumpha-numpha mbasimba Mulungu.  Anthu onsene aona kuti iye akhafamba, pontho akhasimba Mulungu. 10  Natenepa iwo adzindikira kuti mamuna unoyu ndi ule wakuti kazinji kene akakhala Pansuwo Wakubalika wa templo mbadikhira kupaswa pinthu. Iwo adzumatirwa kakamwe na pinthu pidancitikira. 11  Mukhapitiriza iye kuphatirira Pedhru na Juwau, anthu onsene athamanga kuenda kuna iwo pa mbuto inacemerwa Khonde ya Salomoni, mbadzumatirwa kakamwe na pidacitika. 12  Pedhru pidaona iye pyenepi, apanga anthu: “Imwe anthu a Izraeli, thangwi yanji musadzumatirwa kakamwe na pyenepi, pontho thangwi yanji musatiyang’ana ninga kuti tamuwangisa na mphambvu zathu peno thangwi yakutumikira kwathu Mulungu? 13  Mulungu wa Abhrahamu, wa Izaki na wa Yakobe, Mulungu wa ambuyathu, apasa mbiri Ntumiki wace, Yezu, ule adapereka imwe, mbamun’khonda pamaso pa Pilato, maseze iye akhafuna kunsudzula. 14  Inde, imwe mwakhonda munthu wakucena na wakulungama, mbamuphemba toera akusudzulireni munthu wakuti ndi phanga. 15  Natenepa, imwe mwapha ule Anatsogolera Anthu ku umaso, mbwenye Mulungu amulamusa muli akufa, ife ndife amboni a pinthu pyenepi. 16  Munthu uyu anaona imwe na anadziwa imwe, awangiswa mu dzina ya Yezu, pontho thangwi yakukhulupira kwathu dzina yace. Cikhulupiro ciri na ife thangwi ya Yezu, ndico cidawangisa munthu uyu patsogolo panu monsene. 17  Mbwenye cincino abale, ine ndisadziwa kuti imwe mwacita pyenepi thangwi yakukhonda dziwa, ninga pidacitambo atsogoleri anu. 18  Mulungu atawirisa pinthu pyenepi toera kukwanirisa pinthu pidadziwisa iye mwanyapantsi kubulukira mwa* aprofeta onsene kuti, Kristu mbadaona nyatwa. 19  “Natenepa, tcunyukani mbamucinja toera mulekererwe madawo anu,* pontho toera ibwere midzidzi yacibalangazo buluka kuna Yahova, 20  toera iye atumize Yezu, wakuti ndi Kristu adakhazikiswa na iye thangwi ya imwe. 21  Iye asafunika kupitiriza kukhala kudzulu mpaka pa ndzidzi wakusasanyira papswa pinthu pyonsene, ndzidzi udalonga Mulungu kubulukira mwa aprofeta ace akukhulupirika akale. 22  Mwandimomwene, Mose alonga: ‘Yahova Mulungu wanu anadzakusankhulirani pakati pa abale anu mprofeta m’bodzi ninga ine. Imwe musafunika kucita pinthu pyonsene pinakupangani iye. 23  Munthu onsene anakhonda kubvera Mprofeta unoyu, anadzafudzwa pakati pa mbumba ya Mulungu.’ 24  Aprofeta onsene kutomera Samweli na ale adabwera nduli mwace, alongambo pakweca pya ntsiku zino. 25  Imwe ndimwe ana a aprofeta, pontho ndimwe ana a cibverano cidacita Mulungu na ambuyanu, mudapanga iye Abhrahamu kuti: ‘Madzindza onsene a pantsi pano anadzapaswa nkhombo kubulukira kuna mwana wa dzindza* yako.’ 26  Pidamala Mulungu kukhazikisa Ntumiki wace, pakutoma antumiza kuna imwe toera kukupasani nkhombo, mukucitisa kuti m’bodzi na m’bodzi wa imwe acinje, mbasiya macitiro ace akuipa.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “mukuphatisira milomo ya.”
Fala na Fala: “toera madawo anu afudzwe.”
Fala na Fala: “mbeu.”