Mabasa 28:1-31

  • Apandira pa ntsuwa ya Malta (1-6)

  • Kuwangiswa kwa babace Pubhliyo (7-10)

  • Apitiriza na ulendo wakuenda ku Roma (11-16)

  • Paulu alonga na Ayuda ku Roma (17-29)

  • Paulu amwaza mphangwa mwacipapo mu pyaka piwiri (30, 31)

28  Pidamala ife kupandira, tabva kuti ntsuwa ineyi ikhacemerwa Malta.  Anthu a pa ntsuwa ineyi* apangiza kukoma ntima kakamwe kuna ife. Iwo aphatisa moto, tonsene tatambirwa mwadidi thangwi madzi akhabvumba, pontho kunja kukatonthola.  Paulu agumanya nkhuni zizinji mbaziikha pa moto, thangwi yakupisa kwa moto, yabuluka nyoka mu nkhuni mbiluma djanja ya Paulu nee kubuluka.  Pidaona iwo nyoka ikhali dedzu-dedzu pa djanja yace, anthu a kweneko atoma kulonga okha-okha: “Mwandimomwene, munthu uyu ndi phanga, maseze apulumuka m’bara, Ulungami* nee antawirisa toera kupitiriza kukhala na umaso.”  Penepo Paulu agubudzira nyoka pa moto, mbwenye iye nee acitika pinthu.  Iwo akhadikhira kuti Paulu mbadabzwimba, peno kuti penepo pene iye mbadagwa wakufa. Mbwenye pidadikhira iwo mu ndzidzi uzinji mbaona kuti nkhabe cinthu cakuipa cidancitikira, iwo acinja manyerezero awo, mbatoma kulonga kuti iye ndi mulungu.  Cifupi na penepo, pakhali na maminda a ntongi wa ntsuwa ineyi akhacemerwa Pubhliyo, iye atitambira mwadidi kakamwe, mbatitsalakana mwadidi mu ntsiku zitatu.  Pyacitika kuti babace Pubhliyo akhali pa bonde thangwi akhadaferuka, pontho akhaphandza ciropa. Paulu aenda kuna iye, acita phembero mbansandzikira manja, iye mbawanga.  Pidabva iwo pyenepi, anthu anango a pa ntsuwa ineyi akuti akhaduwala, aendambo kuna iye mbawangiswa mautenda awo. 10  Iwo apangizambo kupereka kwawo takhuta kuna ife mukutipasa miyoni mizinji, pontho pikhafuna ife kubuluka na xitima ya m’madzi, iwo atipasa pinthu pyonsene pikhafuna ife. 11  Mudapita miyezi mitatu, ife takwira xitima ya m’madzi yakuti kudomu kwace ikhali na cidzindikiro ca “Ana a Zeu.” Xitima ineyi ikhali ya ku Alexandriya, iyo yakhala pa ntsuwa ineyi mu ndzidzi onsene wa khoni. 12  Tatsama ku gombe ya Sirakusa, mbatimala ntsiku zitatu kweneko; 13  pidabuluka ife kweneko, tapitiriza na ulendo mbatifika ku Rejyo. Mangwana mwace yatoma kumenya mphepo ikhabuluka kunterero, nkuca mwace ife tafika ku Puteoli. 14  Kweneko ife tagumana abale, iwo atidembetera toera tikhale pabodzi na iwo mu ntsiku zinomwe. Buluka penepo ife taenda ku Roma. 15  Abale a ku Roma pidabva iwo kuti tiri kufika, abwera mpaka pa Nsika wa Apiyo na pa Nyumba Zitatu Zakutambirira Alendo* toera kuonana na ife. Paulu pidaaona iye, apereka takhuta kuna Mulungu, mbawanga manungo.* 16  Pidafika ife ku Roma, Paulu atawiriswa toera kukhala ekhene panyumba, mbaonerwa na nyankhondo m’bodzi. 17  Mbwenye mudapita ntsiku zitatu, Paulu acemeresa akulu a Ayuda. Pidagumanyikana iwo, iye aapanga: “Abale anga, maseze nee ndacita cinthu cakuipa kuna anthu peno kuswa miyambo ya ambuyathu, ine ndamangwa ku Yerusalemu, mbandiperekwa m’manja mwa Aroma. 18  Pidamala iwo kundicita mibvundzo, iwo akhafuna kundisudzula, thangwi nee aona cinthu cinapangiza kuti ndathema kuphiwa. 19  Mbwenye pidakhonda Ayuda, ine ndaphemba toera kudzatongwa na Sezari, mbwenye nee pisabveka kuti ndisafuna kusumira mbumba yanga. 20  Na thangwi ineyi, ine ndakucemerani toera kukudziwisani kuti ndamangwa na maunyolo awa thangwi ya cidikhiro ca Izraeli.” 21  Iwo antawira: “Ife nee tatambira tsamba idabuluka ku Yudeya, pontho nkhabe m’bale adabuluka kweneko wakuti alonga cinthu cakuipa thangwi ya iwe. 22  Mbwenye ife taona kuti mphyadidi tibve pinanyerezera iwe, thangwi mwandimomwene, ife tisadziwa kuti uphemberi upswa unoyu usalongwa mwakuipa konsene kwene.” 23  Natenepa, iwo abverana ntsiku toera kuonana naye, iwo mbabwera azinji kakamwe panyumba idafikira iye. Kutomera namacibese mpaka namasiku, Paulu aafokotozera mphangwa mbapereka umboni wakukwana kuna iwo thangwi ya Umambo wa Mulungu. Iye aphatisira Mwambo wa Mose na mabukhu a Aprofeta mbayesera kukhuya mitima yawo toera akhulupire Yezu. 24  Anango atoma kukhulupira pinthu pidalonga iye; mbwenye anango akhakhonda kukhulupira. 25  Nakuti nee akhabverana unango na ndzace, iwo atoma kubuluka, penepo Paulu alonga mafala awa: “Nzimu wakucena walonga kuna ambuyanu kubulukira mwa mprofeta Izaiya kuti: 26  ‘Ndoko kuna anthu awa, mbuapanga: “Mwandimomwene imwe munadzabva, mbwenye nee munadzapibvesesa, mwandimomwene imwe munadzayang’ana, mbwenye nee munadzaona cinthu. 27  Thangwi ntima wa anthu awa ndi wakuuma. Iwo asabva mbwenye nkhabe kucita pinabva iwo. Afunga maso awo na makutu awo toera akhonde kuona cinthu nee kubva cinthu. Natenepa, iwo nkhabe kubvesesa pinaphembwa iwo, toera akhonde kubwerera kuna ine mbandiawangisa.”’ 28  Natenepa, dziwani kuti mphangwa zenezi za cipulumuso ca Mulungu zatumizwa kuna anthu a madzindza anango, mwandimomwene iwo anadzazibvesera.” 29  —— 30  Natenepa, Paulu amala pyaka piwiri kweneko panyumba ikhalipa iye toera kukhala, iye akhatambira mwadidi anthu onsene akhabwera kudzamuona, 31  akhamwaza mphangwa za Umambo wa Mulungu kuna iwo, mbaapfundzisa pya Mbuya Yezu Kristu na cipapo consene,* nee kupingizwa.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “anthu akuti nee akhalonga Cigerego.”
Mu Cigerego ndi Dike, pisaoneka kuti ndi dzina ya mulungu wankazi anatcunyusa anthu toera kubwezera ulungami, peno ulungami wakuti nee ulipo mbwenye ndi pinanyerezera anthu basi.
Ineyi ndi yakuti anthu mbadakwanisa kupuma, kugula pyakudya na pyakumwa.
Peno: “mbakhala na cipapo.”
Peno: “mwakusudzuka kakamwe.”