Mabasa 27:1-44

  • Paulu akwira xitima ya m’madzi mbaenda ku Roma (1-12)

  • Condzi camenya xitima ya m’madzi (13-38)

  • Kulobzweka (39-44)

27  Pidatongwa ife toera kuenda ku Italya na xitima ya m’madzi, Paulu na anyankaidi anango aperekwa kuna nkadamu wa anyankhondo anacemerwa Julyo wa nsoka wa anyankhondo a Augusto.*  Takwira xitima ya m’madzi ya ku Adhrameto ikhafuna kuenda m’magombe a n’khundu-n’khundu mwa bara ku provinsya ya Azya. Ife tatoma ulendo wathu, tikhali pabodzi na Aristarko adabuluka ku Masedhonya mu nzinda wa Tesalonika.  Mangwana mwace ife tatsama ku Sidhoni, kweneko Julyo apangiza kukoma ntima kwace kuna Paulu, mbantawirisa kuti aende kuna axamwali ace toera iwo akwanise kuntsalakana.  Kweneko ife takwira xitima ya m’madzi mbatipita cifupi na ntsuwa ya Xipre idatitsidzikiza ku mphepo ikhabuluka kunaenda ife.  Buluka penepo, tapita na pakati pa bara n’khundu-n’khundu mwa dziko ya Silisya na Panfilya mbatitsama ku gombe ya Mira mu dziko ya Lisya.  Kweneko nkadamu wa anyankhondo agumana xitima ya m’madzi ya ku Alexandriya ikhaenda ku Italya, iye atikwiza mwenemu.  Mudapita ntsiku zizinji mbatikafamba pang’ono-pang’ono, tafika mwakunentseka ku Kinidho. Pidacimwana ife kuenda kutsogolo thangwi ya mphepo, tapita na ku Salmone toera ntsuwa ya Kreta toera tikhonde kuthabuka na mphepo.  Pidafamba ife mwakunentseka n’khundu-n’khundu mwa ntsuwa, tafika pa mbuto inacemerwa Magombe Adidi, yakuti ikhali dhuzi na nzinda wa Lazeya.  Kweneko takhalako ntsiku zizinji, mbwenye pikhali pyakugopswa kucita ulendo na xitima ya m’madzi thangwi jejuu* ya Ntsiku Yakuphimbira Madawo ikhadapita, penepo Paulu aacenjeza: 10  “Amunamwe, ndisaona kuti tingapitiriza na ulendo uyu tinadzaluza pinthu pizinji, nee tinadzaluza mitolo na xitima basi, mbwenye panango tinadzaluzambo umaso wathu.” 11  Ngakhale tenepo, nkadamu wa anyankhondo abvera pidalonga nyakufambisa xitima na mwanaciro xitima, mbapwaza pidalonga Paulu. 12  Nakuti gombe ineyi nee ikhali yakuthema toera kumala ndzidzi onsene wa khoni, azinji aphedzera maonero akuti mbapidakhala pyadidi abuluke pa mbuto ineyi toera aone khala mbadakwanisa fika ku Fenisya. Fenisya ikhali gombe ya ku Kreta yakuti kumabulukiro a dzuwa, khundu ibodzi ikhayang’anira kunkwiriro, khundu inango ikhayang’anira kunterero. 13  Mphepo ya kunterero pikhatoma iyo kumenya pang’ono-pang’ono, iwo anyerezera kuti unoyu ukhali ndzidzi toera kucita pikhafuna iwo. Natenepa iwo abulusa nangula, mbaenda na n’khundu-n’khundu mwa ntsuwa ya Kreta. 14  Pidapita ndzidzi ungasi, yatoma mphepo ikulu inacemerwa Eurakilo* ikhabuluka ku ntsuwa. 15  Nakuti mphepo ineyi ikhamenya kakamwe xitima, ife tikhacimwana kuenda kutsogolo kukhabuluka mphepo, natenepa ife tasiya kucapa toera xitima ikwekwetwe na mphepo. 16  Natenepa tapita na n’khundu-n’khundu mwa ntsuwa ing’ono inacemerwa Kaudha toera kutsidzikizika, ngakhale tenepo tanentseka kakamwe toera kutsidzikiza bote* ing’ono ikhadamangirwa nduli mwa xitima. 17  Mbwenye pidamala iwo kukwiza bote ing’ono mu xitima, amanga xitima na nkhambala toera kuitsidzikiza. Nakuti akhagopa kutcerera m’matcetca a ku Sirti, iwo agwisa nkhambala zinango toera kubweza nguwo zinafambisa xitima, mbatoma kukwekwetwa na mphepo. 18  Nakuti tikhamenywa kakamwe na condzi, mangwana mwace iwo atoma kutaya mitolo m’madzi toera xitima ilulupirwe. 19  Pa ntsiku yacitatu, iwo ataya na manja awo pyombo pinango pyakufambisa napyo xitima ya m’madzi. 20  Pidamala ife ntsiku zizinji nee kuona dzuwa nee nyenyezi, mbatikamenywa na condzi cikulu, tatoma kuluza cidikhiro consene cakuti mbatidapulumuka. 21  Pidamala iwo ntsiku zizinji nee kudya cinthu, Paulu alimira pakati pawo mbalonga: “Amunamwe, mbamudabvera uphungu udakupangani ine toera tikhonde kubuluka ku gombe ya Kreta, nee mbatidathabuka na nyatwa zinaona ife mbatiluza pinthu tenepa. 22  Ngakhale tenepo, ine ndisakuwangisani toera mukhale na cipapo, thangwi nee m’bodzi wa imwe anadzafa, mbwenye xitima inaluzika. 23  Masiku, anju wa Mulungu wanga analambira ine aonekera pana ine, 24  mbalonga: ‘Paulu, leka kugopa. Iwe usafunika ulimire pamaso pa Sezari. Pontho, Mulungu anadzapulumusa iwe na anthu onsene ali paulendo pabodzi na iwe.’ 25  Natenepa khalani na cipapo amunamwe, thangwi ine ndisakhulupira Mulungu kuti pinadzacitika sawasawa ninga mudapangirwa ine. 26  Mbwenye xitima yathu iyi, inadzalobzweka cifupi na ntsuwa inango.” 27  Tamala ntsiku 14 masiku na masikati mbatikaponywa na mphepo uku na uku m’Bara ya Adhriya. Pa tcititciti, anyakufambisa xitima anyerezera kuti tikhali cifupi na ntunda. 28  Iwo apima kuzika kwa madzi mbaona kuti akhali metru 36. Pidafamba iwo pang’ono kuenda kutsogolo, apima pontho mbaona kuti akhali metru 27. 29  Nakuti akhagopa kuti panango xitima mbidadhimika pa miyala, iwo aponya nangula zinai zikhali nduli mwa xitima, mbadikhira kuti kunja kuce mwakucimbiza. 30  Mbwenye anyakufambisa xitima ayesera kuthawa. Iwo atcitisa bote ing’ono m’bara mbacita ninga asafuna aende kagwisa nangula ziri kudomu yakutsogolo kwa xitima. 31  Paulu adzindikira pyenepi mbapanga nkadamu wa anyankhondo na anyankhondo kuti: “Amuna awa angakhonda kupitiriza mu xitima ino, imwe nee munapulumuka.” 32  Natenepa anyankhondo agwanda nkhambala za bote ing’ono mbaisiya toera iende. 33  Cifupi na kuca kunja, Paulu awangisa onsene toera adye, mbaapanga: “Lero mwakwanirisa ntsiku 14 mbamukadikhira, mu ntsiku zenezi nee cinthu cibodzi cidadya imwe. 34  Natenepa ndisakuwangisani toera mudye, pyenepi pinakuphedzani kakamwe; thangwi nee m’bodzi wa imwe anadzaluza tsisi ibodzi ya munsolo mwace.”* 35  Pidamala iye kulonga pyenepi, akwata nkate, apereka takhuta kuna Mulungu pamaso pa onsene, buluka penepo augwanda mbatoma kudya. 36  Penepo onsene akhala na cipapo, mbatomambo kudya. 37  Tonsene mu xitima tikhali anthu akukwana 276. 38  Pidamala iwo kudya mbakhuta, atoma kutaya tirigu m’madzi toera xitima ilulupirwe. 39  Pidaca kunja, iwo nee akhakwanisa kudzindikira mbuto ikhali iwo, mbwenye aona ntunda ukhali na matcetca, natenepa iwo anyerezera kuti pingakwanisika aende katsamisa xitima kweneko. 40  Natenepa iwo agwanda nkhambala, nangula mbazigwera m’bara, mu ndzidzi ubodzi ene asudzula nkhambala za nguwo inafambisa xitima. Pidamala iwo kufuthula nguwo yakutsogolo kwa xitima toera akwanise kukwatwa na mphepo, iwo atoma kuenda kuntunda. 41  Xitima yatcerera pidadhima iyo matcetca akhali pantsi pa madzi m’bara. Domu yakutsogolo yapita m’matcetca mbicimwana kubuluka, mbwenye mabimbi akhamenya domu ya nduli mbitoma kusweka. 42  Natenepa, anyankhondo anyerezera kupha anyankaidi onsene gopa angasambirira, anathawa. 43  Mbwenye nkadamu wa anyankhondo akhafuna kakamwe kupulumusa Paulu, mbaakhondesa kucita pikhafuna iwo. Iye alonga kuti ale anadziwa kusambirira atome ndiwo kugwera m’madzi toera kuenda kuntunda, 44  adasala mbadatowera nduli: Anango mbadakwira matabwa, anangombo mbadakwira mapindi a xitima ya m’madzi. Natenepa onsene akwanisa kupulumuka mbafika kuntunda.

Pidzindikiro Pyapantsi

Augusto nee ndi dzina ya munthu, mbwenye ndi cidzo ca ntongi wa dziko ya Roma.
Ineyi ndi jejuu ya Ntsiku Yakulekererwa Madawo, ikhacitwa pa mwezi wa Tisri, wakuti ndi khundu ya setembro na outubro, ndzidzi ukhatoma kubvumba madzi pontho m’bara mukhali na mabimbi kakamwe.
Ineyi ndi mphepo ikhabuluka kunkwiriro.
Ineyi ndi bote ing’ono ikhaphatisirwa toera kupulumusa anthu xitima ingalobzweka.
Peno: “nee m’bodzi wa imwe anadzafa.”