Mabasa 26:1-32

  • Paulu atsidzikizika pamaso pa Agripa (1-11)

  • Paulu afokotoza kuti atoma tani kukhulupira (12-23)

  • Maonero a Festo na Agripa (24-32)

26  Agripa apanga Paulu: “Uno ndi ndzidzi toera ulonge khundu yako.” Penepo Paulu afuthula nkono wace, mbatoma kulonga:  “Mambo Agripa, ndiri wakutsandzaya thangwi yakukhala patsogolo panu lero, toera kulonga pinthu pyonsene pinandipambizira Ayuda.  Makamaka thangwi imwe musadziwa mwadidi miyambo yonsene ya Ayuda na pinthu pinaketesana iwo. Natenepa, ndisakuphembani toera mundibvesere mwakupirira.  “Mwandimomwene, Ayuda onsene asandidziwa kutomera mu uwana wanga pikhali ine pakati pa mbumba yanga, pontho pikhali ine mu Yerusalemu,  iwo asandidziwa kutomera kale kakamwe kuti ndikhali Nfarisi, mwakubverana na uphemberi wathu unatoweza mwambo mu pinthu pyonsene, iwo angafuna anakwanisa kupereka umboni wa pinthu pyenepi.  Mbwenye cincino ine ndiri kutongwa thangwi ya cidikhiro ciri na ine mu pikiro idacita Mulungu kuna ambuyathu;  ndi pikiro ineyi yakuti madzindza athu 12 asadikhira kuona kukwanirisika kwayo, natenepa iwo asantumikira mwaphinga masiku na masikati. Mambo, ine ndiri kupambizirwa na Ayuda thangwi ya cidikhiro ceneci.  “Thangwi yanji anango a imwe asanyerezera kuti nkhabe kwanisika kuti Mulungu alamuse anyakufa?  Ine ndikhali na cinyindiro cakuti ndisafunika kucita pyonsene pinakwanisa ine toera kutcinga dzina ya Yezu wa ku Nazareti. 10  Mwandimomwene ndi pyenepi pidacita ine mu Yerusalemu. Ndafungira nkaidi anyakupfundza azinji, thangwi ndikhadatawiriswa na akulu a anyantsembe toera kucita pyenepi; pontho pikhafunika iwo kuphiwa, ine ndikhaphedzerambo. 11  Kazinji kene ine ndikhaatcunyusa m’masinagoga onsene, mbandiyesera kuakakamiza toera akhonde cikhulupiro cawo; nakuti ndikhadaipirwa kakamwe na iwo, ine ndikhaatcinga mpaka kuenda kaasaka m’mizinda yakutali. 12  “Ntsiku inango ine ndikhaenda ku Dhamasku thangwi akulu a anyantsembe akhadandipasa mphambvu, mbanditawirisa toera kuenda kacita pinthu pibodzi pyene kweneko. 13  Mambo, pikhali ine mu nseu pa ndzidzi 12 wakumasikati, ndaona ceza cakuyetimira kakamwe kupiringana kuyetima kwa dzuwa cidabuluka kudzulu, mbaciyetima n’khundu mwanga na mwa ale akhaenda pabodzi na ine. 14  Tonsene tagwa pantsi, penepo ine ndabva fala idandipanga mu Cihebheri kuti: ‘Saulo, Saulo, thangwi yanji usanditcinga? Anathabuka ndiwe ungacita ninga cinyama cinapitiriza kuponya miyendo toera kumenya miti yakusongoka.’* 15  Mbwenye ine ndabvundza: ‘Ndimwe ani Mbuya?’ Mbuya atawira: ‘Ine ndine Yezu, ule anatcinga iwe. 16  Mbwenye lamuka ulimire na miyendo yako. Ine ndaonekera kuna iwe thangwi ndakusankhula toera ukhale ntumiki mbupereka umboni wa pinthu pidaona iwe na pire pinafuna kudzakupangiza ine thangwi ya ine. 17  Ine ndinadzakuombola kuna anthu awa na kuna anthu a madzindza anango, kunafuna kukutuma ine, 18  toera ufungule maso awo, uabuluse ncidima toera aende mu ceza, pontho uabuluse m’manja* mwa Sathani adze kuna Mulungu. Natenepa, iwo anadzalekererwa madawo awo, mbatambira unthaka pakati pa ale anaceneswa thangwi ya kundikhulupira kwawo.’ 19  “Natenepa Mambo Agripa, ine ndacimwana kukhonda kubvera masomphenya akudzulu, 20  mbwenye ndatoma na anthu anakhala ku Dhamasku, buluka penepo kuna ale anakhala mu Yerusalemu na mucisa consene ca Yudeya, kuphatanizambo anthu a madzindza anango, ine ndikhaadziwisa mphangwa zakuti asafunika kutcunyuka, pontho abwerere kuna Mulungu, mbacita pinthu pinapangiza kuti atcunyukadi. 21  Ndi na thangwi ineyi Ayuda andiphata mu templo mbayesera kundipha. 22  Mbwenye na ciphedzo ca Mulungu, mpaka lero ine ndisapitiriza kupereka umboni kuna anthu akupwazika na anthu akulemedzeka, mbandikhonda kulonga pinthu pyakusiyana na pidalonga Aprofeta na Mose kuti mbapidacitika: 23  Kuti Kristu mbadaona nyatwa, pontho ninga wakutoma kulamuswa muli akufa, iye mbadamwaza mphangwa, mbapereka ceza kuna mbumba iyi na kuna anthu a madzindza anango.” 24  Mu ndzidzi ukhalonga Paulu pinthu pyenepi, Festo akhuwa: “Paulu, iwe uli kupenga! Udziwisi wako ukulu usakupengesa!” 25  Mbwenye Paulu alonga: “Imwe Festo, ntongi Wakulemedzeka, ine nee ndiri kupenga, mbwenye ndiri kulonga mafala a undimomwene na a ndzeru zadidi. 26  Mwandimomwene, imwe mambo analonga na ine mwakusudzuka, musadziwa mwadidi pinthu pyenepi; ine ndiri na cinyindiro cakuti nkhabe cinakhonda imwe kudziwa mu pinthu pyenepi, thangwi nee cibodzi cacitwa ncibisobiso. 27  Mambo Agripa, kodi imwe musakhulupira Aprofeta? Ine ndisadziwa kuti musaakhulupira.” 28  Mbwenye Agripa apanga Paulu: “Thimize pang’ono iwe mbudandicinja manyerezero toera kukhala Nkristu.” 29  Penepo Paulu alonga: “Ine ndisaphemba Mulungu kuti mwakukhonda dembuka peno ntsogolo, tayu imwe basi, mbwenye onsene anandibvesera lero akhalembo ninga ine, mbwenye mbakhonda kumangwa na maunyolo awa.” 30  Penepo mambo Agripa alamuka, pontho ntongi na Bherenise alamukambo pabodzi na amuna akhali na iwo. 31  Mbwenye pikhabuluka iwo, atoma kulonga unango na ndzace: “Munthu uyu nee akucita cinthu cinapangiza kuti athema kuphiwa peno kufungirwa nkaidi.” 32  Penepo Agripa apanga Festo: “Munthu uyu mbadasudzulwa khala nee aphemba toera kuenda katongwa na Sezari.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Miti ineyi ndi ndodo zakusongoka zikhaphatisirwa toera kudzokonya pinyama pidamangirwa pa goli toera pifambe mwakucimbiza.
Fala na Fala: “mu mphambvu za.”