Mabasa 25:1-27

  • Kutongwa kwa Paulu pamaso pa Festo (1-12)

    • “Ndisaphemba toera nditongwe na Sezari!” (11)

  • Festo adziwisa Mambo Agripa pya nseru wa Paulu (13-22)

  • Paulu pamaso pa Agripa (23-27)

25  Natenepa, Festo pidamala iye kukhazikiswa ninga ntongi wa provinsya ya Yudeya, mudapita ntsiku zitatu, abuluka ku Sezareya mbaenda ku Yerusalemu.  Akulu a anyantsembe na amuna akulemedzwa pakati pa Ayuda asumira Paulu kuna Festo. Iwo atoma kudembetera kuna iye,  kuti aabvere ntsisi, atumize Paulu ku Yerusalemu. Mbwenye iwo akhadabverana kuti anabisalira Paulu mu nseu toera amuphe.  Mbwenye Festo atawira kuti Paulu asafunika apitirize kufungirwa ku Sezareya, pontho mwakukhonda dembuka iye ene mbadabwerera kweneko.  Iye alonga: “Ale anatsogolera pakati panu, mbaende pabodzi na ine toera ansumire, khala mwandimomwene iye acitadi cinthu cakuipa.”  Pidamala iye ntsiku zisere peno khumi mu Yerusalemu, Festo atcitira ku Sezareya. Mangwana mwace, iye akhala pa mpando wakutongera miseru, mbacemeresa Paulu.  Pidapita Paulu, Ayuda adabuluka ku Yerusalemu alimira n’khundu mwace, mbatoma kumpambizira kuti acita pinthu pizinji pyakuipa kakamwe, mbwenye iwo nee akwanisa kupangiza umboni wa pinthu pyenepi.  Mbwenye Paulu alonga thangwi ya pinthu pidapambizirwa iye: “Ine nee ndacita cinthu cinaphonyana na Mwambo wa Ayuda, nee kupswipisa templo, peno kudawira Sezari.”  Nakuti Festo akhafuna kukomeresa Ayuda, iye apanga Paulu: “Usafuna kuenda ku Yerusalemu toera utongwe kweneko pamaso panga thangwi ya pinthu pyenepi?” 10  Mbwenye Paulu atawira: “Ine ndiri dzololo pamaso pa muimiriri wa Sezari,* pano ndipo panafunika ine kutongwa. Ine nee ndacita cinthu cakuipa kuna Ayuda, imwe musadziwa mwadidi pyenepi. 11  Khala ndine munthu wakuipa, peno ndacita cinthu cinapangiza kuti ndathema kuphiwa, nee ndinakhonda kuphiwa, mbwenye khala pinthu pinandipambizira amuna awa mphyapezi, nkhabe munthu ali na ufulu wakundipereka kuna iwo toera kuakomeresa. Ndisaphemba toera nditongwe na Sezari!” 12  Pidamala iye kucedza na mapungu ace, Festo alonga: “Nakuti waphemba toera utongwe na Sezari; unaenda katongwa na Sezari.” 13  Pidapita ntsiku zingasi, mambo Agripa na Bherenise afika ku Sezareya toera kupangiza cilemedzo kuna Festo. 14  Nakuti iwo mbadamala ntsiku zingasi kweneko, Festo alonga pya nseru wa Paulu kuna mambo Agripa. Iye ampanga: “Alipo mamuna m’bodzi adasiyiwa nkaidi na Feliji, 15  pikhali ine ku Yerusalemu, akulu a anyantsembe na akulu a mbumba ya Ayuda abwera kudzansumira kuna ine, mbaphemba toera iye atongwe kuphiwa. 16  Mbwenye ine ndaatawira kuti Aroma nkhabe nsambo wakupereka munthu kuna ale adansumira toera kuakomeresa, iye mbadzati kuonana na ale adansumira toera alonge maonero ace pamaso pawo thangwi ya pinthu pidasumirwa iye. 17  Natenepa, pidafika iwo kuno, ine nee ndadembuka, mangwana mwace ine ndakhala pa mpando wakutongera miseru, mbandiphemba toera mamuna unoyu abwereswe. 18  Pidalamuka ale adansumira, nee cinthu cibodzi cakuipa cidalonga iwo, mwa pinthu pikhanyerezera ine kuti iye apicita. 19  Iwo akhanentsana naye basi ene thangwi ya ulambiri wawo,* pontho thangwi ya mamuna anacemerwa Yezu, wakuti afa, mbwenye Paulu akhapitiriza kulonga kuti iye ali maso. 20  Nakuti nee ndikhadziwa kuti ndinatsalakana tani nseru unoyu, ndambvundza khala iye asafuna kuenda ku Yerusalemu toera nseru wace utongwe kweneko. 21  Mbwenye mudaphemba Paulu toera apitirize kufungirwa, mbadikhira cisankhulo cikhafuna kucita Augusto,* ndatonga kuti iye apitirize kuonerwa mpaka ndingadzantumiza kuna Sezari.” 22  Penepo Agripa apanga Festo: “Ine ndikhafunambo ndibve pinafuna kulonga mamuna unoyu.” Festo atawira: “Munambvesera mangwana.” 23  Mangwana mwace, Agripa na Bherenise abwera mbakagaya kakamwe, mbapita mu thando yakutongera miseru pabodzi na akulu a anyankhondo na amuna akulemedzwa mu nzinda; buluka penepo Festo aphemba toera Paulu abwereswe. 24  Penepo Festo alonga: “Mambo Agripa, na imwe monsene muli pano, onani munthu uyu. Ayuda onsene andiphemba ku Yerusalemu na kuno kwene, mbakhuwa kuti munthu uyu asafunika kuphiwa. 25  Mbwenye ndaona kuti iye nee acita cinthu cinapangiza kuti athema kuphiwa. Natenepa, mudaphemba iye toera kutongwa na Augusto, ndanyerezera kuntumiza. 26  Mbwenye ine nee ndiri na cinthu toera kulembera Mbuyanga thangwi ya mamuna uyu. Natenepa, ine ndam’bweresa pamaso panu monsene, makamaka kuna imwe Mambo Agripa, toera angamala kucitwa mibvundzo, ndionembo cinthu cakulemba. 27  Thangwi kwa ine, si pyakuthema tayu kutumiza nyankaidi, mbandikhonda kupangiza miseru idapambizirwa iye.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “patsogolo pa mpando wa Sezari wakutongera miseru.”
Peno: “thangwi yakulambira alungu.”
Augusto nee ndi dzina ya munthu, mbwenye ndi cidzo ca ntongi wa dziko ya Roma.