Mabasa 24:1-27

  • Paulu apambizirwa (1-9)

  • Paulu atsidzikizika pamaso pa Feliji (10-21)

  • Nseru wa Paulu waikhwa pakhundu, mbumala pyaka piwiri nee kutongwa (22-27)

24  Mudapita ntsiku zixanu, afika nyantsembe wankulu Ananiya na akulu angasi a mbumba pabodzi na nyakubvunulira miseru anacemerwa Tertulo, mbasumira Paulu kuna ntongi Feliji.  Pidaphembwa iye toera kulonga, Tertulo atoma kupambizira Paulu na mafala awa: “Thangwi ya imwe, ife tiri muntendere ukulu, pontho thangwi yakutonga kwanu mwandzeru, pinthu piri kuthambaruka pakati pa mbumba yathu.  Imwe Wakulemedzeka Feliji, ndzidzi onsene, pontho m’mbuto zonsene ife tisadzindikira pyenepi, mbatipereka takhuta kakamwe kuna imwe.  Mbwenye toera ndikhonde kukudyerani ndzidzi wanu, ndisakuphembani toera mutibvesere pang’ono thangwi ya kukoma ntima kwanu.  Ife taona kuti munthu uyu asabweresa nyatwa* pakati pa anthu, iye asanyengerera Ayuda onsene pa dziko yapantsi toera kusandukira utongi, pontho iye ndi ntsogoleri wa nsoka wauphemberi unacemerwa Anazareti.  Iye ayeserambo kupswipisa templo, natenepa ife tam’manga.  ——  Mungambvundza munadzaona kuti pyonsene pidalonga ife thangwi ya iye mphyandimomwene.”  Penepo Ayuda aphedzerambo mafala anewa, mbagomezera kuti pinthu pyenepi ndipyodi. 10  Ntongi pidatekenyesa iye nsolo wace toera Paulu alongembo, iye atawira: “Ine ndisadziwa kuti imwe musatonga miseru ya mbumba iyi mu pyaka pizinji, natenepa ndinalonga mwakutsandzaya pamaso panu kuti thangwi yanji iwo andisumira. 11  Ninga munadziwira imwe, papita ntsiku 12 basi kubulukira pa ntsiku idaenda ine ku Yerusalemu toera kulambira Mulungu; 12  iwo nee andigumana mbandikalongezana na anthu mu templo, nee kusosa uviyaviya m’masinagoga peno m’mbuto zinango mu nzinda. 13  Pontho iwo nkhabe umboni wa pinthu pinandipambizira iwo cincino. 14  Mbwenye ine ndinatawira pamaso panu kuti: Ine ndisatumikira Mulungu wa ambuyanga mwakubverana na njira inacemera iwo uphemberi upswa, thangwi ine ndisakhulupira pinthu pyonsene pinagumanika mu Mwambo na m’mabukhu a Aprofeta. 15  Pontho ine ndiri na cidikhiro kuna Mulungu ninga ciri na anthu awa, kuti kunadzaoneka kulamuswa muli akufa kwa anthu akulungama na akukhonda kulungama. 16  Na thangwi ineyi, ndzidzi onsene ine ndisawangisira toera kukhala na cikumbuntima cakucena* pamaso pa Mulungu na pamaso pa anthu. 17  Mudapita pyaka pizinji, ine ndabwerera ku Yerusalemu kudzapereka pinthu pidabuluswa toera kuphedza mbumba yanga, pontho toera kupereka ntsembe kuna Mulungu. 18  Mu ndzidzi ukhacita ine pinthu pyenepi, iwo andigumana mu templo, ndikhali wakucena mwakubverana na mwambo, iwo nee andigumana na mwinji wa anthu peno kusosa uviyaviya pakati pa anthu. Mbwenye kweneko kukhali Ayuda angasi adabuluka ku provinsya ya Azya. 19  Iwo ndiwo akhafunika kugumanika pano toera andisumire pamaso panu khala mwandimomwene ndacita cinthu cakuipa. 20  Peno, amuna awa ali pano mbalonge nseru udaona iwo muna ine pikhali ine pa Thando Ikulu Yakutongera Miseru, 21  panango ndi thangwi ya mafala awa adalonga ine pikhali ine pakati pawo kuti: ‘Ine ndiri kutongwa lero thangwi ndisakhulupira pya kulamuswa kwa anyakufa!’” 22  Mbwenye nakuti Feliji akhadziwa mwadidi pya Njira ya Mbuya, nee agwanda nseru pa ntsiku ineyi, iye alonga: “Ndinadzagwanda nseru wanu angafika Liziya nkulu wa anyankhondo.” 23  Natenepa iye apanga nkadamu wa anyankhondo kuti Paulu asafunika aonerwe, mbwenye ampasembo ufulu pang’ono, pontho atawirise axamwali ace toera kum’bweresera pinthu pinafuna iye. 24  Mudapita ntsiku zingasi, Feliji apita na nkazace anacemerwa Dhrusila wakuti akhali Muyuda, iye acemeresa Paulu mbabvesera pikhalonga iye thangwi ya kukhulupira Kristu Yezu. 25  Mbwenye pidatoma Paulu kulonga pyaulungami, kudzitonga* na kutongwa kunafuna kudza, Feliji agopa, mbapanga Paulu: “Cincino ndoko pyako, mbwenye ndingaona ndzidzi ndinakucemeresa pontho.” 26  Mu ndzidzi ubodzi ene, iye akhadikhira kuti Paulu mbadampasa kobiri. Na thangwi ineyi, iye akhancemeresa kazinji kene, mbacedza naye. 27  Mudapita pyaka piwiri, Porsiyo Festo apita pa mbuto ya Feliji ninga ntongi. Mbwenye nakuti Feliji akhafuna kukomeresa Ayuda, iye asiya Paulu nkaidi.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “ndi wakugopswa.” Fala na Fala: “ndi ninga muliri.”
Peno: “cakusowa mulando.”
Peno: “kuphata ntima.”