Mabasa 23:1-35

  • Paulu alonga pa Thando Ikulu Yakutongera Miseru (1-10)

  • Paulu apaswa mphambvu na Mbuya (11)

  • Kubverana toera kupha Paulu (12-22)

  • Paulu acinjwa mbaendeswa ku Sezareya (23-35)

23  Paulu ayang’ana anthu soo pa Thando Yakutongera Miseru, mbalonga: “Abale anga, ndinakwanisa kulonga pamaso pa Mulungu kuti cikumbuntima canga cisandipanga kuti mpaka lero, ine nee ndacita cinthu cakuipa.”  Pidabva iye pyenepi, nyantsembe wankulu Ananiya apanga ale akhali dhuzi na Paulu toera am’menye pamulomo.  Penepo Paulu ampanga: “Bvesera, Mulungu anadzakutcunyusa iwe mpfakafaka.* Iwe wakhala pantsi toera kunditonga mwakubverana na Mwambo, mphapo mu ndzidzi ubodzi ene iwe usaswa Mwambo mbupanga anthu toera andimenye?”  Ale akhali cifupi na iye, alonga: “Kodi iwe ukutikana nyantsembe wankulu wa Mulungu?”  Paulu atawira: “Abale anga, ine nee ndikhadziwa kuti iye ndi nyantsembe wankulu. Thangwi pyalembwa kuti: ‘Leka kulonga mwakuipa ntongi wa mbumba yako.’”  Pidadziwa Paulu kuti anthu akhali penepo ndi a mu nsoka wa Asadhuki na wa Afarisi, iye alonga mwakugaluza pa Thando Yakutongera Miseru: “Abale anga, ine ndine Nfarisi, mwana wa Afarisi. Ine ndiri kutongwa thangwi ndisakhulupira pya kulamuswa kwa anyakufa.”  Pidalonga iye pyenepi, Afarisi na Asadhuki atoma kuketesana, nsoka mbugawika.  Thangwi Asadhuki asalonga kuti anyakufa nkhabe kudzalamuswa, nkhabeko aanju nee nzimu, mbwenye Afarisi asatawira* kuti pinthu pyenepi pyonsene piripo.  Natenepa, watoma uviyaviya ukulu, apfundzisi anango a mwambo a mu nsoka wa Afarisi, alamuka mbatoma kulonga mwakuipirwa kakamwe, mbati: “Ife nee tisaona cinthu cakuipa cidacita munthu uyu, mbwenye khala nzimu peno anju alonga na iye . . .” 10  Pikhatekera kuketesana, nkulu wa anyankhondo akhagopa kuti panango Paulu mbadaphiwa na iwo, natenepa iye atuma anyankhondo toera aende kam’buluse pakati pawo, mbaenda naye ku mbuto inakhala anyankhondo. 11  Mbwenye mangwana mwace namasiku, Mbuya alimira pana iye, mbampanga: “Khala na cipapo! Thangwi ninga mudaperekera iwe umboni wakukwana thangwi ya ine mu Yerusalemu, usafunikambo upereke umboni ku Roma.” 12  Pidaca kunja, Ayuda abverana mbadumbira kupasika dzedze* okhene, mbalonga kuti iwo nee anadya cinthu nee kumwa madzi mbadzati kupha Paulu. 13  Akhalipo amuna akupiringana 40 adadumbira toera kucita pyenepi. 14  Amuna anewa aenda kuna akulu a anyantsembe na akulu a mbumba, mbalonga: “Ife tadumbira kuti tinakhala na dzedze tingadya cinthu mbatidzati kupha Paulu. 15  Natenepa, imwe pabodzi na nsoka wa Thando Yakutongera Miseru, musafunika kupanga nkulu wa anyankhondo toera abwerese Paulu pamaso panu ninga musafuna kudinga mwakukwana nseru wace. Mbwenye mbadzati kufika, anatigumana tamala kukhunganyika toera kumupha.” 16  Mbwenye mwana wamamuna wa mwanankazi wace Paulu abva makunje akhabverana iwo, iye aenda ku mbuto inakhala anyankhondo mbadziwisa Paulu. 17  Penepo Paulu acemera nkadamu wa anyankhondo, mbampanga: “Kwatani m’phale uyu muende naye kuna nkulu wa anyankhondo, thangwi ali na mafala toera kulonga na iye.” 18  Natenepa, iye aenda naye kuna nkulu wa anyankhondo, mbampanga: “Nyankaidi anacemerwa Paulu andicemera, mbandiphemba toera ndibwerese m’phale uyu kuna imwe, thangwi iye ali na mphangwa toera kukupangani.” 19  Nkulu wa anyankhondo am’phata pa nkono, aenda naye pakhundu mbambvundza: “Ndi mphangwa zipi ziri na iwe?” 20  Iye alonga: “Ayuda abverana toera kukuphembani kuti mangwana muendese Paulu ku Thando Yakutongera Miseru, ninga kuti asafuna kudziwa pizinji thangwi ya nseru wace. 21  Mbwenye lekani kutawira pinafuna iwo kuphemba, thangwi amuna akupiringana 40 abverana kum’bisalira panjira. Iwo adumbira kuti anakhala na dzedze angadya cinthu peno kumwa madzi mbadzati kumupha; cincino iwo amala kukhunganyika, mbadikhira kuti imwe mutawire pinafuna kuphemba iwo.” 22  Natenepa, nkulu wa anyankhondo apanga m’phale toera aende, mbwenye ancenjeza kuti: “Leka kupanga munthu kuti wandidziwisa pyenepi.” 23  Penepo iye acemera akadamu awiri a anyankhondo, mbaapanga: “Pangani anyankhondo 200 kuti akhunganyike toera aende ku Sezareya pa ndzidzi 9 masiku ano, aende na anyamakavalo 70 pabodzi na anyamadipa 200. 24  Apasenimbo makavalo kuti Paulu akwire, toera iye afambe mwadidi mpaka kufika kuna ntongi Feliji.” 25  Pontho iye alemba tsamba ikhalonga tenepa: 26  “Ndine Klaudhyo Liziya, ndiri kulembera imwe Ntongi Wakulemedzeka, Feliji: Tambirani mwanyikiro wanga! 27  Munthu uyu akhadaphatwa na Ayuda, iwo akhali dhuzi toera kumupha, mbwenye ndaenda mwakucimbiza na anyankhondo anga mbandimpulumusa, thangwi ndabva kuti iye ndi wa ku Roma. 28  Nakuti ndikhafuna kudziwa kuti thangwi yanji iwo akhampambizira, ndaenda naye ku Thando yawo Ikulu Yakutongera Miseru. 29  Ndaona kuti iye akhapambizirwa thangwi ya pinthu pinabverana na Mwambo wawo, mbwenye nkhabe cinthu cidapambizirwa iye cinapangiza kuti athema kuphiwa peno kufungirwa nkaidi. 30  Mbwenye nakuti ndadziwiswa kuti iwo abverana toera kuncitira makunje, ine ndiri kuntumiza mwakucimbiza kuna imwe, mbandipanga ale anampambizira toera abwere kudzalonga nseru wace pamaso panu.” 31  Natenepa, anyankhondo akwata Paulu ninga mudapangwa iwo, mbaenda naye namasiku mpaka ku Antipatri. 32  Mangwana mwace, anyamakavalo aenda na Paulu, mbwenye anyankhondo onsene abwerera ku mbuto inakhala iwo. 33  Anyamakavalo afika ku Sezareya, apereka tsamba kuna ntongi, mbaperekambo Paulu kuna iye. 34  Natenepa, iye aleri tsamba, mbabvundza Paulu kuti iye ndi wa provinsya ipi, iye mbatawira kuti ndi wa ku Silisya. 35  Feliji alonga: “Ine ndinabvesera mwadidi nseru wako angafika ale adakupambizira.” Iye atonga kuti Paulu afungirwe panyumba ya ntongi Herodhi.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “ndiwe ninga pfufu idakhwazwa ntoto kunja, yakuti nkati mwace nee iri mwadidi.”
Peno: “asalonga pakweca.”
Pyenepi pisabveka kuti iwo akakhulupira kuti angakhonda kucita pidapikira iwo, mbadakhala na dzedze.