Mabasa 22:1-30

  • Mafala adalonga Paulu pamaso pa mwinji wa anthu toera kutsidzikizika (1-21)

  • Paulu aphatisira ufulu wace Waciroma (22-29)

  • Anyakutonga miseru agumanyikana pa Thando Ikulu Yakutongera Miseru (30)

22  “Imwe abale anga na ababa anga, cincino bveserani mu ndzidzi unafokotoza ine kuti pinthu pyacitika tani.”  Pidabva iwo kuti akulonga nawo mu Cihebheri, iwo apfulika kakamwe, Paulu mbatoma kulonga:  “Ine ndine Muyuda adabalwa ku Tarso mu dziko ya Silisya, mbwenye ndapfundziswa na Gamaliyeli mu nzinda uno. Ine ndapfundziswa toera kubvera kakamwe Mwambo wa ambuyathu, mbandikhala waphinga m’basa ya Mulungu, ninga munacitira imwe monsene lero.  Ine ndikhatcinga ale akhatowera Njira ya Mbuya mpaka kuaphesa, ndikhamanga amuna na akazi ene mbandiafungira nkaidi.  Nyantsembe wankulu na akulu onsene a mbumba asadziwa pyenepi. Iwo andipasambo matsamba toera ndiende nawo kuna abale a ku Dhamasku, ine ndikhali paulendo wakuenda kweneko toera kumanga ale akhatowera Njira ya Mbuya, kuti ndiabwerese ku Yerusalemu toera atcunyuswe.  “Mbwenye pikhali ine dhuzi na kufika ku Dhamasku, cifupi na ndzidzi 12 wakumasikati, mwakukhonda dikhira, cabuluka ceza cikulu kudzulu mbaciyetima n’khundu mwanga,  ine ndagwa pantsi, mbandibva fala ikhalonga kuti: ‘Saulo, Saulo, thangwi yanji usanditcinga?’  Ine ndatawira: ‘Ndimwe ani Mbuya?’ Penepo iye andipanga: ‘Ine ndine Yezu wa ku Nazareti, ule anatcinga iwe.’  Amuna akhali na ine aona ceza, mbwenye nee abvesesa mafala a munthu akhalonga na ine. 10  Penepo ine ndabvundza: ‘Mbuya, ndisafunika kucitanji?’ Mbuya andipanga: ‘Lamuka, ndoko ku Dhamasku, kweneko unadzapangwa pinthu pyonsene pinafuna kudzacita iwe.’ 11  Mbwenye nakuti nee ndikhakwanisa kuona cinthu thangwi ya kuyetima kwa ceza cidaona ine, ale akhali na ine andiphata nkono* mpaka fika ku Dhamasku. 12  Penepo, afika mamuna anacemerwa Ananiya. Iye akhali munthu wakugopa Mulungu na wakubvera Mwambo, pontho akhalongwa mwadidi na Ayuda onsene akhali kweneko, 13  iye alimira cifupi na ine, mbandipanga: ‘M’bale wanga Saulo, toma pontho kuona!’ Penepo pene ine ndafungula maso anga, mbandimuona. 14  Iye alonga: ‘Mulungu wa ambuyathu akusankhula toera udziwe cifuno cace, pontho toera uone ule wakuti ndi Wakulungama, mbubva mafala anabuluka pamulomo pace, 15  thangwi iwe unadzakhala mboni wace pamaso pa anthu onsene, toera ulonge pinthu pidaona iwe na pidabva iwe. 16  Mphapo thangwi yanji usadembuka? Lamuka, ndoko kabatizwe; madawo ako anadzalekererwa ungacemera dzina yace.’* 17  “Mbwenye pidabwerera ine ku Yerusalemu, ndikhacita phembero mu templo, mbandioneswa masomphenya, 18  ine ndaona Mbuya, mbandipanga kuti: ‘Cimbiza, buluka mwakucimbiza mu Yerusalemu, thangwi iwo nee anadzatawira umboni unafuna kupereka iwe thangwi ya ine.’ 19  Penepo ine ndalonga: ‘Mbuya, iwo asadziwa mwadidi kuti ine ndikhaenda m’masinagoga onsene, ndikhafungira nkaidi ale anakukhulupirani mbandiakwapula. 20  Pikapha iwo mboni wanu Estevau, ine ndikhaphedzerambo pyenepi, ndikhali dzololo pakhundu, mbandionera nguwo za ale akamupha.’ 21  Mbwenye iye andipanga: ‘Lamuka, thangwi ine ndinadzakutuma toera uende kutali, kuna anthu a madzindza anango.’” 22  Iwo apitiriza kumbvesera mpaka pidalonga iye mafala anewa. Buluka penepo iwo akhuwa, mbalonga: “Mupheni munthu unoyu, thangwi iye nee athema kukhala maso!” 23  Mbwenye nakuti iwo akhakhuwa, pontho akhaponya nguwo zawo n’khundu mbawaza pfumbi kudzulu, 24  nkulu wa anyankhondo atonga kuti Paulu apitiswe n’nyumba inakhala anyankhondo, mbalonga kuti asafunika akwapulwe uku akucitwa mibvundzo toera iye adziwe kuti thangwi yanji anthu akhakhuwira Paulu tenepo. 25  Mbwenye pidamala iwo kum’manga toera kum’menya, Paulu abvundza nkadamu wa anyankhondo akhali penepo: “Kodi mwambo usatawirisa kumenya munthu wa ku Roma, nseru wace mbudzati kutongwa?” 26  Nkadamu wa anyankhondo pidabva iye pyenepi, aenda kuna nkulu wa anyankhondo, mbalonga: “Ninji pinafuna imwe kucita? Munthu uyu ndi wa ku Roma.” 27  Natenepa, nkulu wa anyankhondo anfendedzera, mbambvundza: “Ndipange, kodi iwe ndiwe wa ku Roma?” Iye atawira: “Inde.” 28  Nkulu wa anyankhondo alonga: “Ine ndabulusa kobiri izinji toera kugula ufulu unoyu.” Paulu atawira: “Mbwenye ine ndabalwa nawo.” 29  Natenepa, anyankhondo akhafuna kum’menya na kuncita mibvundzo abuluka pana iye mwakucimbiza; nkulu wa anyankhondo agopa pidadziwa iye kuti Paulu akhali wa ku Roma, pontho kuti iye akhadam’mangisa na maunyolo. 30  Mangwana mwace, nakuti iye akhafuna kudziwa undimomwene kuti thangwi yanji Paulu akhapambizirwa na Ayuda, iye ansudzulisa, mbagumanyiza akulu a anyantsembe na nsoka onsene wa Thando Ikulu Yakutongera Miseru. Buluka penepo, iye abweresa Paulu mbamulimirisa pakati pawo.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “andiphata nsenze.”
Peno: “dzina ya Yezu.”