Mabasa 21:1-40

  • Kuenda ku Yerusalemu (1-14)

  • Kufika ku Yerusalemu (15-19)

  • Paulu abvera uphungu wa akulu a mpingo (20-26)

  • Uviyaviya mu templo; Paulu amangwa (27-36)

  • Paulu atawiriswa toera kulonga na mwinji wa anthu (37-40)

21  Pidakwanisa ife kusiyana nawo, takwira xitima ya m’madzi mbatienda nee kulimira mpaka fika ku Kosi, mangwana mwace taenda ku Rodhe, pidabuluka ife kweneko, taenda ku Patara.  Kweneko ife tagumana xitima ya m’madzi ikhaenda ku Fenisya, ife taikwira mbatienda.  Pidaona ife ntsuwa ya Xipre, taisiya kukhundu yathu yabzwere mbatienda ku Sirya, buluka penepo taenda katsama ku Tiro, thangwi xitima ikhafunika kutcitisa mitolo kweneko.  Kweneko ife tasaka anyakupfundza mbatiagumana, takhala kweneko ntsiku zinomwe. Mbwenye thangwi ya pidapangiza nzimu wakucena, anyakupfundza apanga Paulu mwakubwereza-bwereza kuti nee asafunika kuponda* mu Yerusalemu.  Pidafika ntsiku yathu yakubuluka, ife talamuka mbatienda, mbwenye onsene, pabodzi na akazi na ana ene, atiperekera mpaka kunja kwa nzinda. Ife tagodama pagombe mbatiphembera,  pidamala ife tapangana nawo. Buluka penepo ife takwira xitima, iwo mbabwerera kunyumba kwawo.  Natenepa, ife tabuluka na xitima ya m’madzi ku Tiro mbatifika ku Pitolemaidha. Kweneko tamwanyika abale mbatikhala nawo ntsiku ibodzi.  Mangwana mwace ife tabuluka mbatifika ku Sezareya. Kweneko taenda kunyumba ya m’mwazi mphangwa Filipi wakuti akhali m’bodzi wa amuna anomwe,* mbatikhala na iye.  Filipi akhali na ana acikazi anai akuti akhadadzati kusembwa,* ana anewa akhalonga maprofesiya.* 10  Pidakhala ife kweneko ntsiku zizinji, afika mprofeta m’bodzi anacemerwa Agabhu buluka ku Yudeya. 11  Iye afika pana ife, akwata sintu* ya Paulu mbamanga miyendo yace na mikono yace, buluka penepo iye alonga: “Ipi ndipyo pinalonga nzimu wakucena: ‘Mwanaciro sintu* iyi anadzamangwa tenepa na Ayuda ku Yerusalemu, pontho iwo anadzampereka m’manja mwa anthu a madzindza anango.’” 12  Pidabva ife pyenepi, ife na ale akhali penepo tatoma kudembetera Paulu toera akhonde kuenda ku Yerusalemu. 13  Penepo Paulu atawira: “Thangwi yanji musalira? Thangwi yanji musayesera kufewesa cisankhulo canga?* Dziwani kuti ine ndiri dzololo, tayu basi toera kumangwa, mbwenye ndiri dzololo toera kuphiwa mu Yerusalemu thangwi ya dzina ya Mbuya Yezu.” 14  Pidacimwana ife kucinja manyerezero ace, tasiya kunkakamiza,* mbatilonga: “Mbapicitike pinafuna Yahova.” 15  Pidamala ntsiku zenezi, ife takhunganyika mbatitoma ulendo wathu wakuenda ku Yerusalemu. 16  Anyakupfundza anango a ku Sezareya aenda pabodzi na ife, iwo atiperekera mpaka kunyumba ya Manasoni wa ku Xipre, kukhafuna ife kufikira. Manasoni akhali m’bodzi wa anyakupfundza akutoma. 17  Pidafika ife ku Yerusalemu, abale atitambira mwakutsandzaya. 18  Mangwana mwace, Paulu aenda pabodzi na ife kuna Tiyago, akulu a mpingo onsene akhali penepo. 19  Iye aamwanyika, mbatoma kuafokotozera pinthu pyonsene pidacita Mulungu pakati pa anthu a madzindza anango kubulukira m’basa yace yakumwaza mphangwa. 20  Pidabva iwo pyenepi, atoma kusimba Mulungu, mbwenye iwo ampanga: “M’bale, imwe musadziwa kuti pana pikwi na pikwi pya Ayuda akuti atoma kukhulupira, pontho onsene asabvera Mwambo mwaphinga. 21  Mbwenye iwo abva kuti imwe musapfundzisa Ayuda onsene pakati pa anthu a madzindza anango toera akhonde kubvera* Mwambo wa Mose, mbamuapanga toera akhonde kusidza anawo nee kutoweza miyambo idakhazikiswa. 22  Mphapo tinacitanji? Thangwi mwakukhonda penula, iwo anabva kuti imwe mwafika. 23  Natenepa citani pinafuna ife kukupangani: Ife tiri na amuna anai adacita pikiro kuna Mulungu. 24  Kwatani amuna anewa, muceneseke pabodzi na iwo mwakubverana na mwambo, pontho mulipe ndimwe pyonsene pinafunika toera iwo acingise tsisi yawo. Penepo onsene anadziwa kuti pinthu pikhalonga anthu thangwi ya imwe, mphyauthambi, mbaona kuti imwe musatoweza pitsogolero, pontho musabverambo Mwambo. 25  Mbwenye kwa anyakukhulupira adabuluka pakati pa anthu a madzindza anango, ife taatumizira tsamba ya cisankhulo cidacita ife toera apitirize kucalira pinthu pidaperekwa ninga ntsembe kuna madzimunthu, ciropa, nyama idabumbunyulwa khosi,* na ulukwali.”* 26  Mangwana mwace, Paulu akwata amuna anewa mbaenda kaceneseka pabodzi na iwo mwakubverana na mwambo, buluka penepo iye apita mu templo toera kudziwisa kuti ntsiku zakuceneseka kwawo zinamala lini, toera m’bodzi na m’bodzi wa iwo aperekerwe ntsembe. 27  Kunkhomo kwa ntsiku zinomwe zakuceneseka kwawo, Ayuda a ku Azya pidamuona iwo mu templo, atomesa uviyaviya pakati pa mwinji onsene wa anthu. Iwo aphata Paulu, 28  mbakhuwa: “Imwe mbumba ya Izraeli, tiphedzenimbo! Munthu uyu ndiye anapfundzisa anthu onsene m’mbuto zonsene pinthu pinapwazisa mbumba yathu, Mwambo wathu na mbuto ino. Kusiyapo pyenepi, iye apitisa Agerego mu templo, mbapswipisa mbuto ino yakucena.” 29  Iwo alonga pyenepi thangwi akhadaona Paulu mu nzinda pabodzi pene na Trofimo mamuna wa ku Efeso, mbanyerezera kuti iye akhadapita naye mu templo. 30  Anthu akhacita uviyaviya mu nzinda onsene, natenepa iwo abwera nakuthamanga, aphata Paulu mbankwekwetera kunja kwa templo, misuwo mbifungwa mwakucimbiza. 31  Pikhayesera iwo toera kumupha, nkulu wa anyankhondo abva kuti anthu akhacita uviyaviya mu nzinda onsene wa Yerusalemu; 32  mwakucimbiza iye akwata anyankhondo na akadamu awo mbathamanga kuenda kuna mbumba. Pidaona iwo nkulu wa anyankhondo na anyankhondo, iwo asiya kumenya Paulu. 33  Penepo nkulu wa anyankhondo anfendedzera, am’phata mbalonga kuti asafunika amangwe na maunyolo mawiri; buluka penepo abvundza kuti iye mbani, pontho ninji cidadawisa iye. 34  Mbwenye anango pakati pa mwinji akakhuwa mbalonga ipi, anangombo akakhuwa mbalonga pinango. Nakuti iye akhacimwana kubvesesa undimomwene thangwi ya uviyaviya ukhacita anthu, iye atonga kuti Paulu aendeswe ku mbuto inakhala anyankhondo. 35  Mbwenye pidafika iye pa masikada, acita thukulwa kwene na anyankhondo thangwi mwinji wa anthu ukhafuna kum’menya. 36  Mwinji wa anthu ukhapitiriza kuntowera mbukakhuwa kuti: “Mupheni!” 37  Pikhafuna iye kupitiswa n’nyumba ya anyankhondo, Paulu apanga nkulu wa anyankhondo: “Munanditawirisa kuti ndilonge na imwe pang’ono?” Iye ambvundza: “Usakwanisa kulonga Cigerego? 38  Kodi iwe nee ndiwe mamuna wa ku Ejitu adatomesa uviyaviya wakusandukira utongi nduli umu, mbukwata mapanga* akukwana 4.000, mbuenda nawo n’thando?” 39  Penepo Paulu atawira: “Mwandimomwene, ine ndine Muyuda mwana wa ku Tarsu, nzinda ukulu wa dziko ya Silisya. Ndaphata miyendo, nditawiriseni toera ndilonge na mbumba.” 40  Pidatawiriswa iye, Paulu alimira m’masikada, acita cidzindikiro na manjace toera mbumba imatame. Pidamatama anthu onsene, iye atoma kulonga nawo mu Cihebheri, mbati:

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “kuenda.”
Filipi asankhulwa na apostolo ku Yerusalemu. Onani Mabasa 6:3.
Fala na Fala: “amiyali.”
Pyenepi pisaphataniza kulonga pinthu pyantsogolo, mphangwa zakupumirwa, kupangizwa cifuniro ca Mulungu peno kulonga pinthu pyenepi.
Peno: “bhande.”
Peno: “bhande.”
Peno: “kundifewesa manungo?”
Fala na Fala: “ife tamatama.”
Peno: “kupfundzisa pinthu pyakusiyana na.”
Pisabveka kuti nee akhafunika kudya cinyama cidakhonda cekwa toera kubuluswa ciropa.
Mu Cigerego ndi porneia. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “anyamipeni.”