Mabasa 20:1-38

  • Paulu ku Masedhonya na ku Gresya (1-6)

  • Eutiko alamuswa muli akufa ku Troadhe (7-12)

  • Buluka ku Troadhe kuenda ku Mileto (13-16)

  • Paulu asonkhana na akulu a mpingo a ku Efeso (17-38)

    • Kupfundzisa nyumba na nyumba (20)

    • “Kupasa kusatsandzayisa kakamwe” (35)

20  Pidathowa uviyaviya, Paulu acemeresa anyakupfundza, pidamala iye kuawangisa, aapangana mbatoma ulendo wace wakuenda ku Masedhonya.  Iye apita na mupisa pya kweneko, mbalonga mafala mazinji akuwangisa anyakupfundza akhali kweneko, buluka penepo iye afika ku Gresya.  Paulu amala miyezi mitatu kweneko, mbwenye pikhafuna iye kuenda kakwira bote toera aende ku Sirya, abva kuti Ayuda akhadabverana toera kumupha, na thangwi ineyi iye anyerezera kubwerera na ku Masedhonya.  Iye akhaperekerwa na Sopateri mwana wa Piro wa ku Bhereya, Aristarko na Sekundo a ku Tesalonika, Gayo wa ku Dherbhe, Timoti, na Tikiko pabodzi na Trofimo a ku provinsya ya Azya.  Amuna anewa atsogola, mbaenda katidikhira ku Troadhe;  mbwenye ife takwira bote ku Filipi pidamala ntsiku za Phwando ya Mikate Yakusowa Pyakutupisa, mudapita ntsiku zixanu ife taagumana ku Troadhe, kweneko takhala ntsiku zinomwe.  Pa ntsiku yakutoma ya sumana, pidagumanyikana ife toera kudya, Paulu atoma kupereka uphungu kuna iwo, iye apitiriza kulonga mpaka tcititciti, thangwi mangwana mwace iye mbadabuluka.  Mu sala yandzulu mukhadagumanyikana ife, mukhali na nyale zizinji.  M’phale anacemerwa Eutiko akhali nawa pa janela, mu ndzidzi ukhalonga Paulu, iye aphatwa na citulo mbagona, penepo iye akwatika na citulo mbagwa pantsi buluka n’nyumba yacitatu* yandzulu, mudan’thukula iwo, iye akhadafa. 10  Mbwenye Paulu atcita pantsi, ankotamira mban’khumbatira. Iye alonga: “Lekani kudzudzumika, thangwi iye ali maso.” 11  Buluka penepo Paulu abwerera n’nyumba yandzulu, agwanda nkate mbadya. Iye apitiriza kucedza mpaka kuca kunja, pidamala iye, abuluka mbaenda. 12  Natenepa iwo akwata m’phale mbatsandzaya* kakamwe, thangwi iye akhali maso. 13  Ife tatsogola kuenda kakwira xitima ya m’madzi mbatienda ku Aso, mbwenye Paulu aenda na miyendo. Kweneko ndiko kukhafuna ife kukwiza Paulu mu xitima ninga mudatipangira iye. 14  Natenepa, pidatigumana iye ku Aso, tankwata mu xitima mbatienda ku Mitileni. 15  Mangwana mwace, ife tabuluka mbatifika ku ntsuwa ya Kiyo, nkuca mwace talimira pang’ono ku Samo, pa ntsiku yacitatu tafika ku Mileto. 16  Paulu nee akhafuna kulimira ku Efeso toera akhonde kubvunga ndzidzi mu provinsya ya Azya, thangwi iye akhafuna kuti pingakwanisika, afike mwakucimbiza ku Yerusalemu pa ntsiku ya Phwando ya Pentekoste. 17  Mbwenye pikhali iye ku Mileto atumiza mphangwa ku Efeso toera akulu a mpingo aende kuna iye. 18  Pidafika iwo, Paulu aapanga: “Imwe musadziwa mwadidi makhaliro adapangiza ine pakati panu kubulukira pa ntsiku yakutoma idafika ine mu provinsya ya Azya, 19  ine ndatumikira Mbuya ninga bitcu mwakucepeseka* kakamwe, ine ndikhabulusa misozi mbandiona nyatwa thangwi ya pinthu pyakuipa pikhandicitira Ayuda. 20  Mbwenye ine ndakumwazirani mphangwa mbandikhonda kukubisirani cinthu cakufunika kwa imwe, mbandipitiriza kukupfundzisani pakweca, pontho nyumba na nyumba. 21  Ine ndapereka umboni wakukwana kuna Ayuda na Agerego ene, kuti asafunika atcunyuke mbabwerera kuna Mulungu, pontho akhulupire Mbuyathu Yezu. 22  Cincino bveserani, ine ndiri kuenda ku Yerusalemu mukutsogolerwa* na nzimu wakucena, maseze nee ndisadziwa pinafuna kundicitikira kweneko. 23  Mbwenye cinadziwa ine ndi cakuti, mu nzinda ubodzi na ubodzi, nzimu wakucena usandicenjeza mwakubwereza-bwereza kuti ndisadikhira kufungirwa nkaidi na kuoneswa nyatwa. 24  Kusiyapo pyenepi, nee ndisaona umaso wanga ninga wakufunika kakamwe kwa ine, mbwenye cinafuna ine ndi kumalisa basa yanga na utumiki udapaswa ine na Mbuya Yezu, toera kupereka umboni wakukwana wa mphangwa zadidi zinalonga pya kukoma ntima kukulu kwa Mulungu. 25  “Cincino bveserani! Ine ndisadziwa kuti nee m’bodzi wa imwe adamwazira ine Umambo wa Mulungu anadzaona pontho nkhope yanga. 26  Natenepa, lero imwe ndimwe amboni, akuti ine nkhabe mulando wa ciropa ca anthu onsene. 27  Thangwi ine nee ndasiya kukupangani pinthu pyonsene pinafuna kudzacita* Mulungu. 28  Citani mphole-mphole thangwi ya imwe ene, mbamutsalakana mwadidi nkumbi onsene wa mabira, wakuti nzimu wakucena wakukhazikisani toera kukhala ayang’aniri, toera mukumbize mpingo wa Mulungu udagula iye na ciropa ca Mwanace. 29  Ine ndisadziwa kuti ndingaenda, anthu akulandana na mibindzi yakugopswa anadzapita pakati panu mbakhonda kutsalakana mwaufuni nkumbi wa mabira, 30  pakati panu panadzaoneka anthu anafuna kulonga pinthu pyakuphonyeka toera kupeusa anyakupfundza kuti atowerere iwo. 31  Natenepa, pitirizani kuyang’anira, pontho kumbukani kuti mu pyaka pitatu, masiku na masikati, ine nee ndasiya kucenjeza m’bodzi na m’bodzi wa imwe na misozi m’maso. 32  Cincino ine ndisakuperekani m’manja mwa Mulungu, mbandikusiyirani mafala a kukoma ntima kwace kukulu, mafala anewa anakwanisa kukuwangisani mbakupasani unthaka unafuna kupereka Mulungu kuna anthu onsene anasankhulwa toera kukhala akucena. 33  Ine nee ndasirira parata, ouro peno nguwo ya munthu. 34  Imwe musadziwa kuti ndaphata basa na manja anga toera kutsalakana pikhafuna ine na pikhafuna ale akhali na ine. 35  Mu pinthu pyonsene, ine ndakupangizani na pidacita ine kuti pakuphata basa mwaphinga, musafunika kuphedza anthu akufewa. Pontho musafunika kukumbuka mafala a Mbuya Yezu, pidalonga iye kuti: ‘Kupasa kusatsandzayisa kakamwe kupiringana kutambira.’” 36  Pidamala iye kulonga mafala anewa, agodama na onsene mbacita phembero. 37  Penepo onsene atoma kulira kakamwe, akhumbatira Paulu mbampswompswona, 38  thangwi onsene akhadatsukwala kakamwe na mafala adalonga iye kuti iwo nee mbadaonabve nkhope yace. Buluka penepo iwo amperekera mpaka pa xitima ya m’madzi.

Pidzindikiro Pyapantsi

Ndi nyumba yacitatu tingalengesa na yapantsi ene.
Peno: “mbabalangazwa.”
Peno: “na manyerezero akucepeseka.”
Peno: “mukukulumizwa.”
Peno: “cifuniro consene ca; uphungu onsene wa.”