Mabasa 2:1-47

  • Kutsanulirwa nzimu wakucena pa Pentekoste (1-13)

  • Kupfundzisa kudacita Pedhru (14-36)

  • Mwinji wa anthu watawira mafala adalonga Pedhru (37-41)

    • Anthu akukwana 3.000 abatizwa (41)

  • Kukhala pabodzi ninga Akristu (42-47)

2  Pa ntsiku ya Phwando ya Pentekoste, anyakupfundza onsene akhadagumanyikana pa mbuto ibodzi ene.  Penepo pene kudzulu kwabveka kutitima ninga kwa mphepo ikulu, mbakubveka kakamwe mu nyumba yonsene mukhali iwo.  Penepo iwo atoma kuona pinthu pyakulandana na malirimi a moto, malirimi anewa amwazika mbaphamira m’bodzi na m’bodzi wa iwo,  onsene adzala na nzimu wakucena, mbatoma kulonga pilongero pyakusiyana-siyana ninga mukhatsogolerwa iwo na nzimu wakucena.  Pa ndzidzi unoyu, mu Yerusalemu mukhali na Ayuda akugopa Mulungu adabuluka m’mbuto zonsene pa dziko yapantsi.  Pidabveka kutitima kweneku, mwinji wa anthu wagumanyikana, onsene adzumatirwa thangwi m’bodzi na m’bodzi wa iwo akhabva anyakupfundza mbakalonga mu cilongero cace.  Mwandimomwene, iwo adzumatirwa kakamwe, mbalonga: “Onani basi, kodi anthu onsene awa anabva ife mbakalonga nee ndi Agalileu?  Mphapo, pyakwanisika tani kuti m’bodzi na m’bodzi wa ife abve mu cilongero cace?*  Pano pali na anthu adabuluka ku Parti, ku Medhya, ku Elami, anthu anakhala ku Mezopotamya, ku Yudeya, ku Kapadhosya, ku Pontu na ku provinsya ya Azya, 10  ku Frijya, ku Panfilya, ku Ejitu, pisa pya ku Libhya, ku Sirene, alendo adabuluka ku Roma, kuphatanizambo Ayuda na ale adatawira kupita mu uphemberi Waciyuda, 11  anthu adabuluka ku Kreta na ku Arabhya. Ife taabva mbakalonga pinthu pyakudzumatirisa pya Mulungu mu cilongero cathu.” 12  Onsene adzumatirwa kakamwe mbasowa cakulonga, natenepa iwo akhabvundzana unango na ndzace: “Kodi pyenepi pisabvekanji?” 13  Mbwenye anango akhaasingirira, mbalonga: “Iwo amala kuledzera na vinyu yakutapira.”* 14  Mbwenye Pedhru alimira pabodzi na apostolo 11, mbaapanga mwakugaluza: “Imwe anthu a ku Yudeya pabodzi na imwe monsene munakhala mu Yerusalemu, bveserani mwadidi mafala anga. 15  Mwandimomwene, anthu awa nee aledzera ninga munanyerezera imwe, thangwi uno ndi ndzidzi upfemba wakumacibese. 16  Mbwenye pinacitika ipi ndi toera kukwanirisa pidalonga mprofeta Yoweli kuti: 17  ‘Mulungu alonga: “Mu ntsiku zakumalisa ndinadzatsanulira nzimu wanga kuna anthu a mitundu yonsene, ananu acimuna na acikazi anadzalonga ninga aprofeta, aphale anu anadzaona masomphenya, pontho ankhalamba anu anadzaloteswa. 18  Mu ntsiku zenezi ndinadzatsanulirambo nzimu wanga kuna atumiki anga acimuna na acikazi, penepo iwo anadzalonga ninga aprofeta. 19  Ndinadzapangiza pinthu pyakudzumisa kudzulu na pirengo* pa dziko yapantsi: Ciropa, moto na makole a utci. 20  Mbidzati kufika ntsiku ya Yahova, yakuti inadzapangiza mbiri yace, dzuwa inadzacinja kudza cidima, mwezi unadzafuira ninga ciropa. 21  Pontho munthu onsene anacemera* dzina ya Yahova anadzapulumuswa.”’ 22  “Imwe Aizraeli, bveserani mafala awa: Mulungu apangiza pakweca kuna imwe kuti Yezu wa ku Nazareti akhadatumwa na iye. Kubulukira mwa iye, Mulungu acita pirengo, mabasa akudzumisa na pidzindikiro pakati panu ninga munapidziwira imwe. 23  Mulungu akhadziwa mwanyapantsi kuti iye mbadaperekwa mwakubverana na pidakhazikisa iye kale. Imwe mwan’khomeresa pamuti mbamum’phesa kubulukira mwa anthu akuipa. 24  Mbwenye Mulungu amulamusa mu kumuombola mu nyatwa* ya kufa, thangwi nee mbapidakwanisika kuti iye apitirize kumangirirwa na kufa. 25  Thangwi ya iye, Dhavidhi alonga: ‘Ndzidzi onsene ndisaikha Yahova patsogolo panga,* thangwi iye ali kunkono wanga wamadyo toera ine ndikhonde kugwa. 26  Na thangwi ineyi, ntima wanga watsandzaya, lirimi yanga mbisekera kakamwe. Pontho ine* ndinakhala na cidikhiro; 27  thangwi imwe nee munadzandisiya Munthumbi, pontho nee munadzatawirisa kuti manungo anga abvunde, thangwi ndine wakukhulupirika kuna imwe. 28  Imwe mwandidziwisa njira inatsogolera ku umaso; pontho munadzadza ntima wanga na kusekera kukulu pamaso panu.’ 29  “Abale anga, ndinakwanisa kulonga na cinyindiro consene thangwi ya mbuyathu Dhavidhi, kuti iye afa mbaikhwa munthumbi, nthumbi yace iri mu nzinda wathu mpaka lero. 30  Iye akhali mprofeta, pontho akhadziwa kuti Mulungu akhadadumbira kuna iye kuti mwana m’bodzi wa dzindza yace, mbadakhala pa mpando wace wa umambo, 31  iye aona mwanyapantsi pya kulamuswa kwa Kristu, mbalonga thangwi yakulamuswa kwace kuti Mulungu nee ansiya Munthumbi, pontho manungo ace nee abvunda. 32  Yezu unoyu, Mulungu amulamusa muli akufa, pontho ife tonsene ndife amboni a pyenepi. 33  Nakuti iye akuzwa kunkono wamadyo wa Mulungu, mbatambira nzimu wakucena kuna Babace ninga mudapikirwa ipyo, iye autsanulira kuna ife ninga munaonera imwe na munabvera imwe. 34  Thangwi Dhavidhi nee akwira kudzulu, mbwenye iye alonga: ‘Yahova alonga kuna Mbuyanga: “Khala kunkono wanga wamadyo, 35  mpaka ine ndiikhe anyamalwa ako pantsi pa manyalo ako.”’ 36  Natenepa, mbumba yonsene ya Izraeli, khalani na cinyindiro consene kuti Yezu unoyu adakhomera imwe pamuti, Mulungu ancitisa kukhala Mbuya na Kristu.” 37  Pidabva iwo pyenepi, mitima yawo yanentseka kakamwe, mbabvundza Pedhru na apostolo anango: “Abale, mphapo tisafunika kucitanji?” 38  Pedhru aapanga: “Tcunyukani, m’bodzi na m’bodzi wa imwe abatizwe mu dzina ya Yezu Kristu toera mulekererwe madawo anu, natenepa munadzatambira nzimu wakucena ninga muoni wakukhonda lipa. 39  Thangwi pikiro ineyi yacitirwa imwe na ananu, kuphatanizambo anthu onsene anakhala kutali, pabodzi na onsene anafuna kusankhulwa na Yahova Mulungu wathu.” 40  Iye akhapereka umboni wakukwana, mbaacenjeza na mafala anango mazinji, mbati: “Pulumusikani pakati pa anthu awa akuipa.” 41  Natenepa, ale adatawira mafala adalonga Pedhru abatizwa, pa ntsiku ineyi anthu cifupi na 3.000 athimizirika mu nsoka wawo. 42  Iwo akhapitiriza kubvera pipfundziso pya apostolo, kupasana pinthu unango na ndzace, akhadya pabodzi pene, mbacita maphembero. 43  Penepo anthu onsene atoma kugopa, pontho apostolo atoma kucita pirengo* na pinthu pizinji pyakudzumisa. 44  Anyakupfundza apswa anewa akhali pabodzi pene, pontho pinthu pyonsene pikhali na iwo, akhapiphatisira pabodzi pene, 45  iwo akhagulisa minda yawo na pinthu pikhali na iwo, mbagawiza kobiri ineyi kuna onsene, mwakubverana na kusowa kwa m’bodzi na m’bodzi. 46  Ntsiku zonsene iwo akhasonkhana mu templo, onsene akhali na cifuniro cibodzi cene. Iwo akhadya cakudya panyumba ya unango na ndzace, mbagawana cakudya cawo mwakutsandzaya na ntima onsene, 47  iwo akhasimba Mulungu, pontho akhafuniwa na anthu onsene. Mu ndzidzi ubodzi ene, Yahova akhapitiriza ntsiku zonsene kuthimizira anthu pakati pawo, akuti akhapita munjira ya cipulumuso.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “cilongero cakubalwa naco.”
Peno: “vinyu ipswa.”
Peno: “pidzindikiro.”
Peno: “anadembetera kuna Yahova mukuphatisira dzina yace.”
Munjira inango: “nkhambala za kufa.”
Peno: “pamaso panga.”
Fala na Fala: “manungo anga.”
Peno: “pidzindikiro.”