Mabasa 19:1-41

  • Paulu ku Efeso; anthu angasi abatizwa kacikawiri (1-7)

  • Mabasa akupfundzisa adacita Paulu (8-10)

  • Kuthambaruka mwakukhonda tsalakana mipingizo ya madimonyo (11-20)

  • Uviyaviya ku Efeso (21-41)

19  Apolo pikhali iye ku Korinto, Paulu apita na mupisa pya ku Azya pyakuti pikhali kutali na bara, mbafika ku Efeso. Kweneko iye agumana anyakupfundza angasi,  mbaabvundza: “Kodi imwe mwatambira nzimu wakucena pidatoma imwe kukhulupira?” Iwo antawira: “Ife cipo tabva kuti ulipo nzimu wakucena.”  Natenepa iye aabvundza: “Mphapo mwabatizwa tani?” Iwo antawira: “Tabatizwa mwakubverana na pidapfundzisa Juwau.”  Paulu alonga: “Juwau akhabatiza anthu ninga cipangizo cakuti iwo atcunyuka, mbaapanga toera akhulupire ule akhabwera nduli mwace, munthu unoyu ndi Yezu.”  Pidabva iwo pyenepi, abatizwa mu dzina ya Mbuya Yezu.  Paulu pidaasandzikira iye manja, iwo atambira nzimu wakucena, mbatoma kulonga pilongero pinango na maprofesiya.*  Onsene akhali amuna akukwana 12.  Iye amala miyezi mitatu mbakaenda ku sinagoga, akhalonga mwacipapo, pontho akhapfundzisa anthu pakweca, mbaaphedza toera kubvesesa mwadidi pya Umambo wa Mulungu.  Mbwenye anango akhaumisa mitima yawo mbakhonda kukhulupira,* pontho akhalonga mwakuipa Njira ya Mbuya pamaso pa mwinji wa anthu. Natenepa, Paulu asiyana nawo, mbabulusa anyakupfundza pakati pawo. Ntsiku zonsene iye akhapfundzisa mafala a Mulungu mu sala ya xikola ya Tirano. 10  Iye amala pyaka piwiri mbakacita pyenepi, natenepa anthu onsene anakhala mu provinsya ya Azya abva mafala a Mbuya,* Ayuda na Agerego ene. 11  Mulungu apitiriza kucita pinthu pyakudzumatirisa mukuphatisira Paulu, 12  anthu afika pa kukwata nguwo zace zakupukuta nazo kaluma na nguwo zace za basa mbaenda nazo kuna anyakuduwala, natenepa iwo akhawangiswa, madimonyo mbabuluka muna anthu. 13  Mbwenye Ayuda anango akhaenda m’mbuto zakusiyana-siyana mbakabulusa madimonyo, iwo ayeserambo kuphatisira dzina ya Mbuya Yezu pakubulusa madimonyo muna anthu; iwo akhalonga: “Ine ndinakupanga mu dzina ya Yezu analongwa na Paulu, kuti buluka.” 14  M’bodzi wa akulu a anyantsembe Aciyuda anacemerwa Sikeva, akhali na ana anomwe akuti akhacitambo pyenepi. 15  Mbwenye dimonyo aatawira: “Ine ndisadziwa Yezu, pontho ndisadziwambo Paulu; mphapo imwe ndimwe ani?” 16  Penepo mamuna akhali na dimonyo aanumphira, amenyana nawo mbakunda m’bodzi na m’bodzi, natenepa iwo athawa panyumba ineyi cipezipezi* pakumala kuphekeswa. 17  Anthu onsene akhali mu Efeso abva pyenepi, Ayuda na Agerego ene; anthu onsene agopa, natenepa dzina ya Mbuya Yezu ikhapitiriza kupaswa mbiri. 18  Anthu onsene adatoma kukhulupira, akhabwera kudzabweka pakweca mbalonga pinthu pikhadacita iwo. 19  Mwandimomwene, anthu azinji akuti akhacita pinthu na ciphedzo ca madimonyo, abweresa mabukhu awo, aagumanya pabodzi pene mbaapisa pamaso pa anthu onsene. Iwo alengesa ntengo wa mabukhu anewa, mbaona kuti ukhali wa kobiri 50.000 za parata. 20  Natenepa, mafala a Yahova akhapitiriza kukula mwamphambvu kakamwe, mbakunda mipingizo. 21  Pidamala kucitika pinthu pyenepi, Paulu atonga muntima mwace kuti angamala kuenda ku Masedhonya na ku Akaya, iye mbadaenda ku Yerusalemu. Iye alonga: “Ndingafika kweneko, ndisafunika ndiendembo ku Roma.” 22  Natenepa, iye atuma anyakuphedza ace awiri toera aende ku Masedhonya, Timoti na Erasto, mbwenye iye apitiriza ntsiku zingasi ku provinsya ya Azya. 23  Pa ndzidzi unoyu, kwaoneka uviyaviya ukulu thangwi ya Njira ya Mbuya. 24  Thangwi mamuna m’bodzi anacemerwa Dhemetryo, akhacita pinyumba ping’ono pya parata pyakulandana na templo ya Artemi, natenepa iye na amesiri andzace akhawina kobiri izinji. 25  Iye agumanya amesiri andzace na anango akhaphata basa ibodzi ene, mbaapanga: “Amunamwe, imwe musadziwa mwadidi kuti ife tisaona kobiri* thangwi ya basa ineyi. 26  Cincino imwe musaona, pontho musabva kuti Paulu anyengerera mwinji ukulu wa anthu mu Efeso na mu provinsya yonsene ya Azya toera acinje manyerezero awo. Iye asalonga kuti alungu adacitwa na manja a anthu nee ndi alungu andimomwene. 27  Kusiyapo pyenepi, pana ngozwi yakuti anthu anadzapwaza malonda athu, mbaona templo ya Artemi mulungu wankulu wankazi ninga cinthu cakusowa basa. Iye ndiye analambirwa mu provinsya yonsene ya Azya na pa dziko yonsene yapantsi, mbwenye thangwi ya pidalonga Paulu, iye anadzaluza mbiri yace.” 28  Pidabva iwo pyenepi, iwo aipirwa kakamwe, mbatoma kukhuwa: “Nkulu ndi Artemi mulungu wa Aefesi!” 29  Natenepa nzinda wadzala na uviyaviya, anthu onsene athamanga mbapita m’mbuto ya masendzekero, iwo akwekweta Gayo na Aristarko anthu a ku Masedhonya. Amuna anewa ndiwo akhaperekera Paulu m’maulendo ace. 30  Paulu akhafuna kupita mwenemu toera apangizike kuna anthu, mbwenye anyakupfundza nee antawirisa. 31  Na akulu ene akhaonera basa yakukhunganya maphwando na masendzekero, akuti akhatsalakana mwadidi Paulu, atumiza mphangwa kuna iye, mban’dembetera toera akhonde kupita m’mbuto ya masendzekero, thangwi mbadaikha umaso wace pangozwi. 32  Mwandimomwene, mwinji wa anthu nee ukhabverana, thangwi awa akakhuwa mbalonga ipi, anangombo akakhuwa mbalonga pinango; azinji a iwo nee akhadziwa kuti thangwi yanji agumanyikana penepo. 33  Natenepa, abulusa Alexandre pakati pa mwinji wa anthu; Ayuda mban’gwinyira kutsogolo. Iye acita cidzindikiro na manjace toera iwo amatame, thangwi iye akhafuna kufokotoza maonero ace. 34  Mbwenye pidadzindikira iwo kuti iye ndi Muyuda, onsene atoma kukhuwa pabodzi pene, mbamala midzidzi miwiri mbakakhuwa kuti: “Nkulu ndi Artemi mulungu wa Aefesi!” 35  Pakumalisa, nkulu wa nzinda pidamala iye kukhurudzisa anthu, alonga: “Anthu a ku Efeso, mbani munthu anakhonda dziwa kuti nzinda wa Aefesi ndiwo unaonera templo ya mulungu wankulu Artemi na dzimunthu idagwa buluka kudzulu? 36  Nakuti pinthu pyenepi nkhabe kupokanyika, mphyadidi mupfulike, lekani kucita pinthu mbamudzati kunyerezera. 37  Imwe mwabweresa amuna awa pano, akuti nkhabe kuba m’matemplo pontho nkhabe kuxola alungu athu. 38  Natenepa, khala Dhemetryo na amesiri andzace asafuna kusumira munthu, pana ntsiku zinatongwa anthu, pontho atongi alipo, angafuna mbasumirane unango na ndzace. 39  Mbwenye khala musafuna kucita pizinji kupiringana pyenepi, pisafunika kufokotozwa pa nsonkhano wa mbumba mwakubverana na mwambo. 40  Thangwi ya pinthu pidacitika lero, mwandimomwene ife tiri pangozwi yakupambizirwa kuti tasandukira utongi. Thangwi ife nkhabe umboni toera kupangiza kuti thangwi yanji kwaoneka uviyaviya unoyu.” 41  Pidamala iye kulonga pyenepi, apanga anthu toera aende pyawo.

Pidzindikiro Pyapantsi

Pyenepi pisaphataniza kulonga pinthu pyantsogolo, mphangwa zakupumirwa, kupangizwa cifuniro ca Mulungu peno kulonga pinthu pyenepi.
Peno: “akhapitiriza kuumisa mitima yawo mbakhonda kukhulupira.”
Peno: “Mulungu.”
“N’Cigerego pisabveka kuti athawa na nguwo zankati basi.”
Peno: “mpfuma.”