Mabasa 18:1-28

  • Utumiki wa Paulu ku Korinto (1-17)

  • Kubwerera ku Antiyokiya wa ku Sirya (18-22)

  • Paulu aenda ku Galasya na ku Frijya (23)

  • Apolo munthu waluso yakulonga mwadidi, atambira ciphedzo (24-28)

18  Buluka penepo, Paulu abuluka ku Atena mbafika ku Korinto.  Kweneko iye agumana Muyuda m’bodzi anacemerwa Akila wa ku Ponto, iye akhadafika kwene buluka ku Italya pabodzi na nkazace anacemerwa Prisila, thangwi Klaudhyo akhadapanga Ayuda onsene toera abuluke ku Roma. Natenepa Paulu aenda kuna iwo.  Nakuti onsene akhacita basa ibodzi ene yakusona matenda, iye akhala panyumba pawo mbaphata basa pabodzi pene.  M’masabudu onsene Paulu akhapfundzisa* mu sinagoga mbaphedza Ayuda na Agerego toera kukhulupira mphangwa zace.  Mbwenye pidafika Sila na Timoti buluka ku Masedhonya, Paulu atoma kuphatisira ndzidzi wace onsene m’basa yakumwaza mphangwa, mbapereka umboni kuna Ayuda toera kupangiza kuti Yezu ndi Kristu.  Mbwenye pikhapitiriza iwo kumpokanya na kulonga mafala akutikana, iye agubudza nguwo zace mbaapanga: “Mulando wa ciropa canu mbukhale na imwe. Ine nkhabe mulando thangwi ya imwe. Kutomera cincino, ine ndiri kuenda kuna anthu a madzindza anango.”  Natenepa iye abuluka kweneko* mbaenda kunyumba ya mamuna m’bodzi wakugopa Mulungu anacemerwa Tisiyo Justu, wakuti nyumba yace ikhali cifupi na sinagoga.  Mbwenye Krispo ntsogoleri wa sinagoga akhulupira Mbuya, iye na anthu onsene a panyumba pace. Pontho anthu azinji a ku Korinto adabva mphangwa zadidi, atoma kukhulupira mbabatizwa.  Kusiyapo pyenepi, Mbuya apanga Paulu m’masomphenya camasiku kuti: “Leka kugopa, mbwenye pitiriza kulonga, pontho leka kumatama, 10  thangwi ine ndiri na iwe, nkhabe munthu anafuna kukuthabusa mbakucita pyakuipa; thangwi ine ndiri na anthu azinji mu nzinda uno.” 11  Natenepa iye akhala kweneko caka cibodzi na miyezi mitanthatu, mbakaapfundzisa mafala a Mulungu. 12  Galiyo pikhali iye ntongi wa ku Akaya, Ayuda akutira Paulu, iwo am’phata mbaenda naye ku mbuto inatongerwa miseru, 13  mbalonga: “Munthu uyu asanyengerera anthu toera kulambira Mulungu mwakukhonda bverana na mwambo.” 14  Paulu pikhafunambo iye kulonga, Galiyo apanga Ayuda: “Imwe Ayuda, mbidakhala munthu uyu acitadi cinthu cakuipa peno ali na nseru ukulu, ine mbidakwanisa kukubveserani. 15  Mbwenye khala ndi thangwi ya mafala, madzina peno mwambo wanu, pyenepi mphyanu. Ine nkhabe funa kutonga nseru wa pinthu pyenepi.” 16  Natenepa iye aabulusa pa mbuto yakutongera miseru. 17  Penepo onsene aphata ntsogoleri wa sinagoga akhacemerwa Sostene mbatoma kum’menya pa mbuto yakutongera miseru. Ngakhale tenepo, Galiyo nee atsalakana pinthu pyenepi. 18  Mbwenye Paulu akhala kweneko ntsiku zizinji, buluka penepo apangana abale mbawambukira ku Sirya pabodzi na Prisila na Akila. Ku Senkreya, Paulu apala tsisi yace thangwi ya pikiro ikhadacita iye kuna Mulungu. 19  Natenepa iwo afika ku Efeso mbaasiya kweneko; mbwenye iye apita mu sinagoga, atoma kupfundzisa Ayuda mbaaphedza toera kubvesesa Malemba. 20  Maseze iwo akhapitiriza kum’phemba toera akhale kweneko ntsiku zizinji, iye nee atawira, 21  mbwenye iye apangana abale mbalonga: “Ndinabwerera pontho kuna imwe Yahova angafuna.” Natenepa iye akwira bote ku Efeso, 22  mbafika ku Sezareya. Iye aenda ku Yerusalemu mbamwanyika abale mu mpingo, buluka penepo atcitira ku Antiyokiya. 23  Pidamala iye ntsiku zingasi kweneko, abuluka mbaenda mupisa pyakusiyana-siyana pya dziko ya Galasya na Frijya, mbawangisa anyakupfundza onsene. 24  Muyuda unango anacemerwa Apolo wa ku Alexandriya, afika ku Efeso; iye akhali na luso yakulonga mwadidi, pontho akhadziwa mwadidi kakamwe Malemba. 25  Mamuna unoyu akhadapfundziswa* munjira ya Yahova, pontho iye akhali waphinga kakamwe thangwi akhali na nzimu wakucena. Iye akhalonga mbapfundzisa pinthu mwakulinganira thangwi ya Yezu, mbwenye iye akhadziwa pya ubatizo wa Juwau basi. 26  Iye atoma kulonga mwacipapo mu sinagoga, Prisila na Akila ambvesera, buluka penepo iwo ankwata, mbanfokotozera mwadidi kakamwe njira ya Mulungu. 27  Kusiyapo pyenepi, nakuti iye akhafuna kuenda ku Akaya, abale alembera tsamba anyakupfundza, mbaaphemba toera antambire mwadidi. Pidafika iye kweneko, aphedza kakamwe ale adakhala anyakukhulupira thangwi ya kukoma ntima kukulu kwa Mulungu; 28  thangwi iye akhagomezera mwamphambvu mbapangiza pakweca kuti Ayuda aphonyeka, pontho akhaphatisira Malemba toera kupangiza kuti Yezu ndi Kristu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “akhanyerezera na iwo mwacidikhodikho.”
Pisabveka kuti iye abuluka mu sinagoga.
Pyenepi pisabveka kupfundziswa na mulomo.