Mabasa 17:1-34

  • Paulu na Sila ali ku Tesalonika (1-9)

  • Paulu na Sila ali ku Bhereya (10-15)

  • Paulu ali ku Atena (16-22a)

  • Paulu apfundzisa pa Areopago (22b-34)

17  Iwo apita na ku Anfipoli na ku Apolonya mbafika ku Tesalonika, kweneko kukhali na sinagoga ya Ayuda.  Ninga pikhacita Paulu mwandzolowero, iye apita mu sinagoga toera kulonga na iwo, iye aapfundzisa m’Masabudu matatu mbaaphedza toera kubvesesa Malemba,  iye akhafokotoza, mbaphatisira Malemba toera kupangiza kuti Kristu akhafunika kuona nyatwa mbalamuswa muli akufa. Iye akhalonga: “Kristu unoyu, ndi Yezu anakufokotozerani ine.”  Natenepa, anango a iwo atoma kukhulupira, mbaphatana na Paulu pabodzi na Sila, mwinji ukulu wa Agerego akuti akhalambira Mulungu atomambo kukhulupira, kuphatanizambo akazi azinji akulemedzwa.  Mbwenye Ayuda akhala na bibvu, mbagumanya anthu angasi akuipa mitima akhafamba-famba pa nsika akuti nee akhali na cakucita, iwo acita nsoka wa anthu akuipa mbatomesa uviyaviya mu nzinda. Iwo apita mwamphambvu n’nyumba mwa Yasoni, iwo akhasaka Paulu na Sila toera aabuluse kunja kuna nsoka wa anthu akuipa.  Pidakhonda iwo kuagumana, akwekweta Yasoni na abale angasi mbaenda nawo mpaka kuna atongi a nzinda, mbakhuwa: “Anthu ale anabweresa nyatwa pa dziko yonsene yapantsi, afikambo kuno,  pontho Yasoni aatambira ninga alendo ace. Anthu anewa onsene asacita pinthu pinakhonda kubverana na mitemo ya Sezari, mbalonga kuti alipo mambo unango anacemerwa Yezu.”  Pidabva iwo pinthu pyenepi, mwinji wa anthu na atongi a nzinda azunguzika napyo;  Yasoni na abale pidamala iwo kupereka kobiri idaphembwa iwo toera asudzulwe, iwo asiyiwa toera aende. 10  Pidadoka dzuwa, abale atumiza Paulu na Sila ku Bhereya. Pidafika iwo kweneko, apita mu sinagoga ya Ayuda. 11  Mbwenye anthu a ku Bhereya akhafuna kakamwe kupfundza kupiringana anthu a ku Tesalonika. Thangwi iwo atambira mafala a Mulungu na ntima onsene, mbapfundza Malemba mwacidikhodikho ntsiku zonsene toera kuona khala pinthu pyenepi mphyandimomwene peno nkhabe. 12  Natenepa, azinji a iwo atoma kukhulupira, kuphatanizambo akazi akubvekera Acigerego pabodzi na amuna anango. 13  Mbwenye Ayuda a ku Tesalonika pidabva iwo kuti Paulu akhapfundzisambo mafala a Mulungu ku Bhereya, iwo aenda kweneko mbanyengerera anthu toera aasandukire. 14  Penepo pene abale aperekera Paulu mpaka ku bara, mbwenye Sila na Timoti asala kweneko. 15  Ale adaperekera Paulu aenda naye mpaka ku Atena. Buluka penepo, iwo abwerera na mphangwa zakuti Sila na Timoti asafunika aende kuna Paulu mwakucimbiza. 16  Mu ndzidzi ukhaadikhira iye ku Atena, Paulu atsukwala kakamwe pidaona iye kuti nzinda onsene ukhadadzala na madzimunthu. 17  Natenepa, iye atoma kupfundzisa Ayuda mu sinagoga pabodzi na anthu akhalambira Mulungu, pontho ntsiku zonsene iye akhapfundzisambo ale akhagumana iye pa nsika, onsene akhaaphedza toera anyerezere pinthu pikhapfundzisa iye. 18  Mbwenye anyakudziwisa pya filozofiya anango a mu nsoka wa Epikureu na wa Estoiko atoma kuketesana naye, anango akhalonga: “Kodi nyakulongesa unoyu asafuna kulonganji?” Anangombo akhalonga: “Tisaona ninga akupfundzisa pya alungu anango.” Iwo alonga pyenepi thangwi Paulu akhamwaza mphangwa zadidi za Yezu na za kulamuswa kwa anyakufa. 19  Penepo iwo am’phata mbaenda naye ku Areopago, mbampanga: “Unakwanisa kutifokotozera mabvekero a cipfundziso ceneci cipswa cinamwaza iwe? 20  Thangwi iwe usapfundzisa pinthu pyakuti ife cipo tapibva kale, natenepa ife tisafuna tidziwe mabvekero apyo.” 21  Mwandimomwene, anthu onsene a ku Atena na alendo akhali kweneko, akhaphatisira ndzidzi wawo wakupuma basi ene toera kulonga peno kubvesera pinthu pipswa. 22  Paulu alimira pakati pa Areopago, mbalonga: “Imwe anthu a mu Atena, ine ndisaona kuti mu pinthu pyonsene, imwe musalemedza kakamwe alungu kupiringana pinacita anthu anango. 23  Thangwi pikhafamba ine mu nzinda ndaona mwadidi pinthu pinalambira imwe, ndagumanambo guwa idalembwa kuti: ‘Guwa ya Mulungu Wakukhonda Dziwika.’ Natenepa, ine ndisakumwazirani mphangwa thangwi ya Mulungu unoyu analambira imwe nee kundziwa. 24  Iye ndi Mulungu adacita dziko na pinthu pyonsene piri mwenemu, nakuti iye ndi mwanaciro wa kudzulu na dziko yapantsi, iye nkhabe kukhala m’matemplo adamangwa na manja a anthu; 25  pontho iye nkhabe funa kuphedzwa na munthu ninga munthu wakusowa cinthu, thangwi iye asapasa anthu onsene umaso, muya na pinthu pyonsene. 26  Pa munthu m’bodzi basi, Mulungu acita anthu a madzindza onsene toera akhale pa dziko yonsene yapantsi, iye akhazikisa midzidzi ya pinthu pizinji, pontho aikha madire a mbuto zikhafunika kukhala anthu, 27  natenepa iwo mbadasaka Mulungu, aphambasire toera kunsaka mban’gumana, thangwi mwandimomwene iye nee ali kutali na m’bodzi na m’bodzi wa ife. 28  Thangwi ya iye, ife tiri na umaso, tisafamba, pontho tiripo, ninga mudalongera anyakulemba anu anango kuti: ‘Thangwi ifembo ndife anace.’ 29  “Nakuti ndife ana a Mulungu, nee tisafunika kunyerezera kuti Mulungu unoyu ndi ninga ouro, parata, mwala peno ninga cinthu cidacitwa mwakubverana na udziwisi peno na manyerezero a anthu. 30  Ndimomwene kuti Mulungu nee atsalakana midzidzi ineyi ikhacita anthu pinthu mwakukhonda dziwa; mbwenye cincino iye asapanga anthu onsene, m’mbuto zonsene kuti asafunika atcunyuke. 31  Thangwi iye akhazikisa ntsiku inafuna iye kutonga dziko yonsene yapantsi mwaulungami mukuphatisira munthu adasankhula iye. Iye apangiza kuna anthu onsene kuti anacitadi pyenepi pidamulamusa iye muli akufa.” 32  Pidabva iwo pya kulamuswa kwa anyakufa, anango atoma kunseka, mbwenye anango akhalonga: “Tinadzakubvesera pontho thangwi ya pyenepi.” 33  Natenepa, Paulu abuluka, mbaenda, 34  mbwenye anthu anango atowera Paulu, mbakhala anyakupfundza. Mwa iwo akhalipo Dhioniziyo, wakuti akhali nyakutonga miseru pa thando ya Areopago, nkazi anacemerwa Dhamari na anango.

Pidzindikiro Pyapantsi