Mabasa 16:1-40

  • Paulu asankhula Timoti (1-5)

  • Masomphenya analonga pya mamuna wa ku Masedhonya (6-10)

  • Lidhya atoma kukhulupira Mbuya ku Filipi (11-15)

  • Paulu na Sila afungirwa nkaidi (16-24)

  • Nyakuonera kaidi pabodzi na anthu a panyumba pace abatizwa (25-34)

  • Paulu asafuna kuti atongi a mu nzinda aphembe kulekererwa (35-40)

16  Paulu afika ku Dherbhe na ku Listra. Kweneko kukhali nyakupfundza anacemerwa Timoti, mace akhali Muyuda wakuti akhali nyakupfundza, mbwenye babace akhali N’gerego.  Timoti akhasimbwa kakamwe na abale a ku Listra na a ku Ikoniyo.  Paulu alonga kuti akhafuna kukwata Timoti toera afambe naye pabodzi, iye ansidza thangwi ya Ayuda akhali mupisa pyenepi, pontho thangwi onsene akhadziwa kuti babace ndi N’gerego.  M’mizinda yonsene ikhafika iwo, akhapangiza abale pisankhulo pidacitwa na apostolo pabodzi na akulu a mpingo ku Yerusalemu, toera iwo abvere pitsogolero pyenepi.  Natenepa, mipingo ikhapitiriza kuwangiswa cikhulupiro, pontho anyakupfundza akhathimizirika ntsiku zonsene.  Mbwenye iwo aenda ku Frijya mbapita na ku dziko ya Galasya thangwi nzimu wakucena ukhadaakhondesa kulonga mafala a Mulungu mu provinsya ya Azya.  Kusiyapo pyenepi, pidatcitira iwo ku Mizya, ayesera kupita mu Bhitiniya, mbwenye Yezu aphatisira nzimu wakucena mbaakhondesa.  Natenepa, iwo agwanda na ku Mizya mbatcitira ku Troadhe.  Namasiku, Paulu aoneswa masomphenya, mamuna m’bodzi wa ku Masedhonya akhadalimira mban’dembetera kuti: “Bwerani ku Masedhonya toera mutiphedze.” 10  Pidamala iye kuoneswa masomphenya, ife tayesera kuenda ku Masedhonya, thangwi tadzindikira kuti ndi Mulungu adaticemera toera kumwaza mphangwa zadidi kuna iwo. 11  Natenepa, ife takwira bote buluka ku Troadhe mbatienda ku Samotrasi, mbwenye mangwana mwace taenda ku Neapoli; 12  pidabuluka ife kweneko taenda ku Filipi, nzinda Waciroma,* wakuti ndi nzinda ukulu wa cisa ca Masedhonya. Ife takhala mu nzinda unoyu mu ntsiku zingasi. 13  Pa ntsiku ya Sabudu, ife taenda kunja kwa nsuwo ukulu wa nzinda, n’khundu mwa nkulo, kudabva ife kuti kukhali na mbuto ikhacitira anthu maphembero, pidafika ife takhala pantsi, mbatitoma kulonga na akazi adagumanyikana penepo. 14  Nkazi m’bodzi wakugopa Mulungu wa ku nzinda wa Tiyatira anacemerwa Lidhya, akhabvesera, iye akhali nyakugulisa nguwo zakufuirira za ntengo ukulu. Penepo Yahova afungula kakamwe ntima wace toera abvesese pinthu pikhalonga Paulu. 15  Pidamala iye kubatizwa pabodzi na anthu a panyumba pace, iye atidembetera: “Khala musaona kuti ndine wakukhulupirika kuna Yahova, bwerani mukhale kunyumba kwanga.” Natenepa ife taenda thangwi iye akhapitiriza kutidembetera. 16  Pa ntsiku inango, pikhaenda ife ku mbuto inacitira anthu maphembero, taonana na ntsikana unango wakuti akhali nyabasa, iye akhali na dimonyo wakuti akham’phedza toera kulotera pinthu pyantsogolo. Ale akhaphatira iye basa akhawina pizinji thangwi ya kulotera kukhacita iye. 17  Ntsikana unoyu akhapitiriza kutowera Paulu na ife, mbalonga mafala awa mwakugaluza: “Anthu awa ndi atumiki a Mulungu Wankulu Kakamwe, iwo asakudziwisani njira yacipulumuso.” 18  Iye apitiriza kucita pyenepi mu ntsiku zizinji. Pakumalisa, Paulu adzaneta napyo, iye azungunuka mbapanga dimonyo: “Ine ndinakupanga mu dzina ya Yezu Kristu kuti ubuluke muna iye.” Penepo pene, dimonyo abuluka. 19  Ale akhaphatira iye basa pidaona iwo kuti nee mbadawinabve cinthu, iwo aphata Paulu na Sila, mbaakwekweta mpaka ku nsika ukulu kukhali anyakutonga. 20  Pidafika iwo nawo kuna atongi a nzinda, iwo alonga: “Amuna awa asadzudzumisa kakamwe nzinda wathu. Iwo ndi Ayuda, 21  pontho iwo asapfundzisa miyambo yakuti nee tisatawiriswa kuibvera, thangwi ndife Aroma.” 22  Anthu onsene akhali penepo alamuka, mbalonga mwakuipirwa kuna Paulu na Sila. Atongi a nzinda aapandulira nguwo zawo, mbaakwapulisa na mitcamu. 23  Pidamala iwo kuakwapula kakamwe, aafungira nkaidi, mbapanga nyakuonera kaidi toera aaonere mwadidi. 24  Nakuti iye apangwa pyenepi, aafungira nkati kakamwe mwa kaidi, mbamangirira miyendo yawo pa phindi ya muti. 25  Mbwenye namasiku, cifupi na tcititciti, Paulu na Sila akhacita phembero, mbaimba nyimbo toera kusimba Mulungu. Anango adafungirwambo nkaidi akhaabvesera. 26  Penepo pene kwacitika citeketeke cikulu, natenepa kaidi yonsene yatoma kutekenyeka. Kusiyapo pyenepi, misuwo yonsene yafunguka mwakucimbiza, maunyolo adamangwa na anthu onsene asudzuka. 27  Nyakuonera kaidi pidalamuka iye mbaona kuti misuwo ya kaidi ikhali bwandzu, iye abulusa supada yace mbafuna kupheka ekhene, thangwi akhanyerezera kuti anthu adafungirwa nkaidi amala kuthawa. 28  Mbwenye Paulu ampanga mwakugaluza: “Leka kucita pyenepi, thangwi tonsene tiri muno!” 29  Natenepa, iye aphemba nyale mbapita nkaidi nakuthamanga, iye akhatetemera, mbagodama patsogolo pa Paulu na Sila. 30  Iye abuluka nawo kunja, mbaabvundza: “Amunamwe, ndisafunika kucitanji toera ndipulumuswe?” 31  Iwo antawira: “Khulupira Mbuya Yezu, natenepa unadzapulumuswa, iwe pabodzi na anthu a panyumba pako.” 32  Iwo alonga mafala a Yahova kuna iye pabodzi na anthu onsene a panyumba pace. 33  Pa ndzidzi unoyu wakumasiku, iye aakwata mbaenda kaatsuka pironda pyawo. Buluka penepo, iye na anthu onsene a panyumba pace, abatizwa mwakukhonda dembuka. 34  Iye aenda nawo kunyumba kwace, aikha cakudya pameza toera iwo adye. Iye na anthu onsene a panyumba pace atsandzaya kakamwe thangwi cincino iwo akhakhulupira Mulungu. 35  Pidaca kunja, atongi a nzinda atuma anyakuonera awo toera apange nyakuonera kaidi kuti: “Sudzula amuna anewa.” 36  Nyakuonera kaidi aenda kalonga mafala anewa kuna Paulu, mbampanga: “Atongi a nzinda alonga kuti uwiri wanu musafunika musudzulwe. Natenepa, bulukani muende pyanu, fambani mwadidi.” 37  Mbwenye Paulu aapanga: “Iwo atikwapula pamaso pa anthu onsene mbatidzati kutongwa, maseze ndife Aroma, iwo atifungira nkaidi. Mphapo cincino asafuna kutibulusa ncibisobiso? Pyenepi nkhabe citika! Mbabwere iwo kudzatibulusa.” 38  Anyakuonera alonga mafala anewa kuna atongi a nzinda. Iwo agopa kakamwe pidabva iwo kuti Paulu na Bharnabhe ndi Aroma. 39  Natenepa, iwo abwera mbaphemba kulekererwa kuna iwo. Pidamala iwo kubuluka nawo kunja, aaphemba toera abuluke mu nzinda. 40  Mbwenye Paulu na Sila pidabuluka iwo nkaidi, aenda kunyumba kwa Lidhya; pidaona iwo abale, iwo aawangisa, buluka penepo, iwo aenda.

Pidzindikiro Pyapantsi

Nzinda unoyu ukhali kunja kwa dziko ya Italya, anthu a nzinda unoyu akhali na ufulu wakupambulika.