Mabasa 15:1-41

  • Kuketesana ku Antiyokiya thangwi ya kusidzwa (1, 2)

  • Nkandzo unoyu waendeswa ku Yerusalemu (3-5)

  • Akulu a mpingo na apostolo agumanyikana (6-21)

  • Tsamba ya mathubo akutonga (22-29)

  • Mipingo yawangiswa na tsamba (30-35)

  • Paulu na Bharnabhe amwazana (36-41)

15  Amuna anango adabuluka ku Yudeya afika ku Antiyokiya mbatoma kupfundzisa abale: “Mungakhonda kusidzwa mwakubverana na mwambo wa Mose, imwe nee munadzapulumuswa.”  Pidamala iwo ndzidzi ungasi mbakapokanyisana na kuketesana na Paulu pabodzi na Bharnabhe, abale abverana kuti Paulu na Bharnabhe pabodzi na abale anango angasi aende ku Yerusalemu toera kulonga na apostolo pabodzi na akulu a mpingo thangwi ya nkandzo unoyu.  Natenepa, pidamala iwo kuperekerwa pang’ono na abale a mu mpingo, amuna anewa apitiriza mpaka kufika ku Fenisya na ku Samariya. Iwo akhafokotoza pyonsene kuti anthu a madzindza anango atomambo kulambira Mulungu. Na thangwi ineyi, abale onsene akhatsandzaya kakamwe.  Pidafika iwo ku Yerusalemu, iwo atambirwa na manja mawiri* na abale a mu mpingo, na apostolo pabodzi na akulu a mpingo. Penepo iwo alonga pinthu pyonsene pidacita Mulungu mukuphatisira iwo.  Mbwenye anango a mu nsoka wa Afarisi akuti akhadatoma kukhulupira Yezu Kristu, alamuka m’mipando yawo mbalonga: “Anthu anewa asafunika asidzwe, mbatiapanga toera abvere Mwambo wa Mose.”  Natenepa, apostolo na akulu a mpingo agumanyikana toera kucedza pinthu pyenepi.  Pidamala iwo kucedza mu ndzidzi uzinji kakamwe, Pedhru alamuka mbalonga: “Abale, imwe musadziwa mwadidi kuti kubulukira pa ntsiku zakutoma, Mulungu andisankhula pakati panu toera na mulomo wanga, anthu a madzindza anango abve mafala a mphangwa zadidi mbakhulupira.  Mulungu wakuti asadziwa pya muntima, apangiza kuti asatawira anthu anewa pidaapasa iye nzimu wakucena, sawasawa ninga mudatipasambo iye.  Pontho nee cinthu cibodzi cidasiyanisa iye kuna ife na iwo, mbwenye acenesa mitima yawo thangwi ya cikhulupiro cawo. 10  Mphapo thangwi yanji cincino mukuyesera Mulungu mu kuthukisa anyakupfundza mitolo yakulemera yakuti ife na ambuyathu tacimwana kuithuka? 11  Mbwenye ife tisakhulupira kuti tisapulumuswa thangwi ya ntsisi zikulu za Mbuya Yezu, sawasawa na anthu anewa.” 12  Penepo anthu onsene amatama, mbatoma kubvesera Bharnabhe na Paulu pikhafokotoza iwo pirengo na pidzindikiro pizinji pidacita Mulungu kuna anthu a madzindza anango mukuphatisira iwo. 13  Pidamala iwo kulonga, Tiyago atawira: “Abale, ndibvesereni. 14  Simiyau afokotoza mwadidi kuti cincino Mulungu atoma kutawira anthu a madzindza anango, mbasankhula anango pakati pawo toera acemerwe na dzina yace. 15  Pontho pyenepi pisabverana na mafala a Aprofeta, ninga mudalemberwa ipyo kuti: 16  ‘Pyenepi pingamala, ine ndinabwerera pontho toera kumanga nyumba ya Dhavidhi, yakuti yagwa; ine ndinadzasasanyira mbuto zidagomoka, mbandiilamusa pontho, 17  toera anthu adasala asake Yahova na ntima wawo onsene, pabodzi pene na anthu a madzindza onsene, anthu anewa akuti asacemerwa na dzina yanga, ndipyo pidalonga Yahova, ule anacita pinthu pyenepi 18  pidalonga iye kale kakamwe kuti mbadapicita.’ 19  Natenepa cisankhulo* canga ndi ici: Nee tisafunika kunentsa anthu a madzindza anango anabwera kuna Mulungu, 20  mbwenye tisafunika kualembera tsamba toera acalire pinthu pidaperekwa ninga ntsembe kuna madzimunthu, acalire ulukwali,* acalire kudya nyama idabumbunyulwa khosi,* pontho acalire ciropa. 21  Thangwi kutomera kale kakamwe anthu asapfundzisa pya matongero anewa anagumanika m’mabukhu a Mose mu nzinda ubodzi na ubodzi, thangwi asalerwi mwakugaluza masabudu onsene m’masinagoga.” 22  Buluka penepo, apostolo, akulu a mpingo na abale onsene mu mpingo, abverana kusankhula amuna pakati pawo toera aatumize ku Antiyokiya pabodzi na Paulu na Bharnabhe; iwo atumiza Yuda anacemerwa Bharsabha na Sila, amuna anewa akhali na basa yakutsogolera pakati pa abale. 23  Iwo alemba mafala awa mu tsamba, mbaitumiza na iwo: “Ife abale anu apostolo pabodzi na akulu a mpingo, tikulembera imwe abale athu adabuluka pakati pa anthu a madzindza anango munakhala ku Antiyokiya, Sirya na Silisya: Tambirani mwanyikiro wathu! 24  Ife tabva kuti abale anango adabuluka pakati pathu akunentsani na mafala adalonga iwo, mbayesera kukupeusani,* maseze nee citsogolero cibodzi cidaapasa ife. 25  Na thangwi ineyi, tonsene tabverana toera kusankhula amuna angasi mbatiatumiza kuna imwe pabodzi na abale athu akufunika, Bharnabhe na Paulu, 26  uwiri wawo aikha pangozwi umaso wawo thangwi ya dzina ya Mbuyathu Yezu Kristu. 27  Natenepa, ife tiri kutumiza Yuda na Sila toera alongembo pinthu pibodzi pyene na milomo yawo. 28  Thangwi nzimu wakucena watiphedza toera kucita cisankhulo cakuti nee tisafunika kukupasani ntolo unango, kusiyapo pinthu ipi pyakufunika: 29  Kuti mupitirize kucalira pinthu pidaperekwa ninga ntsembe kuna madzimunthu, ciropa, nyama idabumbunyulwa khosi,* na ulukwali.* Mungacalira mwadidi pinthu pyenepi, umaso wanu unakufambirani mwadidi. Tambirani mwanyikiro wathu!” 30  Amuna anewa abuluka mbaenda ku Antiyokiya, kweneko iwo agumanya nsoka onsene wa anyakupfundza, mbaapasa tsamba. 31  Pidamala iwo kuileri, atsandzaya kakamwe thangwi ya mafala akuwangisa adatambira iwo. 32  Nakuti Yuda na Sila akhalimbo aprofeta, iwo apasa cipapo abale mbaawangisa na mafala mazinji. 33  Iwo amala ntsiku zingasi kweneko, buluka penepo abale aasiya toera abwerere muntendere kuna ale adaatuma. 34  —— 35  Mbwenye Paulu na Bharnabhe asala ku Antiyokiya. Iwo pabodzi na anango azinji, akhapfundzisa na kumwaza mphangwa zadidi za mafala a Yahova. 36  Pidapita ntsiku zingasi, Paulu apanga Bharnabhe: “Cincino, tende tibwerere toera tione abale m’mizinda yonsene idamwaza ife mafala a Yahova, toera tione kuti ali tani.” 37  Bharnabhe akhafuna kakamwe kukwata Juwau wakuti asacemerwa Marko. 38  Mbwenye Paulu nee akhafuna kuti Marko aende pabodzi na iwo, thangwi iye akhadaasiya ku Panfilya mbakhonda kuenda na iwo m’basa yakumwaza mphangwa. 39  Natenepa iwo aketesana kakamwe mpaka kumwazana; Bharnabhe akwata Marko mbawambukira ku Xipre. 40  Paulu asankhula Sila, mbabuluka pidamala abale kucita phembero toera Yahova apangize kukoma ntima kwace kukulu kuna iye. 41  Iye apita na ku Sirya na ku Silisya, mbaenda nakuwangisa mipingo.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “atambirwa mwadidi.”
Peno: “maonero anga.”
Mu Cigerego ndi porneia. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Pisabveka kuti nee akhafunika kudya cinyama cidakhonda cekwa toera kubuluswa ciropa.
Peno: “kupeusa mitima yanu.”
Pisabveka kuti nee akhafunika kudya cinyama cidakhonda cekwa toera kubuluswa ciropa.
Mu Cigerego ndi porneia. Onani Mabvekero a Mafala Anango.