Mabasa 14:1-28

  • Kuthimizirika kwa anyakupfundza na kutcingwa ku Ikoniyo (1-7)

  • Aoniwa ninga alungu ku Listra (8-18)

  • Paulu aponyerwa miyala, mbwenye iye apulumuka (19, 20)

  • Kuwangisa mipingo (21-23)

  • Kubwerera ku Antiyokiya wa ku Sirya (24-28)

14  Ku Ikoniyo, Paulu na Bharnabhe apita mu sinagoga ya Ayuda, iwo alonga mwadidi kakamwe, pyenepi pyacitisa kuti mwinji ukulu wa Ayuda na Agerego akhulupire.  Mbwenye Ayuda adakhonda kukhulupira anyengerera anthu* a madzindza anango toera kuida abale.  Ngakhale tenepo, iwo amala ntsiku zizinji mbakalonga mwacipapo thangwi akhadapaswa mphambvu na Yahova. Iye aatawirisa kucita pirengo na pidzindikiro toera kupangiza* kuti iwo akhamwaza mphangwa za kukoma ntima kwace kukulu.  Mbwenye anthu a mu nzinda akhadagawika; anango akhali kukhundu ya Ayuda, anangombo akhali kukhundu ya apostolo.  Anthu a madzindza anango pabodzi na Ayuda na atsogoleri awo abverana toera kuathabusa na kuaponyera miyala.  Pidadziwiswa iwo pyenepi, athawira ku Listra na Dherbhe mizinda ya ku Likaoniya na pisa pya cifupi na mizinda ineyi.  Kweneko iwo apitiriza kumwaza mphangwa zadidi.  Ku Listra, mamuna m’bodzi wakulamala miyendo akhali nawa pantsi. Iye cipo afamba thangwi akhadabalwa nyampfutete.  Mamuna unoyu akhabvesera Paulu mu ndzidzi ukhalonga iye. Paulu amuyang’ana soo, mbaona kuti iye akhali na cikhulupiro toera kuwangiswa, 10  mbalonga mwakugaluza: “Lamuka, ulimire na miyendo yako.” Penepo mamuna unoyu anumpha, mbatoma kufamba. 11  Mwinji wa anthu pidaona iwo pidacita Paulu, iwo akhuwa mu cilongero ca ku Likaoniya: “Alungu asanduka kudza anthu, mbatcita kudza kuna ife!” 12  Bharnabhe iwo ampasa dzina ya Zeu, mbwenye Paulu ampasa dzina ya Herme, thangwi kazinji kene akhalonga ndiye. 13  Nyantsembe wa mulungu Zeu, wakuti templo yace ikhali kunja kwa nzinda cifupi na nsuwo ukulu, abweresa ng’ombe na nkhata za maluwa pansuwo ukulu, iye pabodzi na mwinji wa anthu akhafuna kupereka ntsembe toera kulambira Paulu na Bharnabhe. 14  Mbwenye apostolo Bharnabhe na Paulu pidabva iwo pyenepi, apandula nguwo zawo, athamanga mbapita pakati pa mwinji wa anthu, mbakhuwa: 15  “Abale, thangwi yanji mukucita pinthu pyenepi? Ife ndife anthu anaonambo nyatwa ninga imwe. Ife tisakumwazirani mphangwa zadidi toera musiye pinthu pyenepi pyakusowa basa, mbamulambira Mulungu wamaso adacita kudzulu, dziko yapantsi na bara, na pinthu pyonsene piri mwenemu. 16  Kale iye atawirisa anthu a madzindza onsene toera acite pikhafuna iwo, 17  maseze iye nee asiya kupereka umboni wakuti iye alipo, thangwi apangiza udidi wace kuna imwe mu kubvumbisa madzi akudzulu na kukupasani midzidzi yakubvuna pinthu pizinji, iye akupasani pyakudya mbatsandzayisa kakamwe mitima yanu.” 18  Maseze alonga pinthu pyenepi, iwo anentseka kakamwe toera kukhondesa mwinji wa anthu kupereka ntsembe kuna iwo. 19  Mbwenye pidafika Ayuda adabuluka ku Antiyokiya na ku Ikoniyo, anyengerera mwinji wa anthu mbamenya Paulu na miyala, iwo ankwekweta mbansiya kunja kwa nzinda, mbanyerezera kuti iye afa. 20  Mbwenye anyakupfundza pidagumanyikana iwo n’khundu mwace, iye alamuka mbapita mu nzinda. Mangwana mwace iye na Bharnabhe aenda ku Dherbhe. 21  Pidamala iwo kumwaza mphangwa zadidi mu nzinda unoyu, mbacita anyakupfundza azinji, iwo abwerera ku Listra, ku Ikoniyo na ku Antiyokiya. 22  Kweneko iwo awangisa anyakupfundza,* mbaapasa cipapo toera apitirize kukhala akuwanga mu cikhulupiro, mbaapanga: “Tisafunika kupirira nyatwa zizinji toera kupita mu Umambo wa Mulungu.” 23  Kusiyapo pyenepi, mu mpingo ubodzi na ubodzi iwo akhazikisa amuna toera kutumikira ninga akulu a mpingo. Iwo aphembera mbacita jejuu, buluka penepo aapereka kuna Yahova, thangwi amuna anewa akakhulupira Mulungu. 24  Buluka penepo, iwo apita na ku Pizidhya mbafika ku Panfilya, 25  pidamala iwo kumwaza mafala a Mulungu ku Perje, iwo atcitira ku Ataliya. 26  Iwo abuluka kweneko mbawambukira ku Antiyokiya, kweneko ndiko kukhadacita abale phembero kuna Mulungu kuti apangize kukoma ntima kwace kukulu kuna iwo toera akwanise kucita basa idamalisa iwo cincino. 27  Pidafika iwo, agumanya mpingo onsene mbafokotoza pinthu pizinji pidacita Mulungu mukuphatisira iwo, pontho kuti iye afungula njira toera anthu a madzindza anango akhulupirembo. 28  Natenepa iwo akhala ntsiku zizinji kweneko pabodzi na anyakupfundza.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “mitima ya anthu.”
Peno: “kupereka umboni.”
Peno: “mitima ya anyakupfundza.”