Mabasa 12:1-25

  • Kuphiwa kwa Tiyago; Pedhru afungirwa nkaidi (1-5)

  • Pedhru abuluswa nkaidi mwacirengo (6-19)

  • Herodhi aphiwa na anju (20-25)

12  Mu ntsiku zenezi, mambo Herodhi atoma kuthabusa anthu anango a mu mpingo.  Iye aphesa Tiyago m’bale wace Juwau na supada.  Pidaona iye kuti Ayuda akomerwa napyo, iye amangisambo Pedhru. (Pyenepi pyacitika mu ntsiku za Phwando ya Mikate Yakusowa Pyakutupisa.)  Iye am’mangisa mbamuikhisa nkaidi, ampereka kuna misoka minai ya anyankhondo yakuti ikhacinjana toera kumuonera. Nsoka ubodzi na ubodzi ukhali na anyankhondo anai. Herodhi akhafuna kuti ampangize kuna mbumba pakumala kwa Paskwa.  Natenepa, Pedhru akhaonerwa nkaidi, mbwenye mpingo ukhacita phembero na ntima onsene kuna Mulungu thangwi ya iye.  Namasiku, mbidzati kufika ntsiku ikhafuna Herodhi kuti ampangize kuna mbumba, Pedhru akhagona uku amangwa na maunyolo mawiri pakati pa anyankhondo awiri. Patsogolo pa nsuwo pakhali anyakuonera kaidi.  Penepo pene afika anju wa Yahova, ceza mbacigaka m’mbuto ikhali Pedhru. Anju agwentsa Pedhru pakhundu pace mbamulamusa, iye ampanga: “Lamuka mwakucimbiza!” Penepo, maunyolo akhadamangwa na iye m’mikono yace agwa pantsi.  Anju ampanga: “Bvala nguwo zako na masandalya ako.” Pedhru acita pyenepi. Buluka penepo iye ampanga: “Bvala tunika yako unditowere.”  Pedhru abuluka mbantowera, mbwenye nee akhadziwa kuti pikhacita anju pikhali pyandimomwene. Iye akhanyerezera kuti akuoneswa masomphenya. 10  Iwo apita pana anyakuonera akutoma na anyakuonera aciwiri, mbafika pansuwo ukulu wa utale ukhabuluka na anthu nkaidi toera kupita mu nzinda, nsuwo unoyu mbufunguka okhene. Pidabuluka iwo, apitiriza kufamba mu nseu, penepo pene anju abuluka pana iye. 11  Pedhru adzindikira pinthu pikhacitika, mbalonga: “Cincino ndisadziwa mwadidi kuti Yahova atumiza anju wace toera kundipulumusa m’manja mwa Herodhi, pontho andipulumusa mu pinthu pyonsene pikhadikhira Ayuda kuti mbapidacitika.” 12  Pidadzindikira iye pyenepi, aenda kunyumba ya Mariya mai wace Juwau, akhacemerwa Marko. Kweneko akhadagumanyikana anthu azinji mbakacita phembero. 13  Pidamenya iye nsuwo ukulu wa kunja, nyabasa wankazi anacemerwa Rodhe aenda kaona kuti mbani adamenya nsuwo. 14  Pidadzindikira iye fala ya Pedhru, iye akomerwa kakamwe mbacimwana na kufungula kwene nsuwo, mbwenye apita n’nyumba nakuthamanga mbapanga anthu kuti Pedhru ali pansuwo ukulu. 15  Iwo ampanga: “Iwe uli kupenga kani!” Mbwenye iye apitiriza kulonga na cinyindiro consene kuti ndi Pedhru ali pansuwo. Iwo atoma kulonga: “Ndi anju.”* 16  Mbwenye Pedhru apitiriza kumenya nsuwo. Pidafungula iwo nsuwo, iwo amuona mbadzumatirwa kakamwe. 17  Mbwenye Pedhru aacitira cidzindikiro na manjace toera iwo amatame, mbaafokotozera pyonsene kuti Yahova am’bulusa tani nkaidi, mbaapanga: “Longani pinthu pyenepi kuna Tiyago na abale anango.” Penepo, Pedhru abuluka mbaenda ku mbuto inango. 18  Pidaca kunja, anyankhondo anentseka kakamwe, mbabvundzana kuti Pedhru aenda kupi. 19  Herodhi asaka Pedhru konsene kwene. Pidakhonda iye kun’gumana, acita mibvundzo mizinji kuna anyakuonera mbatonga kuti iwo asafunika aende katcunyuswa; mbwenye Pedhru abuluka ku Yudeya mbaenda ku Sezareya, iye akhala ntsiku zingasi kweneko. 20  Herodhi akhadaipirwa kakamwe na anthu a ku Tiro, na a ku Sidhoni. Natenepa anthu a kweneko aenda kuna iye na cifuno cibodzi cene. Pidamala iwo kuphemba Bhalasto, nkulu wa panyumba ya mambo toera kuaphedza, iwo aenda kalonga na mambo Herodhi toera akhazikise ntendere na iwo, thangwi pyakudya pyawo akhapigula mu dziko ikhatongwa na mambo Herodhi. 21  Ntsiku inango, Herodhi abvala nguwo zace zaumambo, akhala pa mpando wace wakutongera miseru, mbatoma kulonga pamaso pa anthu onsene. 22  Anthu onsene adagumanyikana penepo atoma kukhuwa: “Fala iyi ndi ya mulungu, si ya munthu tayu!” 23  Penepo pene anju wa Yahova antcunyusa, thangwi iye nee apasa mbiri Mulungu, iye adyiwa na mpfunye mbafa. 24  Mbwenye mafala a Yahova akhapitiriza kumwazika, anthu azinji mbakhulupira. 25  Bharnabhe na Saulo, pidamala iwo kupereka ciphedzo kuna abale a ku Yerusalemu, abwerera ku Antiyokiya pabodzi na Juwau anacemerwa Marko.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “ndi anju wace.”