Mabasa 11:1-30

  • Pedhru afokotozera apostolo pinthu pidacitika (1-18)

  • Bharnabhe na Saulo ali ku Antiyokiya wa ku Sirya (19-26)

    • Anyakupfundza atoma kucemerwa Akristu (26)

  • Agabhu alonga mwanyapantsi kuti kunadzaoneka njala (27-30)

11  Apostolo na abale akhali mu Yudeya abva kuti anthu a madzindza anango atawirambo mafala a Mulungu.  Natenepa, pidafika Pedhru ku Yerusalemu, anyakuphedzera mwambo wa kusidzwa atoma kumulongera,  mbati: “Iwe wapita n’nyumba ya anthu akukhonda kusidzwa, mbudya pabodzi na iwo.”  Penepo Pedhru atoma kuafokotozera pinthu pyonsene pidacitika, mbalonga:  “Ine ndikhacita phembero mu nzinda wa Jope, mu ndzidzi unoyu ndaona m’masomphenya cinthu* cakulandana na nguwo ikulu idamangwa mu nkhomo zinai mbacikatcita buluka kudzulu, mbacifika dhuzi na ine.  Ine ndayang’ana mwadidi nkati mwaco, mbandiona pinyama pya pa dziko yapantsi pya miyendo minai, pinyama pya ntsanga, pinyama pyakufamba na mimba na mbalame zakumburuka.  Ndabvambo fala idandipanga kuti: ‘Pedhru, lamuka uphe cinyama toera udye!’  Mbwenye ine ndalonga: ‘Nyonyo pyanga Mbuya, thangwi nkanwa mwanga cipo mwapita kale cinthu cakukhondeswa na cakupswipa mwakubverana na Mwambo.’  Fala ikhabuluka kudzulu yandipanga pontho kaciwiri kuti: ‘Pinthu pidaceneswa na Mulungu, leka kupicemera pyakupswipa.’ 10  Fala yabveka pontho kacitatu, penepo pinthu pyonsene pyabwerera kudzulu. 11  Mu ndzidzi ubodzi ene, amuna atatu akhali dzololo kunja kwa nyumba ikhadafikira ine, iwo akhadatumwa buluka ku Sezareya toera kulonga na ine. 12  Penepo nzimu wakucena wandipanga toera ndiende na iwo, pontho ndikhonde kupenula. Abale awa atanthatu aendambo pabodzi na ine, mbatipita n’nyumba ya mamuna unoyu. 13  “Iye atipanga kuti aona tani anju adalimira n’nyumba mwace, mbampanga: ‘Tuma anthu aende ku Jope, akacemere Simau anadziwika na dzina ya Pedhru, 14  iye anadzakupanga pinthu pinafuna kupulumusa iwe na anthu onsene a panyumba pako.’ 15  Mbwenye pidatoma ine kulonga, iwo atambira nzimu wakucena ninga mudautambira ife pakutoma. 16  Penepo ndakumbuka mafala adalonga Mbuya kuti: ‘Juwau abatiza anthu m’madzi, mbwenye imwe munadzabatizwa na nzimu wakucena.’ 17  Mphapo, khala Mulungu aapasa muoni ubodzi ene udapereka iye kuna ife anakhulupira Mbuya Yezu Kristu, ndine ani ine toera kupingiza Mulungu?” 18  Pidabva iwo pyenepi, iwo akhurudzika,* asimba Mulungu, mbalonga: “Mphyadidi, cincino Mulungu asafunambo kuti anthu a madzindza anango atcunyuke toera agumane umaso.” 19  Ale adabalalika thangwi yakutcingwa kudatoma pa kuphiwa kwa Estevau, aenda mpaka ku Fenisya, ku Xipre na ku Antiyokiya, mbwenye iwo akhamwaza mphangwa kuna Ayuda basi. 20  Mbwenye amuna anango pakati pawo a ku Xipre na a ku Sirene, aenda ku Antiyokiya mbatoma kucedza na anthu akhalonga Cigerego, mbaamwazira mphangwa zadidi za Mbuya Yezu. 21  Kusiyapo pyenepi, djanja ya Yahova ikhali na iwo, natenepa anthu azinji akhulupira, mbatowera Mbuya. 22  Mpingo wa ku Yerusalemu wabva mphangwa zenezi, iwo atuma Bharnabhe toera aende ku Antiyokiya. 23  Pidafika iye mbaona kukoma ntima kukulu kudapangiza Mulungu kuna iwo, iye atsandzaya mbatoma kuwangisa onsene toera apitirize kubvera Mbuya na ntima onsene; 24  thangwi iye akhali munthu wadidi, wakudzala na nzimu wakucena, pontho akhali na cikhulupiro cakuwanga. Natenepa anthu azinji akhulupira Mbuya. 25  Penepo iye aenda ku Tarso toera kusaka Saulo. 26  Pidan’gumana iye aenda naye ku Antiyokiya. Natenepa iwo amala caka mbakasonkhana na mpingo wa kweneko, mbapfundzisa mwinji ukulu wa anthu. Ku Antiyokiya ndiko kudatoma anyakupfundza kucemerwa Akristu, mukutsogolerwa na Mulungu. 27  Mu ntsiku zenezi aprofeta abuluka ku Yerusalemu mbaenda ku Antiyokiya. 28  M’bodzi wa iwo, anacemerwa Agabhu alimira mbalonga mwanyapantsi mukutsogolerwa na nzimu wakucena kuti kunadzaoneka njala ikulu kakamwe pa dziko yonsene yapantsi, njala ineyi yaonekadi mu ntsiku za Klaudhyo. 29  Natenepa, anyakupfundza abverana kuti m’bodzi na m’bodzi abuluse pinakwanisa iye toera atumize ciphedzo kuna abale a ku Yudeya; 30  iwo acita pyenepi, mbatumiza pinthu pyawo na Bharnabhe pabodzi na Saulo toera aende kapipereke kuna akulu a mpingo.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “ntundu unango wa combo.”
Fala na Fala: “iwo amatama.”