Mabasa 10:1-48

  • Masomphenya adaoneswa Kornelyo (1-8)

  • M’masomphenya Pedhru aoneswa pinyama pidaceneswa (9-16)

  • Pedhru aenda kaona Kornelyo (17-33)

  • Pedhru amwaza mphangwa zadidi kuna anthu akuti nee ndi Ayuda (34-43)

    • “Mulungu nkhabe tsankhulo” (34, 35)

  • Anthu akuti nee ndi  Ayuda atambira nzimu wakucena mbabatizwa (44-48)

10  Ku Sezareya kukhali mamuna m’bodzi anacemerwa Kornelyo, iye akhali nkulu* wa anyankhondo mu nsoka unacemerwa Anyankhondo a ku Italya.*  Iye akhali munthu wakulambira Mulungu, iye na anthu onsene a panyumba pace akhagopa Mulungu. Iye akhapereka miyoni mizinji kuna anyakutcerenga, pontho ndzidzi onsene iye akhacita maphembero akudembetera Mulungu.  Ntsiku inango, pa ndzidzi utatu wakumaulo, iye aona anju wa Mulungu m’masomphenya adabwera kuna iye, mbampanga: “Kornelyo!”  Kornelyo agopa kakamwe, amuyang’ana, mbambvundza: “Ninji Mbuyanga?” Iye ampanga: “Mulungu abva maphembero ako, pontho iye aona ciphedzo cinapereka iwe kuna anyakutcerenga.  Cincino tuma anthu aende ku Jope toera abwerese mamuna anacemerwa Simau, anadziwika na dzina ya Pedhru.  Mamuna unoyu afikira panyumba ya Simau, nyakupala* nthembe, nyumba yace iri n’khundu mwa bara.”  Pidabuluka anju akhalonga na iye, Kornelyo acemera anyabasace awiri na nyankhondo m’bodzi wakugopa Mulungu pakati pa atumiki ace,  iye aapanga pinthu pyonsene, mbaatuma toera aende ku Jope.  Mangwana mwace, iwo akhapitiriza na ulendo wawo, pikhali iwo cifupi na nzinda, pa ndzidzi 12 wakumasikati, Pedhru akwira padzulu pa nyumba toera kuphembera. 10  Mbwenye iye aphatwa na njala kakamwe, mbafuna cinthu toera kudya. Mu ndzidzi ukhaphikwa cakudya, Pedhru aona masomphenya, 11  iye aona kudzulu kwafunguka, cinthu* cakulandana na nguwo ikulu idamangwa mu nkhomo zinai mbacikatcita pa dziko yapantsi; 12  mu nguwo ineyi mukhali na mitundu yonsene ya pinyama pya miyendo minai, pinyama pyakufamba na mimba na mbalame zakumburuka. 13  Penepo iye abva fala ikhalonga kuti: “Pedhru, lamuka uphe cinyama toera udye!” 14  Mbwenye Pedhru alonga: “Nyonyo pyanga Mbuya, thangwi ine cipo ndadya kale cinthu cakukhondeswa na cakupswipa mwakubverana na Mwambo.” 15  Fala yabveka pontho kaciwiri kuna iye: “Pinthu pidaceneswa na Mulungu, leka kupicemera pyakupswipa.” 16  Fala yabveka pontho kacitatu, penepo pene nguwo* idaona Pedhru yakwira kudzulu. 17  Mu ndzidzi ukhadzudzumika Pedhru mbasaka kudziwa mabvekero a masomphenya adaona iye, anthu adatumwa na Kornelyo akhadalimira pansuwo ukulu, mbabvundza kuti nyumba ya Simau iri kupi. 18  Iwo acemera mwanaciro nyumba, mbambvundzisa khala Simau anacemerwa Pedhru afikira panyumba ineyi. 19  Mukhapitiriza Pedhru kunyerezera pya masomphenya adaona iye, nzimu wakucena wampanga: “Ona, amuna atatu asakusaka. 20  Natenepa, lamuka, tcita toera uende pabodzi na iwo. Leka kupenula, thangwi ndine adaatuma.” 21  Penepo Pedhru atcita, aenda kuna amuna anewa, mbaapanga: “Munthu anasaka imwe ndine pano. Musafunanji?” 22  Iwo alonga: “Kornelyo nkulu wa anyankhondo ndi munthu wakulungama na wakugopa Mulungu, iye asalongwa mwadidi na mbumba yonsene ya Ayuda. Mulungu atuma kuna iye anju wakucena, mbapanga Kornelyo toera akucemereni kuti muende kunyumba kwace toera iye abve pinthu pinafuna kulonga imwe.” 23  Natenepa, Pedhru aapanga toera apite, mbakhala nawo ninga alendo ace. Mangwana mwace, iye alamuka mbaenda na iwo, pontho abale angasi a ku Jope aendambo pabodzi na iye. 24  Nkuca mwace, Pedhru afika ku Sezareya. Kornelyo akhaadikhira, iye akhadagumanya abale ace na axamwali ace apantima. 25  Pikhapita Pedhru, Kornelyo aenda kaonana naye, agodama patsogolo pace, mbamulemedza.* 26  Mbwenye Pedhru amulamusa, mbampanga: “Lamuka, inembo ndine munthu ninga iwe.” 27  Mukhacedza iye na Kornelyo, apita n’nyumba, mbagumana anthu azinji adagumanyikana mwenemu. 28  Iye aapanga: “Imwe musadziwa mwadidi kuti Ayuda nkhabe kutawiriswa na mwambo toera kufendedzera peno kukhala pabodzi na munthu wa dzindza inango, mbwenye Mulungu andipangiza kuti nee ndisafunika kulonga munthu kuti ndi wakukhonda cena peno wakupswipiswa. 29  Natenepa, pidandicemera imwe, ine ndabwera, nee kupenula. Mphapo ndipangeni, thangwi yanji mwandicemera?” 30  Penepo Kornelyo atawira: “Ntsiku zinai nduli ndikhacita phembero n’nyumba mwanga pa ndzidzi utatu wakumaulo; penepo pene mamuna m’bodzi adabvala nguwo zakuyetimira alimira patsogolo panga, 31  mbalonga: ‘Kornelyo, Mulungu abva maphembero ako, pontho iye aona ciphedzo cinapereka iwe kuna anyakutcerenga. 32  Tuma anthu aende ku Jope toera abwerese mamuna anacemerwa Simau, anadziwika na dzina ya Pedhru. Mamuna unoyu afikira panyumba ya Simau, nyakupala* nthembe, nyumba yace iri n’khundu mwa bara.’ 33  Natenepa ndakucemeresani mwakucimbiza, imwe mwacita mwadidi kubwera kuno. Cincino ife tiri pamaso pa Mulungu toera kubva mafala onsene adakupangani Yahova toera kualonga.” 34  Penepo Pedhru atoma kulonga, mbati: “Cincino ndisabvesesa mwadidi kuti Mulungu nkhabe tsankhulo, 35  mbwenye m’madzindza onsene, munthu anan’gopa mbacita pyakulungama ndi wakutawirika kuna iye. 36  Iye atumiza mafalace kuna dzindza ya Izraeli toera kuapanga mphangwa zadidi za ntendere kubulukira mwa Yezu Kristu wakuti ndi Mbuya wa anthu onsene. 37  Imwe musadziwa mphangwa zikhalongwa mu dziko yonsene ya Yudeya, kutomera ku Galileya pakumala kwa mphangwa za ubatizo zikhamwaza Juwau. 38  Mphangwa zenezi zikhalonga pya Yezu wa ku Nazareti, kuti Mulungu andzodza na nzimu wakucena mbampasa mphambvu. Iyembo akhafamba cisa consene mbacita pinthu pyadidi, pontho akhawangisa anthu onsene akhathabuswa na Dyabo, thangwi Mulungu akhali na iye. 39  Ife ndife amboni a pinthu pyonsene pidacita iye mu dziko ya Ayuda na mu Yerusalemu; mbwenye iwo amupha mu kun’khomera* pamuti. 40  Mulungu amulamusa pa ntsiku yacitatu toera aoniwe,* 41  tayu na anthu onsene, mbwenye na amboni adasankhulwa mwanyapantsi na Mulungu, amboni anewa ndife pano, adadya mbatimwa pabodzi na iye pidamala iye kulamuswa muli akufa. 42  Pontho iye atipanga toera timwaze mphangwa na kupereka umboni wakukwana kuna anthu kuti iye asankhulwa na Mulungu toera kukhala nyakutonga miseru ya anthu ali maso na anyakufa. 43  Aprofeta onsene alonga thangwi ya Yezu kuti, munthu onsene anan’khulupira, anadzalekererwa madawo mu dzina yace.” 44  Pedhru pikhapitiriza iye kulonga pyenepi, anthu onsene akhambvesera atambira nzimu wakucena. 45  Anyakukhulupira akusidzwa adabwera pabodzi na Pedhru, adzumatirwa pidaona iwo kuti anthu a madzindza anango akhatambirambo muoni wa nzimu wakucena. 46  Thangwi iwo aabva mbakalonga pilongero pinango, pontho akhasimba Mulungu. Penepo Pedhru alonga: 47  “Anthu awa atambira nzimu wakucena ninga udatambira ife. Mbani anafuna kuakhondesa toera kubatizwa m’madzi?” 48  Natenepa iye aapanga toera abatizwe mu dzina ya Yezu Kristu. Penepo iwo am’phemba toera akhale na iwo mu ntsiku zingasi.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “nkulu wa anyankhondo 100.”
Nsoka wa anyankhondo Aciroma akukwana 600.
Peno: “nyakufukuta.”
Fala na Fala: “ntundu unango wa combo.”
Fala na Fala: “combo.”
Peno: “mbamulambira.”
Peno: “nyakufukuta.”
Fala na Fala: “kum’manika.”
Peno: “aonekere.”