Mabasa 1:1-26

  • Mafala akutoma kuna Teofilo (1-5)

  • Amboni mpaka kunkhomo kwa dziko yapantsi (6-8)

  • Yezu akwira kudzulu (9-11)

  • Anyakupfundza agumanyikana na cifuniro cibodzi cene (12-14)

  • Matiya asankhulwa toera kupita pa mbuto ya Yuda (15-26)

1  Teofilo, m’bukhu yanga yakutoma idakulemberani ine, ndafokotoza pinthu pyonsene pidatoma kucita Yezu na pidapfundzisa iye,  mpaka pa ntsiku idakwatwa iye kuenda kudzulu pakumala kupereka pitsogolero kuna apostolo adasankhula iye mukutsogolerwa na nzimu wakucena.  Pidamala iye kuona nyatwa, aonekera kazinji kene kuna iwo, mbaapangiza kuti mwandimomwene iye akhali maso. Iye aonekera kuna iwo nkati mwa ntsiku 40, mbakalonga pya Umambo wa Mulungu.  Pidagumanyikana iye pabodzi na iwo, aapanga: “Lekani kubuluka mu Yerusalemu, mbwenye pitirizani kudikhira pire pidapikira Baba, ninga mudakupangani ine;  thangwi Juwau abatiza anthu m’madzi, mbwenye mu ntsiku zingasi ntsogolo, imwe munadzabatizwa na nzimu wakucena.”  Natenepa, pidagumanyikana iwo pontho, iwo ambvundza: “Mbuya, ndi ndzidzi uno unafuna imwe kubwezera umambo kuna Izraeli?”  Iye aatawira: “Si pyanu tayu kudziwa midzidzi na ntsiku zidakhazikisa Baba pantsi pa utongi wace.  Mbwenye nzimu wakucena ungabwera kuna imwe, munadzatambira mphambvu, penepo munadzakhala amboni anga mu Yerusalemu, mu Yudeya onsene na mu Samariya mpaka kunkhomo kwa dziko yapantsi.”  Pidamala iye kulonga pyenepi, iye akwatwa kuenda kudzulu mu ndzidzi ukhamuyang’ana iwo, penepo khole yam’phimbira, iwo mbacimwana kumuona pontho. 10  Pikhayang’ana iwo kudzulu mu ndzidzi ukhakwira Yezu, penepo pene aoneka amuna awiri adabvala nguwo zakucena mbalimira pakhundu pawo, 11  iwo alonga: “Amuna a ku Galileya, thangwi yanji musapitiriza kulimira penepo mbamuyang’ana kudzulu? Yezu uyu adakwatwa pakati panu kuenda kudzulu, anadzabwera munjira ibodzi ene ninga mudamuona imwe mbaenda kudzulu.” 12  Penepo iwo abwerera ku Yerusalemu buluka kuphiri inacemerwa Phiri ya Milivera, yakuti iri cifupi na Yerusalemu, basi ene nsindzo wa kilometru ibodzi.* 13  Pidafika iwo, aenda mu sala yandzulu idafikira iwo. Mwenemu mukhali Pedhru pabodzi na Juwau, Tiyago na Andreya, Filipi na Tomasi, Bhartolomeu na Mateu, Tiyago mwana wa Alfeu, Simau munthu waphinga, na Yuda mwana wa Tiyago. 14  Na manyerezero mabodzi ene, onsene akhapitiriza kucita phembero, pabodzi na akazi angasi, kuphatanizambo Mariya mai wace Yezu na abale ace Yezu. 15  Mu ntsiku zenezi, Pedhru alimira pakati pa abale, (onsene adasonkhana penepo akhali cifupi na 120), mbaapanga: 16  “Abale, pikhafunika kuti mafala a profesiya idalonga Dhavidhi mukutsogolerwa na nzimu wakucena, akwanirisike. Iye alonga thangwi ya Yuda adatsogolera anthu adamanga Yezu. 17  Thangwi iye akhali ndzathu, pontho akhadasankhulwa toera kucitambo basa iyi ya utumiki. 18  (Munthu unoyu agula munda na kobiri idatambira iye thangwi yakucita cinthu cakuipa, iye agwa na nsolo, mimba yace yatumbuka, mautumbo ace mbabuluka kunja. 19  Pinthu pyenepi pyadziwika na anthu onsene mu Yerusalemu, natenepa munda unoyu wacemerwa Akelidhama mu cilongero cawo, pisabveka “Munda wa Ciropa.”) 20  Thangwi pyalembwa m’bukhu ya Masalmo kuti: ‘Nyumba yace mbikhale madembe, nee munthu m’bodzi akhale penepo. Pontho, ‘Basa yace ninga muyang’aniri mbipaswe munthu unango.’ 21  Natenepa, tisafunika kusankhula m’bodzi wa amuna adafamba pabodzi na ife mu ndzidzi onsene udacita Mbuya Yezu mabasace pakati pathu, 22  kubulukira mudabatizwa iye na Juwau mpaka pa ntsiku idakwatwa iye pakati pathu kuenda kudzulu. M’bodzi wa amuna anewa asafunika kukhala pabodzi na ife ninga mboni wa kulamuswa kwace muli akufa.” 23  Natenepa, iwo athonya anthu awiri, Zuze anacemerwa Bharsabha, wakuti akhadziwikambo na dzina ya Yusito, na Matiya. 24  Buluka penepo, iwo acita phembero, mbalonga: “Yahova, imwe ndimwe anadziwa mitima ya anthu onsene, pangizani kuti mbani adasankhula imwe pakati pa amuna awiri awa, 25  toera akhale mpostolo, mbatambira utumiki uyu wakuti Yuda ausiya, mbaenda pyace kukhafuna iye.” 26  Penepo iwo asaka cidzindikiro ca Mulungu toera kudziwa kuti mbani akhafunika kusankhulwa, cidzindikiro capangiza kuti akhafunika kusankhulwa ndi Matiya. Natenepa iye aikhwa mu nsoka wa apostolo 11.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “basi ene nsindzo ukhatawiriswa Ayuda toera kufamba pa ntsiku ya Sabudu.”