Luka 8:1-56

  • Akazi akhaperekera Yezu (1-3)

  • Nsangani unalonga pya nyakubzwala (4-8)

  • Thangwi yanji Yezu aphatisira misangani (9, 10)

  • Mabvekero a nsangani unalonga pya nyakubzwala (11-15)

  • Nyale nee isafunika kugudumirwa (16-18)

  • Mai wa Yezu na abale a Yezu (19-21)

  • Yezu amatamisa condzi (22-25)

  • Yezu apanga madimonyo toera apite muna nkhumba (26-39)

  • Mwana wankazi wa Jairo; nkazi m’bodzi akhuya nguwo ya Yezu (40-56)

8  Buluka penepo, mwakukhonda dembuka iye aenda mu nzinda na nzinda, cisa na cisa mbakamwaza mphangwa zadidi za Umambo wa Mulungu. Apostolo 12 akhali pabodzi na iye,  kuphatanizambo akazi angasi akhadabuluswa madimonyo na kuwangiswa mautenda: Mariya wakuti akhacemerwambo Madhalena, ule adabuluswa madimonyo manomwe;  Juwana nkazi wa Kuza nyabasa wankulu wa panyumba ya Herodhi; Suzana na akazi anango azinji. Iwo akhaphatisira pinthu pyawo toera kuphedza Yezu na apostolo ace.  Mwinji ukulu wa anthu pidagumanyikana iwo na ale adabwera kuna Yezu kubulukira m’mizinda yakusiyana-siyana, iye aapfundzisa mukuphatisira nsangani:  “Nyakubzwala m’bodzi aenda kabzwala mbeu zace. Pikhabzwala iye, mbeu zinango zagwa n’khundu mwa njira, mbazipondiwa, zabwera mbalame mbazidya mbeu zenezi.  Zinango zagwa pa miyala, pidamera izo zauma thangwi nee pakhali na ntota.  Zinango zagwa pa minga, minga zakula pabodzi na mbeu mbazipingiza kukula kwa mbeu.  Mbwenye zinango zagwa pa mataka adidi, pidakula izo zabala misapo 100 pa mbeu ibodzi.” Pidamala iye kuapanga pyenepi, iye alonga mwakugaluza: “Ule ali na makutu akubva, mbabve.”  Mbwenye anyakupfundzace ambvundza kuti nsangani unoyu usabvekanji. 10  Iye alonga: “Imwe mwatawiriswa kubvesesa cibisobiso* ca Umambo wa Mulungu, mbwenye kwa anango, inabva iwo ndi misangani basi, toera iwo angaona, akhonde kudzindikira, pontho angabva akhonde kubvesesa mabvekero apyo. 11  Mabvekero a nsangani unoyu ndi awa: Mbeu ndi mafala a Mulungu. 12  Mbeu zidagwa n’khundu mwa njira ndi ale anabva mafala, buluka penepo Dyabo asabwera mbabulusa mafala m’mitima yawo toera akhonde kukhulupira mbapulumuswa. 13  Mbeu zidagwa pa miyala ndi ale akuti angabva mafala, asaatawira mwakutsandzaya, mbwenye iwo nkhabe mitcitci. Iwo asakhulupira mu ndzidzi wakucepa, mbwenye ndzidzi wa mayesero ungafika, iwo asabwerera nduli. 14  Mbeu zidagwa pa minga ndi ale anabva mafala, mbwenye thangwi yakudzudzumika,* mpfuma, na pinthu pyakutsandzayisa umaso, iwo nkhabe kubala misapo. 15  Mbeu zidagwa pa mataka adidi ndi ale akuti angamala kubva mafala na ntima wadidi kakamwe, iwo asaakoya mbapirira mu ndzidzi unabala iwo misapo. 16  “Nkhabe munthu anagasa nyale mbaigudumira na citundu peno kuiikha pantsi patalimba, mbwenye asaiikha pakweca toera anthu anapita akwanise kuona ceza. 17  Nkhabepo cinthu cidabisika cakuti nkhabe kudzaoneka; pontho nkhabe cinthu cidabiswa mwadidi cakuti nkhabe kudzadziwika mbacikhonda kuoneka pakweca. 18  Natenepa, musafunika kubvesera mwadidi, thangwi munthu onsene ali na cinthu anadzapaswa pizinji, mbwenye ule adasowa cinthu, ngakhale cire cinanyerezera iye kuti ali naco anadzacipokoserwa.” 19  Penepo mai wace na abale ace abwera kuna iye, mbwenye nee akwanisa kufika pana iye thangwi ya mwinji wa anthu. 20  Natenepa, iye apangwa: “Mai wanu na abale anu ali kunja, iwo asafuna kuonana na imwe.” 21  Pakuatawira iye alonga: “Mai wanga na abale anga ndi awa anabvesera mafala a Mulungu mbaaphatisira.” 22  Ntsiku inango iye na anyakupfundzace akwira m’mwadiya, mbaapanga: “Tendeni kuntunda unango wa nyandza.” Natenepa iwo atoma kucapa. 23  Mbwenye pikhaenda iwo, Yezu agona. Penepo catoma condzi cikulu kakamwe mu nyandza, mwadiya wawo watoma kudzala na madzi mbukhala pangozwi. 24  Natenepa, iwo amulamusa, mbalonga: “Mpfundzisi, mpfundzisi, tiri kufa ife!” Penepo iye alamuka mbamatamisa mphepo pabodzi na mphambvu ya madzi, ipyo pyathowa, mbakuoneka kupfulika. 25  Buluka penepo, iye aapanga: “Cikhulupiro canu ciri kupi?” Mbwenye iwo akhagopa kakamwe, pontho adzumatirwa, mbalonga okha-okha: “Kodi mwandimomwene iye mbani? Iye asatonga mphepo na madzi, ipyo mbapimbvera.” 26  Iwo atsama kucisa ca Jerazeno, cinagumanika kuntunda unango wa bara ya Galileya. 27  Pidatcita Yezu m’mwadiya, aonana na mamuna m’bodzi adabuluka mu nzinda; mamuna unoyu akhali na madimonyo. Iye amala ntsiku zizinji nee kubvala nguwo, pontho iye nee akakhala panyumba, mbwenye akakhala kumasiye. 28  Pidaona iye Yezu, akhuwa mbagodama patsogolo pace, alonga mwakugaluza: “Musafunanji na ine, Yezu, Mwana wa Mulungu Wankulu Kakamwe? Ndisakuphembani toera mukhonde kundithabusa.” 29  (Thangwi Yezu akhadapanga dimonyo toera abuluke muna mamuna. Dimonyo akham’phata kazinji kene,* pontho mwakubwereza-bwereza iye akhamangwa na maunyolo miyendo na mikono ene anthu mbamuonera, mbwenye iye akhathumula maunyolo mbaendeswa na dimonyo mpaka ku mbuto zakutali na anthu.) 30  Penepo Yezu ambvundza: “Dzina yako ndiwe ani?” Iye atawira: “Ndine Nsoka,” thangwi madimonyo mazinji akhadapita muna iye. 31  Madimonyo apitiriza kun’dembetera toera akhonde kuaendesa mu djenje yakuzika kakamwe. 32  Nkumbi ukulu wa nkhumba ukhadya paphiri, natenepa madimonyo adembetera toera atawiriswe kupita muna nkhumba, iye aatawirisa. 33  Penepo madimonyo abuluka muna mamuna mbapita muna nkhumba, nkumbi wanumpha pamaterero* mbugwera m’bara mbulirima. 34  Mbwenye akumbizi a nkhumba pidaona iwo pyenepi, athawa mbaenda kapilonga mu nzinda na pisa pya cifupi. 35  Natenepa, anthu aenda kaona pidacitika. Iwo afika kuna Yezu mbagumana mamuna adabuluswa madimonyo, iye akhadabvala nguwo, pontho akhali na manyerezero adidi, iye akhali nawa pabodzi na Yezu, penepo iwo agopa kakamwe. 36  Ale adaona pidacita Yezu, apanga anthu kuti mamuna wakuti akhali na madimonyo awangiswa tani. 37  Natenepa, anthu azinji adabuluka mupisa pya cifupi na Jerazeno aphemba Yezu toera abuluke kweneko, thangwi iwo akhagopa kakamwe. Penepo, iye akwira m’mwadiya toera kuenda. 38  Mamuna adabuluswa madimonyo apitiriza kudembetera Yezu toera aende pabodzi na iye, mbwenye Yezu ampanga toera aende kwawo, mbalonga: 39  Ndoko kunyumba, pontho pitiriza kulonga pinthu pidakucitira Mulungu.” Natenepa iye aenda mbalonga mu nzinda onsene pinthu pidacita Yezu kuna iye. 40  Pidabwerera Yezu, mwinji wa anthu wantambira mwadidi, thangwi anthu onsene akhan’dikhira. 41  Afika mamuna m’bodzi anacemerwa Jairo; mamuna unoyu akhali nkulu wa sinagoga. Iye agodama patsogolo pa Yezu mbadembetera toera aende kunyumba kwace, 42  thangwi mwanace m’bodzi basi wankazi, wakuti akhali na pyaka cifupi na 12 pyakubalwa akhali dhuzi na kufa. Pikhaenda Yezu, mwinji wa anthu ukhapfinyana n’khundu mwace. 43  Akhalipo nkazi m’bodzi wakuti akhali na utenda wakubuluka ciropa mu pyaka 12, nee munthu m’bodzi adakwanisa kumuwangisa. 44  Iye afendedzera Yezu na kunduli kwace, mbakhuya nkhomo ya nguwo yace, penepo pene iye awanga mu utenda wace wakubuluka ciropa. 45  Natenepa, Yezu abvundza: “Mbani adandikhuya?” Nakuti onsene akakhonda, Pedhru alonga: “Mpfundzisi, anthu ali n’khundu mwanu, pontho iwo asakupfinyani.” 46  Mbwenye Yezu alonga: “Alipo adandikhuya, thangwi ndisadziwa kuti mphambvu zabuluka muna ine.” 47  Pidaona iye kuti adzindikirwa, nkazi abwera mbakatetemera, agodama pana Yezu, mbalonga pamaso pa anthu onsene kuti thangwi yanji an’khuya, pontho awangiswa tani pa ndzidzi ubodzi ene. 48  Mbwenye iye ampanga: “Mwananga, cikhulupiro cako cakuwangisa. Ndoko muntendere.” 49  Mbadzati malisa kulonga, afika mamuna m’bodzi wa panyumba ya nkulu wa sinagoga, mbalonga: “Mwananu afa; lekani kunentsa pontho Mpfundzisi.” 50  Pidabva iye pyenepi, Yezu apanga Jairo: “Leka gopa, basi ene khala na cikhulupiro, mwana wako anapulumuswa.” 51  Pidafika Yezu panyumba, iye nee asiya kuti munthu unango apite na iye, kusiyapo Pedhru, Juwau, Tiyago na anyakubala a mwana. 52  Mbwenye anthu onsene akhalira mbakamenya paditi mwakutsukwala thangwi ya mwana. Natenepa Yezu aapanga: “Lekani kulira, thangwi mwana hadafa tayu, mbwenye akugona.” 53  Penepo iwo atoma kunseka mwakupwaza, thangwi iwo akhadziwa kuti mwana afa. 54  Mbwenye iye aphata djanja yace, mbancemera: “Ntsikana, lamuka!” 55  Penepo ntsikana akhala pontho na umaso, penepo pene iye alimira, Yezu mbaapanga toera ampase cakudya. 56  Anyakubalace atsandzaya kakamwe, mbwenye Yezu aapanga toera akhonde kudziwisa anthu pinthu pidacitika.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “cibisobiso cakucena.”
Peno: “kupswipa ntima.”
Munjira inango: “Dimonyo akhali na iye mu ntsiku zizinji.”
Peno: “pankhomole.”