Luka 6:1-49

  • Yezu ndi “Mbuya wa ntsiku ya Sabudu” (1-5)

  • Kuwangiswa kwa mamuna wakulamala djanja (6-11)

  • Apostolo 12 (12-16)

  • Yezu apfundzisa anthu, mbawangisa atenda (17-19)

  • Kutsandzaya; madzedze (20-26)

  • Kufuna anyamalwa (27-36)

  • Lekani kutonga andzanu (37-42)

  • Kudzindikirwa thangwi ya misapo yace (43-45)

  • Nyumba idamangwa mwadidi; nyumba idakhonda kukumbirwa mwadidi (46-49)

6  Pa ntsiku ya Sabudu iye akhapita na m’maminda a tirigu, anyakupfundzace akhapuruza tirigu mbaiting’inda na manja awo mbadya.  Pidaona iwo pyenepi, Afarisi anango alonga: “Thangwi yanji mukucita pinthu pinakhondeswa na mwambo pa ntsiku ya Sabudu?”  Mbwenye pakuatawira Yezu alonga: “Kodi imwe nee mwaleri pidacita Dhavidhi pidaphatwa iye na njala pabodzi na amuna akhali na iye?”  Kodi iye nee apita n’nyumba ya Mulungu mbapaswa mikate ya ntsembe mbaidya pabodzi na amuna akhali na iye? Iwo nee akhatawiriswa na mwambo toera kudya mikate ineyi, basi ene anyantsembe ndiwo akhatawiriswa.”  Penepo iye aapanga: “Mwana wa munthu ndi Mbuya wa ntsiku ya Sabudu.”  Pa ntsiku inango ya Sabudu iye apita mu sinagoga mbatoma kupfundzisa. Mwenemu mukhali mamuna m’bodzi wakulamala djanja ya nkono wamadyo.  Apfundzisi a mwambo na Afarisi akhayang’anisa kakamwe Yezu toera kuona khala iye mbadawangisa munthu pa ntsiku ya Sabudu. Iwo akhasaka njira toera kumpambizira nayo.  Mbwenye Yezu adziwa manyerezero awo, natenepa apanga mamuna wakulamala djanja: “Lamuka, bwera ulimire pakati apa.” Iye alamuka mbaenda kalimira pakati.  Buluka penepo Yezu aabvundza: “Ine ndisafuna kukucitani mbvundzo: Kodi pisatawiriswa na mwambo pa ntsiku ya Sabudu kucita cinthu cadidi peno cakuipa, kupulumusa umaso peno kuupha?” 10  Pidamala Yezu kuayang’ana onsene, apanga mamuna: “Fungula djanja yako.” Iye acita pyenepi, djanja yace mbiwanga. 11  Mbwenye iwo aipirwa kakamwe, mbatoma kucedza kuti anacitanji na Yezu. 12  Pa ntsiku inango, iye aenda kuphiri toera kuphembera, mbaphuphudza na kucita phembero kuna Mulungu. 13  Pidaca kunja, iye acemera anyakupfundzace, mbasankhula 12 pakati pawo, mbaapasambo dzina ya apostolo: 14  Simau, ule adapasambo iye dzina ya Pedhru, Andreya m’bale wace Pedhru, Tiyago, Juwau, Filipi, Bhartolomeu, 15  Mateu, Tomasi, Tiyago mwana wa Alfeu, Simau anacemerwa “waphinga,” 16  Yuda* mwana wa Tiyago na Yuda Iskariyoti, wakuti mukupita kwa ndzidzi asandukira Yezu. 17  Yezu atcita paphiri pabodzi na anyakupfundzace mbalimira pa mbuto yakuzwerera n’khundu mwa phiri. Penepo pakhali nsoka ukulu wa anyakupfundzace na mwinji ukulu wa anthu adabuluka ku Yudeya onsene na ku Yerusalemu na pisa piri n’khundu mwa bara ku Tiro na Sidhoni. Iwo abwera toera kubvesera Yezu, pontho toera kuwangiswa mautenda awo. 18  Anthu akuti akhathabuswa na madimonyo akhawangiswambo. 19  Anthu onsene akhawangisira toera kukhuya Yezu, thangwi mphambvu zikhabuluka muna iye zikhawangisa onsene. 20  Yezu ayang’ana anyakupfundzace mbatoma kulonga: “Anyakutsandzaya ndimwe anyakutcerenga, thangwi Umambo wa Mulungu ndi wanu. 21  “Anyakutsandzaya ndimwe muna njala cincino, thangwi munadzakhutiswa. “Anyakutsandzaya ndimwe munalira cincino, thangwi munadzaseka. 22  “Anyakutsandzaya ndimwe ndzidzi onsene anthu angakuidani, angakuthamangisani pakati pawo, angakutikanani mbalonga kuti dzina yanu ndi yakuipa thangwi ya Mwana wa munthu. 23  Pyenepi pingacitika, komerwani mbamunumpha na kutsandzaya, thangwi muoni wanu ndi ukulu kudzulu. Pinthu pyenepi ndi pibodzi pyene na pikhacita ambuyawo kuna aprofeta. 24  “Mbwenye dzedze kwa imwe anyakupfuma, thangwi mwamala kale kutambira muoni wanu. 25  “Dzedze kwa imwe mudakhuta cincino, thangwi munadzakhala na njala. “Dzedze kwa imwe munaseka cincino, thangwi munadzatsukwala mbamulira. 26  “Dzedze kwa imwe ndzidzi onsene anthu angakusimbani, thangwi ambuyawo asimbambo aprofeta authambi. 27  “Mbwenye ine ndinakupangani imwe munandibvesera: Pitirizani kufuna anyamalwa anu mbamucitira pinthu pyadidi ale anakuidani. 28  Pitirizani kupasa nkhombo ale anakupasani dzedze mbamuphemberera ale anakutikanani. 29  Munthu anakumenya phutu ibodzi, mpasembo phutu inango; munthu anakukwatira nguwo yako, mpase nguwo yako inango idabvala iwe. 30  Pasa munthu onsene anakuphemba cinthu, khala munthu akukwatira pinthu pyako, leka kupiphemba pontho. 31  “Pontho, pinafuna imwe kuti anthu akucitireni, imwe muacitirembo pibodzi pyene. 32  “Mungafuna basi ene ale anakufunani, munasimbwa tani? Thangwi anyakudawa asafunambo ale anaafuna. 33  Mungacitira pinthu pyadidi basi ene ale anakucitirani pyadidi, munasimbwa tani? Anyakudawa asacitambo pibodzi pyene. 34  Pontho, mungabwerekesa* basi ene ale ananyerezera imwe kuti anakubwezerani, munasimbwa tani? Anyakudawa asabwerekesambo anyakudawa andzawo toera abwezerwe pinthu pyawo. 35  Mbwenye imwe pitirizani kufuna anyamalwa anu mbamuacitira pinthu pyadidi; bwerekesani mbamukhonda dikhira kubwezerwa cinthu; natenepa muoni wanu unadzakhala ukulu, pontho munadzakhala ana a Mulungu Wakudzulu Kakamwe, thangwi iye ndi wakukoma ntima kuna ale anakhonda pereka takhuta na kuna anthu akuipa. 36  Pitirizani kukhala anthu antsisi, ninga Babanu ndi wantsisi. 37  “Kusiyapo pyenepi, lekani kutonga andzanu, natenepa imwe cipo munadzatongwambo; lekani kusumula andzanu, natenepa imwe nee munadzasumulwambo. Pitirizani kulekerera* andzanu, natenepa munadzalekererwambo.* 38  Pitirizani kupasa anthu, natenepa iwo anadzakupasanimbo. Iwo anadzakupimirani m’mabudu a nguwo zanu na n’dida wadidi, wakukhomerwa na wakutsindirwa mwadidi, wakudzala mbutayikira. Thangwi na n’dida unapimira imwe andzanu, iwo anadzakupimiranimbo na n’dida ubodzi ene.” 39  Buluka penepo aapanga nsangani unango: “Kodi boliboli anakwanisa kutsogolera boliboli ndzace? Kodi uwiri wawo nee anagwera mu djenje? 40  Nyakupfundza nkhabe kupiringana mpfundzisi wace, mbwenye munthu onsene anapfundziswa mwadidi anadzakhala ninga mpfundzisi wace. 41  Mphapo, thangwi yanji usayang’ana cirombo cing’ono ciri n’diso mwa m’bale wako, mbukhonda kuona phindi ya muti iri n’diso mwako? 42  Unakwanisa tani kupanga m’bale wako kuti: ‘M’bale, bwera ndikubuluse cirombo cing’ono ciri n’diso mwako,’ uku phindi ya muti iri n’diso mwako? Mpfakafaka! Pakutoma bulusa phindi ya muti iri n’diso mwako, buluka penepo unakwanisa kuona mwadidi kuti unabulusa tani cirombo cing’ono ciri n’diso mwa m’bale wako. 43  “Thangwi nkhabe muti wadidi unabala misapo yakuipa, pontho nkhabe muti wakuipa unabala misapo yadidi. 44  Muti onsene usadziwika na misapo yace. Anthu nkhabe kutcoda masambvu pamuti wa minga, nee kutcoda mauva pa thendere ya minga. 45  Munthu wadidi asabulusa pinthu pyadidi pidakoya iye muntima mwace, mbwenye munthu wakuipa asabulusa pinthu pyakuipa pidakoya iye muntima mwace; thangwi mulomo wace usalonga pire pidadzala muntima mwace. 46  “Mphapo, thangwi yanji imwe musandicemera ‘Mbuya! Mbuya!’ mbamukhonda kucita pinalonga ine? 47  Munthu onsene anabwera kuna ine mbabva mafala anga mbaaphatisira, ndinakupangizani kuti iye alandana na ani: 48  Iye alandana na munthu wakuti pikhafuna iye kumanga nyumba, akumba mwakuzika kakamwe mpaka kuphata mwala mbatoma kuimanga kubulukira pamwala unoyu. Pidadzala madzi, madzi a nkulo amenya nyumba ineyi mwamphambvu, mbwenye nee akwanisa kuitekenyesa, thangwi ikhadamangwa mwadidi. 49  Mbwenye munthu onsene anabva mafala anga mbakhonda kuaphatisira, alandana na munthu anamanga nyumba pa mataka nee kuikumbira mwadidi. Madzi a nkulo aimenya mwamphambvu, mwakucimbiza iyo yagwa mbifudzikiratu yonsene.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Iye asacemerwambo Tadheu.
Pisabveka kubwerekesa nee kuphemba juru.
Peno: “kusudzula.”
Peno: “munadzasudzulwambo.”