Luka 4:1-44

  • Dyabo ayesera Yezu (1-13)

  • Yezu atoma kumwaza mphangwa ku Galileya (14, 15)

  • Yezu akhondwa ku Nazareti (16-30)

  • Mu sinagoga ku Kafarnau (31-37)

  • Kuwangiswa kwa mebzwalace Simau pabodzi na anthu anango (38-41)

  • Mwinji wa anthu wagumana Yezu pikhali iye pa mbuto ya paekha (42-44)

4  Buluka penepo, Yezu adzala na nzimu wakucena, abuluka mu Nkulo wa Yordani mbatsogolerwa na nzimu unoyu n’thando,  mu ntsiku 40, nakuti iye nee adya cinthu mu ntsiku zenezi, pidamala izo, iye abva njala, natenepa Dyabo amuyesera,  mbalonga: “Khala iwe ndiwe mwana wa Mulungu, panga mwala uyu toera usanduke kudza nkate.”  Mbwenye Yezu antawira: “Pyalembwa kuti: ‘Munthu nee asafunika kukhala maso na cakudya basi.’”  Penepo Dyabo aenda naye padzulu mbampangiza maumambo onsene a pa dziko yapantsi mu ndzidzi ubodzi ene.  Dyabo ampanga: “Ndinakupasa maumambo onsene awa na mbiri yawo, thangwi pyonsene mphyanga, pontho ndinapipasa munthu onsene anafuna ine.  Natenepa, iwe ungandilambira kabodzi basi, pyonsene ipi pinakhala pyako.”  Pakutawira, Yezu ampanga: “Pyalembwa kuti: ‘Ndi Yahova Mulungu wako asafunika iwe kulambira, pontho ndiye basi anafunika iwe kutumikira.’”  Buluka penepo, Dyabo aenda naye ku Yerusalemu, ankwiza padzulu kakamwe pa templo, mbampanga: “Khala iwe ndiwe mwana wa Mulungu, numpha pano ugwe pantsi, 10  thangwi pyalembwa: ‘Iye anadzapanga aanju ace toera akutsidzikize,’ 11  pontho: “Iwo anadzakuphata na manja awo toera mwendo wako ukhonde kumenyeka pamwala.’” 12  Pakutawira, Yezu ampanga: “Pyalembwa: ‘Leka kuyesera Yahova Mulungu wako.’” 13  Natenepa, pidamala Dyabo kumuyesera, abuluka pana Yezu mbadikhira ndzidzi unango wakuthema. 14  Penepo Yezu abwerera ku Galileya mukutsogolerwa na nzimu wakucena. Mphangwa za pinthu pyadidi pikhacita iye zikhamwazika mupisa pyonsene pya cifupi. 15  Iye atomambo kupfundzisa m’masinagoga awo, pontho anthu onsene akhamulemedza. 16  Buluka penepo iye aenda ku Nazareti, kucisa cidakuzwa iye. Mwakubverana na pikhacita iye mwandzolowero pa ntsiku ya Sabudu, iye apita mu sinagoga, mbalamuka toera kuleri. 17  Natenepa, iye apaswa bukhu* ya mprofeta Izaiya, iye afungula bukhu ineyi mbagumana mbuto idalembwa tenepa: 18  “Nzimu wa Yahova uli na ine, thangwi iye andidzodza toera kumwaza mphangwa zadidi kuna anyakutcerenga. Iye andituma toera kudziwisa pya kubuluswa kwa ale ali nkaidi na kufungula maso a maboliboli, toera kupasa ufulu anyakutsukwala, 19  toera kudziwisa caka cakutawirika ca Yahova.” 20  Pidamala iye, afunga bukhu,* aipereka kuna ntumiki mbakhala pantsi; anthu onsene mu sinagoga akhamuyang’ana. 21  Penepo atoma kuapanga: “Lero, lemba iyi idamala imwe kubva yakwanirisika.” 22  Anthu onsene atoma kupereka umboni wadidi thangwi ya iye, mbadzumatirwa kakamwe na mafala akuphata ntima akhabuluka pamulomo pace. Iwo akhalonga: “Kodi uyu nee ndi mwana wa Zuze?” 23  Penepo Yezu alonga kuna iwo: “Mwakukhonda penula imwe munadzaphatisira nsangani uyu kuna ine: ‘Dotoro, kondzeka wekha. Citambo kuno kucisa cako pinthu pidabva ife kuti wapicita ku Kafarnau.’” 24  Iye alonga: “Mwandimomwene ine ndinakupangani kuti nkhabe mprofeta analemedzwa kucisa cace. 25  Mbwenye ine ndinakupangani: Akhalipo azice azinji mu Izraeli mu ntsiku za Eliya pidakhonda kubvumba madzi mu pyaka pitatu na miyezi mitanthatu, mbioneka njala ikulu mu dziko yonsene. 26  Ngakhale tenepo, Eliya nee atumwa kuna akazi anewa, mbwenye atumwa kuna nzice m’bodzi basi wa ku Sarefati mu dziko ya Sidhoni. 27  Pontho, akhalipo anyamatanya azinji mu Izraeli mu ndzidzi wa mprofeta Elizeu; mbwenye nee m’bodzi wa iwo adawangiswa,* basi ene Namani wa ku Sirya ndiye adawangiswa.” 28  Penepo, anthu onsene akhabva pinthu pyenepi mu sinagoga aipirwa kakamwe, 29  iwo alamuka mbabuluka naye kunja kwa nzinda mwakucimbiza, iwo aenda naye padzulu paphiri idamangwa nzinda wawo toera amponye pantsi. 30  Mbwenye iye apita na pakati pawo, mbaenda pyace. 31  Buluka penepo iye aenda ku Kafarnau, nzinda wa ku Galileya. Iye akhapfundzisa anthu pa ntsiku ya Sabudu, 32  iwo akhadzumatirwa kakamwe na njira yace yakupfundzisa, thangwi pikhapfundzisa iye pikhabuluka kuna Mulungu. 33  Mu sinagoga mukhali mamuna m’bodzi wakuti akhali na dimonyo, iye akhuwa: 34  “Haa! Yezu wa ku Nazareti, musafunanji na ife? Mwabwera kudzatifudza? Ine ndisadziwa mwadidi kuti imwe ndimwe Ntumiki Wakucena wa Mulungu.” 35  Mbwenye Yezu asandika dimonyo, mbalonga: “Matama, buluka muna iye.” Dimonyo agwisa pantsi mamuna unoyu pakati pawo, mbabuluka muna iye nee kum’phekesa. 36  Natenepa, anthu onsene adzumatirwa kakamwe mbatoma kulonga kuna unango na ndzace: “Ndi mafala anji anewa? Iye ali na utongi wakusandika madimonyo mwamphambvu, iwo mbabuluka!” 37  Natenepa, mphangwa zinalonga pya iye zapitiriza kumwazika konsene kwene mupisa pya cifupi. 38  Pidabuluka Yezu mu sinagoga, apita n’nyumba ya Simau. Mebzwalace Simau akhadaferuka kakamwe, penepo anthu aphemba Yezu toera am’phedze. 39  Natenepa, Yezu akotama pana iye, asandika utenda, nkazi mbawanga. Penepo pene iye alamuka mbatoma kuaphikira cakudya. 40  Mbwenye pikhadoka dzuwa, onsene akhali na anthu akuti akhathabuka na mautenda akusiyana-siyana aabweresa kuna Yezu. Iye akhasandzikira manja m’bodzi na m’bodzi, mbaawangisa. 41  Yezu abulusambo madimonyo mwa anthu azinji, madimonyo akhakhuwa mbalonga: “Imwe ndimwe Mwana wa Mulungu.” Mbwenye Yezu akhaasandika, mbakhonda kuatawirisa kuti alonge, thangwi iwo akhadziwa kuti iye ndi Kristu. 42  Pidaca kunja, iye abuluka mbaenda ku mbuto yakutali na anthu toera akhale ekhene. Mbwenye mwinji wa anthu watoma kunsaka mbufika kukhali iye, iwo ayesera kumpingiza toera iye akhonde kuasiya. 43  Mbwenye iye aapanga: “Ndisafunikambo kumwaza mphangwa zadidi za Umambo wa Mulungu m’mizinda inango, thangwi ine ndatumwa toera kucita pyenepi.” 44  Natenepa, iye apitiriza kumwaza mphangwa m’masinagoga a mu Yudeya.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “mpukutu; rolo.”
Peno: “mpukutu; rolo.”
Peno: “adaceneswa.”