Luka 24:1-53

  • Yezu alamuswa muli akufa (1-12)

  • Mu nseu wa kuenda ku Emausi (13-35)

  • Yezu aonekera kuna anyakupfundzace (36-49)

  • Yezu akwira kudzulu (50-53)

24  Mbwenye pa ntsiku yakutoma ya sumana, iwo afika pa nthumbi namacibese kakamwe, mbabweresa pyakununkhirisa pidakhunganya iwo.  Mbwenye iwo agumana kuti mwala ukhadafunga nsuwo wa nthumbi wabulumundiswa,  pidapita iwo, nee agumanamo manungo a Mbuya Yezu.  Mu ndzidzi ukhadzudzumika iwo na pyenepi, amuna awiri adabvala nguwo zakuyetimira aonekera pana iwo.  Akazi agopa kakamwe mbatsolimisa nkhope zawo pantsi. Penepo amuna ale alonga: “Thangwi yanji mukusaka munthumbi munthu wakuti ali maso?”  Iye nee ali pano, mbwenye alamuswa muli akufa. Kumbukani pidakupangani iye mu ndzidzi ukhali iye ku Galileya,  kuti Mwana wa munthu asafunika aperekwe m’manja mwa anyakudawa mbaphiwa pamuti, mbwenye pa ntsiku yacitatu analamuswa muli akufa.”  Penepo iwo akumbuka mafala a Yezu,  iwo abwerera buluka kunthumbi, mbalonga pinthu pyenepi pyonsene kuna apostolo 11 na kuna anyakupfundzace anango onsene. 10  Akhalonga pinthu pyenepi kuna apostolo akhali Mariya Madhalena, Juwana, Mariya mai wace Tiyago na akazi anango akhali pabodzi na iwo. 11  Mbwenye apostolo nee akhulupira pikhalonga akazi anewa. Iwo anyerezera kuti akazi akhalonga pya munsolo mwawo. 12  Mbwenye Pedhru alamuka mbathamanga kuenda kunthumbi, pidafika iye akotama mbasuzumira munthumbi, mbwenye aona nguwo basi. Natenepa iye aenda mbakabvundzika ekhene kuti ninji pidacitika. 13  Pa ntsiku ineyi, anyakupfundza awiri akhaenda kucisa cinacemerwa Emausi, buluka ku Yerusalemu mpaka kucisa ceneci ukhali nsindzo wakupiringana makilometru 11, 14  iwo akhacedza thangwi ya pinthu pyonsene pidacitika. 15  Mukhapitiriza iwo kucedza thangwi ya pinthu pyenepi, Yezu aafendedzera mbatoma kufamba pabodzi na iwo, 16  mbwenye iwo nee akwanisa kundzindikira. 17  Iye aabvundza: “Ndi pinthu pyanji pinafamba imwe mbamucedza n’njira?” Iwo alimira dzololo mbapangiza nkhope zakutsukwala. 18  M’bodzi wa anyakupfundza anacemerwa Kleopa antawira, mbati: “Kodi iwe ndiwe mulendo anakhala ekhene mu Yerusalemu mbakhonda kudziwa* pinthu pidacitika mwenemu mu ntsiku zino?” 19  Iye aabvundza: “Pinthu pyanji?” Iwo antawira: “Pinthu pidacitikira Yezu wa ku Nazareti, wakuti akhali mprofeta wamphambvu m’macitiro ace na m’mafalace pamaso pa Mulungu na pa anthu onsene; 20  pontho kuti akulu athu a anyantsembe na atongi ampereka kuna anthu adatonga kuti iye aphiwe, iwo mban’khomera pamuti. 21  Ife tikhadikhira kuti munthu unoyu ndiye adasankhulwa toera kuombola* Aizraeli. Mbwenye kusiyapo pyenepi, lero ndi ntsiku yacitatu kubulukira pa ntsiku idacitika pinthu pyenepi. 22  Pontho tadzumatirwa na mphangwa zidabweresa akazi anango pakati pathu, thangwi iwo akhadabesera kuenda kunthumbi, 23  mbwenye nee agumana manungo ace. Penepo iwo abwerera mbalonga kuti aonambo aanju adaapanga kuti Yezu ali maso. 24  Buluka penepo, anango a ife aenda kunthumbi mbagumana pyonsene ninga mudapangwa ife na akazi, mbwenye nee aona Yezu.” 25  Natenepa iye aapanga: “Imwe anthu akusowa ndzeru na a ntima wakudembuka kutawira pinthu pyonsene pidalonga aprofeta! 26  Kodi nee pikhafunika kuti Kristu aone nyatwa zenezi toera apite mu mbiri yace?” 27  Natenepa iye atoma kuafokotozera pinthu pyonsene pinalonga Malemba thangwi ya iye, kutomera pidalembwa na Mose mpaka pidalembwa na Aprofeta onsene. 28  Pikhali iwo cifupi na kufika kucisa cikhaenda iwo, Yezu acita ninga asafuna kupitiriza na ulendo wace. 29  Mbwenye iwo an’dembetera toera akhonde kuenda, mbati: “Khala pabodzi na ife thangwi dzuwa ikudoka, thimize pano kunja kunapswipa.” Natenepa iye aenda mbakhala pabodzi na iwo. 30  Pikhali iye pabodzi na iwo toera kudya, iye akwata nkate mbacita phembero yakupereka takhuta, augwanda-gwanda mbaapasa. 31  Natenepa maso awo afunguka mbandzindikira; mbwenye iye azambazika pamaso pawo. 32  Iwo alonga okha-okha: “Kodi mitima yathu nee ikhapisa* mu ndzidzi ukhalonga iye na ife mu nseu mbatifokotozera mwadidi Malemba?” 33  Pa ndzidzi ubodzi ene iwo alamuka mbabwerera ku Yerusalemu, kweneko iwo agumana apostolo 11 na anyakupfundza anango akhali pabodzi na iwo, 34  adalonga kuti: “Mwandimomwene Mbuya alamuswa muli akufa, mbaonekera kuna Simau!” 35  Penepo anyakupfundza awiri ale alongambo pidacitika mu nseu, pontho kuti iwo andzindikira tani mu ndzidzi udagwanda-gwanda iye nkate. 36  Mu ndzidzi ukhalonga iwo pinthu pyenepi, Yezu aonekera pakati pawo mbaapanga: “Ntendere mbukhale na imwe.” 37  Mbwenye iwo atutumuka mbagopa kakamwe, thangwi akhanyerezera kuti akuona nzimu.* 38  Natenepa iye aapanga: “Thangwi yanji musanentseka, pontho thangwi yanji musapenula m’mitima yanu? 39  Onani, ndine pano, yang’anani manja anga na miyendo yanga; ndikhuyeni muone, thangwi nzimu nkhabe manungo na magogodo ninga munandionera imwe.” 40  Pidalonga iye pyenepi, aapangiza manjace na miyendo yace. 41  Mbwenye pikhapitiriza iwo kukhonda kutawira thangwi yakukomerwa na kudzumatirwa, iye aabvundza: “Muli na cinthu pano toera kudya?” 42  Iwo ampasa phindi ya nyama ya m’madzi yakuotca, 43  iye aitambira mbaidya pamaso pawo. 44  Buluka penepo iye aapanga: “Awa ndi mafala anga adakupangani ine pikhali ine pabodzi na imwe, kuti pinthu pyonsene pidalembwa thangwi ya ine mu Mwambo wa Mose na m’mabukhu a Aprofeta na a Masalmo, pisafunika pikwanirisike.” 45  Penepo iye afungula manyerezero awo toera kubvesesa mwadidi mabvekero a Malemba, 46  mbaapanga: “Pyalembwa kuti Kristu mbadaona nyatwa mbalamuswa muli akufa pa ntsiku yacitatu, 47  pontho, mu dzina yace, kutomera mu Yerusalemu mphangwa zakuti anthu asafunika kutcunyuka toera kulekererwa madawo, zinadzamwazwa kuna anthu a madzindza onsene. 48  Imwe munadzapereka umboni wa pinthu pyenepi. 49  Onani, ine ndinakutumirani pidapikira Babanga. Mbwenye imwe khalani mu nzinda uno mpaka mungatambira mphambvu zakudzulu.” 50  Penepo iye aatsogolera mpaka ku Bhetanya. Iye alamusa manjace mbaapasa nkhombo. 51  Mu ndzidzi ukhaapasa iye nkhombo, iye aasiya mbakwatwa kuenda kudzulu. 52  Iwo an’godamira mbabwerera ku Yerusalemu mwakutsandzaya kakamwe. 53  Ntsiku zonsene iwo akhali mu templo mbakasimba Mulungu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Munjira inango: “Kodi ndiwe basi mulendo mu Yerusalemu anakhonda kudziwa?”
Peno: “kusudzula.”
Peno: “ikakhuyiwa kakamwe.”
Peno: “masomphenya.”