Luka 23:1-56

  • Yezu alimira patsogolo pa Pilato na Herodhi (1-25)

  • Yezu na mapanga mawiri akhomerwa pamiti (26-43)

    • “Unadzakhala na ine m’Paraizu” (43)

  • Kufa kwa Yezu (44-49)

  • Kuikhwa kwa Yezu munthumbi (50-56)

23  Natenepa, mwinji onsene wa anthu walamuka, mbuenda na Yezu kuna Pilato.  Penepo iwo atoma kumpambizira, mbalonga: “Ife tagumana munthu uyu mbakanyengerera mbumba yathu, iye asakhondesa anthu kupereka nsonkho kuna Sezari, pontho asalonga kuti iye ndi Kristu mambo.”  Natenepa Pilato ambvundza: “Kodi iwe ndiwe Mambo wa Ayuda?” Yezu antawira: “Inde, ndipyo pinalonga imwe.”  Penepo Pilato apanga akulu a anyantsembe na mwinji wa anthu: “Nkhabe mulando unaona ine toera kukonesa nawo munthu uyu.”  Mbwenye iwo apitiriza kulonga, mbati: “Pinapfundzisa iye anthu mu Yudeya onsene, kutomera ku Galileya mpaka kuno, pisacitisa anthu kukhonda bvera utongi.”  Pidabva iye pyenepi Pilato asaka kudziwa khala Yezu ndi wa ku Galileya.  Pidadzindikira iye kuti Yezu abuluka mucisa cinatongwa na Herodhi, iye antumiza kuna Herodhi, wakuti mu ntsiku zenezi akhali mu Yerusalemu.  Herodhi akomerwa kakamwe pidaona iye Yezu. Kutomera kale kakamwe Herodhi akhafuna kuona Yezu, thangwi iye akhabva pinthu pizinji pikhacita Yezu, natenepa akhadikhira kuona Yezu mbakacita cirengo.  Natenepa, iye atoma kuncita mibvundzo mizinji, mbwenye Yezu nee antawira. 10  Mbwenye akulu a anyantsembe na apfundzisi a mwambo apitiriza kulimira mbampambizira mwakuipirwa kakamwe. 11  Penepo Herodhi pabodzi na anyankhondo ace ampwaza, mbansingirira mu kumbvazika nguwo zakuyetimira, buluka penepo am’bweza kuna Pilato. 12  Herodhi na Pilato akhali anyamalwa, mbwenye kubulukira pa ntsiku ineyi, iwo adzakhala axamwali. 13  Natenepa, Pilato acemeresa akulu a anyantsembe, atongi na mwinji wa anthu, 14  mbaapanga: “Imwe mwabweresa munthu uyu kuna ine ninga m’bodzi wa anthu ananyengerera mbumba toera kusandukira utongi. Onani, ine ndambvundza pamaso panu, mbwenye nee ndagumana mulando toera kunkonesa mwakubverana na pinampambizira imwe. 15  Kusiyapo pyenepi, Herodhi nee agumanambo mulando muna iye, natenepa am’bweza kuna ife. Onani, nkhabepo cinthu cidacita iye toera kuphiwa. 16  Natenepa, ine ndinankwapulisa, ndingamala ndinansiya aende pyace.” 17  —— 18  Mbwenye mwinji onsene wa anthu wakhuwa: “Munthu unoyu mbaphiwe,* mbwenye mutisudzulire Bharabha!” 19  (Mamuna unoyu akhadafungirwa nkaidi thangwi akhadaphedzera anthu pakusandukira utongi, pontho akhadapha munthu.) 20  Pilato alonga pontho na iwo, thangwi iye akhafuna kusudzula Yezu. 21  Mbwenye iwo atoma kukhuwa, mbati: “Mbamanikwe pamuti! Mbamanikwe pamuti!”* 22  Iye aapanga pontho kacitatu: “Thangwi yanji? Ndi cinthu cipi cakuipa cidacita munthu uyu? Nee ndaona cinthu cidacita iye toera atheme kuphiwa; natenepa ndinankwapulisa, ndingamala ndinansiya aende pyace.” 23  Mbwenye iwo apitiriza kukhuwa kakamwe, mbaphemba toera Yezu aphiwe,* iwo akakhuwa mwamphambvu mpaka Pilato kuatawirisa. 24  Natenepa, Pilato atonga kuti picitwe pidaphemba iwo. 25  Iye asudzula munthu akhaphemba iwo, wakuti akhadafungirwa nkaidi thangwi yakuphedzera anthu pakusandukira utongi, pontho akhadapha munthu, mbwenye apereka Yezu m’manja mwawo toera ancite pikhafuna iwo. 26  Pikhaenda iwo na iye, iwo aphata mamuna m’bodzi wa ku Sirene anacemerwa Simau, wakuti akhabuluka kumunda. Iwo aikha muti wakusikimizira* paphewa pace toera authukule nduli mwa Yezu. 27  Mwinji ukulu wa anthu ukhantowera, kuphatanizambo akazi akuti akhamenya paditi* pawo mwakutsukwala, mbalira thangwi ya iye. 28  Yezu azungunuka kuna akazi mbaapanga: “Imwe ana acikazi a ku Yerusalemu, lekani kulira thangwi ya ine. Lirani thangwi ya imwe ene na ananu; 29  thangwi zinadzafika ntsiku zakuti anthu anadzalonga: ‘Anyakutsandzaya ndi akazi adasowa ana, akazi adakhonda kubala ana na ale adakhonda kuyamwisa!’ 30  Natenepa iwo anadzapanga mapiri makulu: ‘Tigwereni pyathu!’ pontho anadzapanga mapiri mang’ono: ‘Tiphimbireni!’ 31  Khala iwo akucita pyenepi muti mbuciri uwisi, ndiye tani ungauma?” 32  Amuna awiri akuti akhali mapanga, akwatiwambo toera aende kaphiwa pabodzi na iye. 33  Pidafika iwo pa mbuto inacemerwa Madudu a Misolo, iwo an’khomera pamuti pakati pa mapanga, m’bodzi kukhundu yamadyo unango kukhundu yabzwere. 34  Mbwenye Yezu akhalonga: “Baba, alekerereni pyawo, thangwi iwo nkhabe kudziwa pinacita iwo.” Kusiyapo pyenepi, iwo agawana nguwo zace mukucita pyakulotera. 35  Anthu akhali dzololo mbaona pikhacitika. Mbwenye atongi akhansingirira, mbalonga: “Anango iye aapulumusa, mphapo khala iye ndi Kristu adasankhulwa na Mulungu, mbapulumusike ekhene.” 36  Anyankhondo akhansingirirambo, iwo akhabwera, mbampasa vinyu yakudjamuka, 37  mbalonga: “Khala iwe ndiwe Mambo wa Ayuda, pulumusika wekhene.” 38  Padzulu pa nsolo wace pakhali tabwa ing’ono idalembwa kuti: “Uyu ndi Mambo wa Ayuda.” 39  Penepo m’bodzi mwa mapanga adakhomerwa na iye atoma kuntikana, mbati: “Kodi iwe nee ndiwe Kristu? Mphapo pulumusika wekhene mbupulumusambo ife!” 40  Ndzace ansandika mbalonga: “Kodi iwe nkhabe kugopa Mulungu thangwi ukutcunyuswa munjira ibodzi ene na iye? 41  Nyatwa inaona ife ndi yakuthema mwakubverana na pidacita ife; mbwenye munthu uyu nee acita cinthu cakuipa.” 42  Buluka penepo iye alonga: “Yezu, ndikumbukireni mungapita mu Umambo wanu.” 43  Yezu ampanga: “Mwandimomwene ine ndiri kukupanga lero kuti, unadzakhala na ine m’Paraizu.” 44  Ukhali ndzidzi 12 wakumasikati, mbwenye kwaoneka cidima mu dziko ineyi yonsene mpaka ndzidzi utatu wakumaulo, 45  thangwi ceza ca dzuwa cikhadathima; penepo nguwo ya mu templo yapanduka pakati-nakati. 46  Mbwenye Yezu akhuwa mwamphambvu, mbalonga: “Baba, ndikupereka umaso* wanga m’manja mwanu.” Pidamala iye kulonga pyenepi, afa.* 47  Pidaona iye pinthu pyenepi, nkulu wa anyankhondo atoma kusimba Mulungu, mbati: “Mwandimomwene uyu akhali munthu wakulungama.” 48  Mwinji onsene wa anthu ukhadagumanyikana penepo toera kuona pikhacitika, pidaona iwo pyenepi abwerera kunyumba mbakamenya paditi* mwakutsukwala. 49  Kusiyapo pyenepi anthu onsene akhadziwana na iye, kuphatanizambo akazi adantowera bulukira ku Galileya akhadalimira kutali mbaona pinthu pyenepi. 50  Penepo pakhali na munthu anacemerwa Zuze, iye akhali m’bodzi wa pa Thando Ikulu Yakutongera Miseru ya Ayuda, iye akhali munthu wadidi na wakulungama. 51  (Mamuna unoyu nee atawira, pontho nee aphedzera pidabverana andzace thangwi ya Yezu.) Iye akhali wa ku Arimateya, nzinda wa ku Yudeya, pontho iye akhadikhira Umambo wa Mulungu. 52  Mamuna unoyu aenda kuna Pilato mbaphemba manungo a Yezu. 53  Iye aatcitisa pamuti, aapyangirira na nguwo yadidi kakamwe, mbaagonesa munthumbi idakumbwa pamwala, yakuti ikhadadzati kuikhwa munthu. 54  Ineyi ikhali ntsiku Yakukhunganyika, pontho Sabudu ikhali cifupi na kutoma. 55  Mbwenye akazi adabwera pabodzi na iye buluka ku Galileya aendambo kunthumbi mbaona kuti manungo a Yezu akhadagoneswa tani. 56  Iwo abwerera toera kukhunganya pinthu pyakununkhirisa na mafuta akununkhira. Mbwenye mwakubverana na mwambo, iwo apuma pa ntsiku ya Sabudu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “m’buluseni pano unoyo.”
Peno: “Mbaphiwe pamuti.”
Peno: “aphiwe pamuti.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “pa nthimandzi.”
Peno: “mphambvu ya umaso.”
Peno: “asiya kupuma.”
Peno: “pa nthimandzi.”