Luka 22:1-71

 • Anyantsembe abverana toera kupha Yezu (1-6)

 • Kukhunganya Paskwa yakumalisa (7-13)

 • Kukhazikiswa kwa Cakudya Cancidodo ca Mbuya (14-20)

 • “Ule anafuna kundisandukira, ali pabodzi na ine pameza” (21-23)

 • Kuketesana kakamwe toera kudziwa kuti mbani nkulu (24-27)

 • Cibverano ca umambo cidacita Yezu (28-30)

 • Yezu alonga kuti Pedhru anadzan’khonda (31-34)

 • Kufunika kwa kukhala wakukhunganyika; masupada mawiri (35-38)

 • Phembero ya Yezu Paphiri ya Milivera (39-46)

 • Kumangwa kwa Yezu (47-53)

 • Pedhru akhonda Yezu (54-62)

 • Yezu asingirirwa (63-65)

 • Kutongwa kwa Yezu pa Thando Ikulu Yakutongera Miseru (66-71)

22  Ikhali cifupi Phwando ya Mikate Yakusowa Pyakutupisa inacemerwambo phwando ya Paskwa.  Akulu a anyantsembe na apfundzisi a mwambo akhasaka njira yadidi toera kupha Yezu, thangwi iwo akhagopa anthu.  Penepo Sathani apita muna Yuda anacemerwa Iskariyoti, m’bodzi wa apostolo 12.  Iye aenda kalonga na akulu a anyantsembe na atsogoleri a anyakuonera templo toera kuona kuti anapereka tani Yezu kuna iwo.  Iwo akomerwa kakamwe, mbabverana kumpasa kobiri za parata.  Natenepa Yuda atawira pyenepi mbatoma kusaka ndzidzi wakuthema toera kupereka Yezu kuna iwo pa mbuto yakusowa mwinji wa anthu.  Ikhadafika ntsiku yakutoma ya phwando ya Mikate Yakusowa Pyakutupisa, yakuti ikhali ntsiku ikhaphiwa cinyama toera kudyiwa pa Paskwa;  Yezu atuma Pedhru na Juwau, mbaapanga: “Ndokoni katikhunganyira Paskwa toera ife tidye.”  Iwo ambvundza: “Ndi kupi kunafuna imwe kuti tiende kakhunganye Paskwa?” 10  Iye aapanga: “Mungapita mu nzinda, munagumanikana na mamuna m’bodzi adathukula nkhali ya madzi. Ntowereni mpaka panyumba inafuna kupita iye. 11  Pangani mwanaciro nyumba kuti: ‘Mpfundzisi alonga: “Iri kupi sala ya alendo toera ndidyere Paskwa mwenemu na anyakupfundza anga?”’ 12  Iye anakupangizani sala ikulu yandzulu idamala kusasanyirwa mwadidi. Tikhunganyireni Paskwa mwenemu.” 13  Natenepa iwo aenda, mbagumana pyonsene ninga mudapangwa iwo na Yezu, penepo iwo akhunganya Paskwa. 14  Pidakwana ndzidzi, iye akhala pameza pabodzi na apostolo ace. 15  Iye aapanga: “Ndikhafuna kakamwe kudya Paskwa iyi pabodzi na imwe mbandidzati kuthabuka; 16  thangwi ine ndinakupangani kuti nee ndinadzadyabve Paskwa na imwe mpaka pinthu pyonsene pinaimirira iyo pikwanirisike mu Umambo wa Mulungu.” 17  Penepo iye atambira ndiko, acita phembero yakupereka takhuta, mbalonga: “M’bodzi na m’bodzi wa imwe akwate ndiko iyi amwe, mbapasa ndzace, 18  thangwi ine ndinakupangani kuti kutomera lero, nee ndinadzamwabve vinyu iyi mpaka kufika kwa Umambo wa Mulungu.” 19  Iye akwatambo nkate; acita phembero yakupereka takhuta, augwanda-gwanda mbaupasa anyakupfundzace, mbalonga: “Nkate uyu usaimirira manungo anga anafuna kuperekwa thangwi ya imwe. Pitirizani kucita pyenepi toera mundikumbukire.” 20  Pidamala iwo kusiyali, iye acitambo pibodzi pyene na ndiko ya vinyu, mbalonga: “Ndiko iyi isaimirira cibverano cipswa cinafuna kuphata basa kubulukira mu ciropa canga, cakuti cinadzatsanuliwa thangwi ya imwe. 21  “Mbwenye bveserani! Ule anafuna kundisandukira, ali pabodzi na ine pameza. 22  Thangwi mwandimomwene Mwana wa munthu ali kuenda ninga mudalemberwa ipyo; mbwenye dzedze kuna ule anafuna kusandukira Mwana wa munthu!” 23  Natenepa iwo atoma kubvundzana kuti mwandimomwene mbani mwa iwo akhafuna kucita pyenepi. 24  Kusiyapo pyenepi, anyakupfundza atomambo kuketesana kakamwe kuti mbani akhali nkulu kakamwe pakati pawo. 25  Mbwenye Yezu, aapanga: “Imwe musadziwa kuti atongi a dziko asatonga anthu ninga munafunira iwo, pontho akulu-akulu awo asacemerwa anthu adidi anaphedza andzawo. 26  Mbwenye imwe nee musafunika kukhala tenepo; m’mbuto mwace, ule ananyerezera kuti ndi nkulu kakamwe, asafunika kukhala ninga mwanang’ono, ulembo anatsogolera, asafunika kukhala ninga ntumiki wanu. 27  Kodi nkulu mbani, ndi ule anadya pameza peno ndi ule anatumikira? Nee ndi ule anadya pameza? Mbwenye ine ndiri pakati panu ninga nyakutumikira. 28  “Mbwenye imwe mwapitiriza kukhala na ine m’mayesero anga; 29  natenepa, ndinacita cibverano ca umambo na imwe ninga Babanga acita cibverano ca umambo na ine, 30  toera imwe mudye mbamumwa pameza yanga mu Umambo wanga, mbamukhala m’mipando yaumambo toera kutonga madzindza 12 a Izraeli. 31  “Simau, Simau, bvesera! Sathani aphemba toera monsene mupepetwe ninga tirigu. 32  Mbwenye ndisacita maphembero akudembetera toera cikhulupiro cako cikhonde kufewa. Natenepa, cikhulupiro cako cingakhala pontho cakuwanga, wangisambo abale ako. 33  Penepo Pedhru alonga: “Mbuya, ine ndiri dzololo toera kufungirwa nkaidi pabodzi na imwe, peno kufa pabodzi na imwe.” 34  Mbwenye Yezu antawira: “Pedhru, ine ndinakupanga kuti lero, dzongwe mbidzati kulira, iwe unakhonda katatu kuti nee usandidziwa.” 35  Yezu aapangambo: “Pidakutumani ine mbandikupangani kuti lekani kukwata pikhwama pya kobiri, mabudu a pyakudya na masandalya, ciripo cidasowa imwe? Iwo atawira: “Nkhabe!” 36  Penepo iye aapanga: “Mbwenye cincino, ule ali na cikhwama peno budu ya pyakudya, mbakwate; ule adasowa supada, mbagulise nguwo yace toera agule supada ibodzi. 37  Malemba asalonga: ‘Iye atsalakanwa ninga m’bodzi wa anyakudawa.’ Ine ndinakupangani kuti mafala anewa asalonga pya ine. Natenepa, pire pidalembwa thangwi ya ine pikukwanirisika.” 38  Penepo anyakupfundza alonga: “Mbuya, ife tiri na masupada mawiri.” Iye aapanga: “Anewa akwana.” 39  Pidabuluka iye, aenda ku Phiri ya Milivera ninga pikhacita iye mwandzolowero, anyakupfundzace antowerambo. 40  Pidafika iwo pa mbuto ineyi, apanga anyakupfundzace: “Pitirizani kucita phembero toera mukhonde kugwa m’mayesero.” 41  Buluka penepo, Yezu abuluka pana iwo mbaenda kutsogolo pang’ono, iye agodama mbatoma kucita phembero, 42  mbalonga: “Baba, mungafuna, bulusani ndiko iyi pana ine. Mbwenye mbapicitike ninga munafunira imwe, tayu ninga munafunira ine.” 43  Penepo anju adabuluka kudzulu aonekera pana iye mbamuwangisa. 44  Mbwenye nakuti iye akhali wakutsukwala kakamwe, apitiriza kucita phembero na ntima wace onsene; kaluma yace ikhali ninga mathoto a ciropa akugwa pantsi. 45  Pidamala iye kucita phembero, alamuka mbaenda kuna anyakupfundzace mbaagumana akugona, iwo akhadaneta thangwi yakutsukwala. 46  Iye aapanga: Thangwi yanji mukugona? Lamukani, pitirizani kucita phembero toera mukhonde kugwa m’mayesero.” 47  Mbadzati malisa kulonga, wafika mwinji wa anthu ukhatsogolerwa na Yuda, m’bodzi wa apostolo 12, iye afendedzera Yezu toera kumpswompswona. 48  Mbwenye Yezu ambvundza: “Yuda, ukugulisa Mwana wa munthu mu kumpswompswona?” 49  Ale akhali cifupi na iye pidaona iwo pikhacitika, abvundza: “Mbuya, tiateme na supada?” 50  M’bodzi wa iwo agwanda khutu yamadyo ya nyabasa wa nyantsembe wankulu. 51  Mbwenye Yezu alonga: “Lekani kucita pyenepi.” Penepo iye aphata khutu ya nyabasa mbamuwangisa. 52  Yezu abvundza akulu a anyantsembe, atsogoleri a anyakuonera templo na akulu a mbumba adabwera kuna iye: “Thangwi yanji mwabwera kuna ine na masupada na mitcamu toera kundimanga ninga ndine mbava? 53  Pikhali ine na imwe mu templo mbandipfundzisa anthu ntsiku zonsene, imwe nee mwandiphata. Mbwenye uno ndi ndzidzi wanu na wa mphambvu za anthu ali ncidima.” 54  Penepo iwo am’manga mbaenda naye kunyumba ya nyantsembe wankulu. Mbwenye Pedhru akhaatowera nakutali. 55  Pidagasa anthu moto pakati pa thando ya nyumba mbakhala pantsi pabodzi pene, Pedhru akhalambo pakati pawo. 56  Mbwenye nyabasa m’bodzi wacikazi aona Pedhru mbakaotha moto, amuyang’ana soo mbalonga: “Mamuna uyu akhali pabodzi na iye.” 57  Mbwenye Pedhru akhonda, mbalonga: “Nkaziwe, ine nkhabe kundziwa.” 58  Thimize pang’ono munthu unango amuona, mbalonga: “Iwembo ndiwe m’bodzi wawo.” Mbwenye Pedhru atawira: “Mamunawe, sine tayu.” 59  Pidapita ndzidzi ubodzi, munthu unango atoma kulonga na cinyindiro: “Mwandimomwene mamuna uyu akhali pabodzi na iye, thangwi iye ndi wa ku Galileya!” 60  Mbwenye Pedhru atawira: “Mamunawe, ine nkhabe kupidziwa pinalonga iwe.” Penepo pene, mbadzati malisa kulonga, dzongwe yalira. 61  Penepo Mbuya azungunuka mbayang’ana Pedhru, natenepa Pedhru akumbuka mafala a Mbuya mudampanga iye kuti: “Lero, dzongwe mbidzati kulira, iwe unandikhonda katatu.” 62  Iye abuluka kunja mbalira mwakutsukwala kakamwe. 63  Penepo anthu akhadaphata Yezu atoma kunsingirira na kum’menya. 64  Pidamala iwo kuphimbira nkhope yace, iwo akham’menya mbambvundza: “Tipange, mbani adakumenya?” 65  Iwo alongambo mafala anango mazinji akunxola nawo. 66  Pidaca kunja, nsoka wa akulu a mbumba, akulu a anyantsembe na apfundzisi a mwambo agumanyikana pabodzi pene, mbaenda na Yezu ku Thando Ikulu Yakutongera Miseru, mbalonga: 67  “Tipange khala ndiwe Kristu.” Mbwenye Yezu aatawira: “Ine ndingakupangani, imwe nee munapikhulupira. 68  Kusiyapo pyenepi, ine ndingakucitani mibvundzo, imwe nee munanditawira. 69  Mbwenye kutomera cincino, Mwana wa munthu anadzakhala kunkono wamadyo wa Mulungu wamphambvu.” 70  Natenepa iwo ambvundza: “Mphapo, ndiwe mwana wa Mulungu?” Iye aatawira: “Imwe ene ndimwe analonga kuti ndine Mwana wa Mulungu.” 71  Iwo alonga: “Thangwi yanji tisasaka pontho umboni unango? Ife tabva tekha umboni udabuluka pamulomo pace.”

Pidzindikiro Pyapantsi