Luka 17:1-37

  • Kucitisa munthu kugwa m’madawo, kulekerera, na cikhulupiro (1-6)

  • Anyabasa akukhonda thema (7-10)

  • Yezu awangisa anyamatanya khumi (11-19)

  • Kubwera kwa Umambo wa Mulungu (20-37

    • “Umambo wa Mulungu uli pakati panu” (21)

    • “Kumbukani pidacitikira nkazi wa Loti” (32)

17  Buluka penepo iye apanga anyakupfundzace: “Ndzidzi onsene kunadzaoneka pinthu pinacitisa munthu kugwa m’madawo. Mbwenye dzedze kuna ule anacitisa munthu kugwa m’madawo.  Mbapidakhala pyadidi kakamwe kuti iye amangirwe mwala ukulu wa libwe n’khosi mwace mbaponywa m’bara, m’mbuto mwakudawisa m’bodzi wa anthu awa akucepeseka.  Citani mphole-mphole. M’bale wako angakudawira, nsandike; iye angatcunyuka, mulekerere.  Maseze iye akudawire kanomwe pa ntsiku, angabwera kanomwe kuna iwe mbalonga kuti: ‘Ndatcunyuka,’ iwe usafunika kumulekerera.”  Penepo apostolo alonga kuna Mbuya: “Thimizirani cikhulupiro cathu.”  Mbuya alonga: “Mbamudakhala na cikhulupiro ninga mbeu ya mostardha, imwe mbamudapanga muti uyu kuti: ‘Dulika pano mbuenda katcekeka m’bara!’ Iwo mbudakubverani.  “Mbani mwa imwe wakuti nyabasace angafika buluka kubasa yakulima peno yakudyesa mabira, anampanga kuti: ‘Cimbiza, bwera kuno udye pameza’?  M’mbuto mwace, iye anampanga: ‘Cinja nguwo zako, khunganya cakudya canga mbunditumikira mpaka ndingamala kudya na kumwa, buluka penepo unakwanisambo kudya na kumwa.’  Musanyerezera kuti iye anapereka takhuta kuna nyabasace thangwi acita pidampanga iye? Nkhabe. 10  Munjira ibodzi ene, mungamala kucita pinthu pyonsene pidaphembwa imwe, longani kuti: ‘Ndife anyabasa akukhonda thema. Pinthu pidacita ife ndipyo pikhafunika ife kucita.’” 11  Pikhaenda iye ku Yerusalemu, apita na m’madire a Samariya na Galileya. 12  Pikhapita iye mu nzinda unango, amuna khumi akuti akhali na matanya aona Yezu, mbwenye iwo akhadalimira kutali na iye. 13  Iwo akhuwa mwakugaluza, mbati: “Yezu, Mpfundzisi, tibverenimbo ntsisi!” 14  Pidaaona iye aapanga: “Ndokoni kapangizike kuna anyantsembe.” Mu ndzidzi ukhaenda iwo, matanya awo awangiswa. 15  M’bodzi wa iwo pidaona iye kuti awangiswa, abwerera mbakasimba Mulungu mwakugaluza. 16  Iye agodama pana Yezu, akotamisa nsolo wace mpaka pantsi, mbapereka takhuta kuna iye, maseze mamuna unoyu akhali Nsamariya. 17  Penepo Yezu alonga: “Onsene adawangiswa ndi anthu khumi. Mphapo apfemba ali kupi? 18  Nkhabebve unango adabwerera toera kusimba Mulungu, kusiyapo munthu uyu wa dzindza inango?” 19  Penepo Yezu ampanga: “Lamuka, ndoko pyako; cikhulupiro cako cakuwangisa.” 20  Pidabvundzwa iye na Afarisi kuti Umambo wa Mulungu unabwera lini, iye aatawira: “Umambo wa Mulungu nee unabwera munjira yakuti unadzindikirwa na anthu onsene. 21  Pontho anthu nee anadzalonga kuti: ‘Onani, iwo uli pano!’ peno: ‘Uli kule!’ Thangwi Umambo wa Mulungu uli pakati panu.” 22  Buluka penepo, Yezu apanga anyakupfundzace: “Zinadzafika ntsiku zakuti munadzafuna kuona ndzidzi wakuti Mwana wa munthu mbadakhala na imwe, mbwenye nee munadzauona. 23  Anthu anadzakupangani kuti: ‘Onani, iye ali kule!’ peno: ‘Iye ali pano!’ Lekani kuenda, nee kuatowera. 24  Thangwi ninga njazi isacetuma kukhundu ibodzi yakudzulu mpaka kukhundu inango, tenepo pinadzacitikambo pa ntsiku yakuonekera kwa Mwana wa munthu. 25  Mbwenye pakutoma, iye asafunika kuona nyatwa zizinji mbakhondiwa na anthu a ndzidzi uno. 26  Pontho, ninga pidacitika mu ntsiku za Nowa, pinadzacitikambo mu ntsiku za Mwana wa munthu: 27  Iwo akhadya, iwo akhamwa, amuna akhasemba, akazi akhasembwa, mpaka pa ntsiku idapita Nowa m’bote, madzi makulu* abwera mbapha anthu onsene. 28  Sawasawa na pidacitika mu ntsiku za Loti: Anthu akhadya, akhamwa, akhagula pinthu, akhagulisa, akhabzwala mbeu mbamanga nyumba. 29  Mbwenye pidabuluka Loti mu Sodhoma, wabvumba moto na enxofre* buluka kudzulu mbupha anthu onsene. 30  Pinadzacitikambo sawasawa pa ntsiku yakuonekera kwa Mwana wa munthu. 31  “Pa ntsiku ineyi, munthu ali pantsoi wakuti pinthu pyace piri n’nyumba, mbaleke kutcita toera kukwata pinthu pyenepi. Munjira ibodzi ene, ule ali kumunda mbaleke kubwerera toera kukwata pinthu pidasiya iye nduli. 32  Kumbukani pidacitikira nkazi wa Loti. 33  Munthu onsene anasaka kupulumusa umaso wace, anadzauluza, mbwenye munthu onsene analuza umaso wace, anadzaupulumusa. 34  Ine ndinakupangani kuti pa masiku anewa, anthu awiri anadzakhala patalimba ibodzi ene, m’bodzi anadzakwatwa, mbwenye unango anadzasiyiwa. 35  Akazi awiri anadzagumanika akupeya palibwe ibodzi ene; m’bodzi anadzakwatwa, mbwenye unango anadzasiyiwa. 36  —— 37  Natenepa iwo ambvundza: “Mbuya, pyenepi pinacitika kupi?” Iye aatawira: “Panagumanika cinyama cakufa ndi penepo panafuna kugumanyikana pyapungu.”*

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “Cigumula.”
Peno: “safuli.”
Munjira inango: “malezi.”