Luka 15:1-32

  • Nsangani unalonga pya bira yakutayika (1-7)

  • Nsangani unalonga pya kobiri idatayika (8-10)

  • Nsangani unalonga pya mwana wakutsumbikika (11-32)

15  Anyakulipisa misonkho onsene na anyakudawa akhagumanyikana pana Yezu toera kumbvesera.  Afarisi na apfundzisi a mwambo akhadungunya, mbalonga: “Munthu uyu asatambira anyakudawa mbadya nawo pabodzi pene.”  Penepo iye alonga nsangani uyu kuna iwo:  “Mbani mwa imwe wakuti angakhala na mabira 100, ibodzi ingatayika, nee anasiya mabira 99 n’thando, mbaenda kasaka bira idatayika mpaka kuigumana?  Angaigumana, iye asaithukula paphewa pace, mbatsandzaya.  Angafika kunyumba, iye asacemera axamwali ace na anthu a pacisa, mbaapanga: ‘Tsandzayani pabodzi na ine, thangwi ndagumana bira yanga ikhadatayika.’  Munjira ibodzi ene, ine ndinakupangani kuti kunadzaoneka kutsandzaya kakamwe kudzulu thangwi ya nyakudawa m’bodzi adatcunyuka, kupiringana anthu 99 akulungama akuti nee asafunika kutcunyuka.  “Peno ndi nkazi upi wakuti angakhala na kobiri khumi za ndzaya, ingatayika ibodzi, nee anagasa nyale mbapswaira n’nyumba mwace, mbaisaka mwadidi mpaka kuigumana?  Angaigumana, iye asacemera axamwali* ace na anthu a pacisa, mbaapanga: ‘Tsandzayani pabodzi na ine, thangwi ndagumana kobiri yanga ya ndzaya ikhadatayika.’ 10  Munjira ibodzi ene, ine ndinakupangani kuti aanju a Mulungu asatsandzaya thangwi ya nyakudawa m’bodzi angatcunyuka.” 11  Buluka penepo Yezu alonga: “Mamuna unango akhali na anace awiri acimuna. 12  Wang’ono apanga babace: ‘Baba, ndipaseni khundu ya unthaka unafuna imwe kundipasa.’ Natenepa, baba aagawira pinthu pyace. 13  Pidapita ntsiku zingasi, mwana wang’ono agumanya pinthu pyace pyonsene mbaenda ku dziko yakutali, kweneko iye abvunga pinthu pyace thangwi ya pinthu pyakuipa* pikhacita iye. 14  Pidamala iye kubvunga pinthu pyace pyonsene, yaoneka njala ikulu kakamwe mu dziko ineyi, iye mbatoma kuthabuka na njala. 15  Natenepa, iye aenda kaphemba basa kuna mamuna unango wa dziko ineyi, mamuna unoyu antumiza kumaminda ace toera aende kadyesa nkhumba. 16  Iye akhasirira pikhadya nkhumba, mbwenye nee m’bodzi akhampasa cakudya. 17  “Pidatoma iye kunyerezera mwadidi, alonga: ‘Anyabasa azinji a babanga ali na pyakudya pyakunjipa kakamwe, mbwenye ine ndiri kufa kuno na njala! 18  Ndinabwerera pyanga kuna baba mbandimpanga: “Baba, ndadawira Mulungu kudzulu, pontho ndadawira imwe. 19  Nee ndathemabve kucemerwa mwananu. Ndioneni pyanu ninga m’bodzi wa anyabasa anu.”’ 20  Natenepa, iye alamuka mbaenda kuna babace. Mbadzati kufika, babace amuona nakutali mbambvera ntsisi. Iye an’thamangira, an’khumbatira mbampswompswona. 21  Penepo mwanace alonga: ‘Baba, ndadawira Mulungu kudzulu, pontho ndadawira imwe. Nee ndathemabve kucemerwa mwananu.’ 22  Mbwenye baba apanga anyabasace: ‘Cimbizani! Bweresani nguwo yadidi kakamwe yakulapha mbamumbvazika, pontho muikheni mphete ncala cace mbamumbvazika masandalya. 23  Bweresanimbo mwanang’ombe wakununa, mupheni toera tidye mbaticita phwando, 24  thangwi mwananga uyu akhadafa, mbwenye cincino ali na umaso; iye akhadatayika, mbwenye aoneka.’ Penepo iwo atoma kusekera. 25  “Mwanace wankulu akhali kumunda, pikhabwerera iye, mbadzati kufika panyumba, iye abva anthu mbakaimba na kubvina. 26  Natenepa, iye acemera nyabasa m’bodzi mbasaka kudziwa kuti ninji pikucitika. 27  Iye antawira: ‘M’bale wako abwera, natenepa babako apha mwanang’ombe wakununa toera kusekera, thangwi iye abwerera na ungumi wadidi.’ 28  Mbwenye iye aipirwa mbakhonda kupita. Penepo babace abuluka kunja mbatoma kun’dembetera. 29  Iye atawira babace, mbalonga: ‘Ine ndakuphatirani basa mu pyaka pizinji, pontho cipo ndakhonda kubvera mitemo yanu, mbwenye imwe cipo mwandipasambo mwanambuzi toera ndicite phwando na axamwali anga. 30  Mbwenye pidafika mwananu uyu adabvunga mpfuma yanu na akazi aulukwali, imwe mwam’phera mwanang’ombe wakununa.’ 31  Babace antawira: ‘Mwananga, iwe wakhala na ine ndzidzi onsene, pontho pinthu pyanga pyonsene mphyako. 32  Mbwenye ife tisafunika kucita phwando mbatitsandzaya, thangwi m’bale wako akhadafa, mbwenye cincino ali na umaso; iye akhadatayika, mbwenye aoneka.’”

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “axamwali ace acikazi.”
Peno: “makhaliro akuzuda.”