Luka 10:1-42

  • Yezu atuma anyakupfundza 70 (1-12)

  • Dzedze kuna anthu a m’mizinda idakhonda kutcunyuka (13-16)

  • Kubwerera kwa anyakupfundza 70 (17-20)

  • Yezu asimba Babace thangwi yakukomerwa na anthu akucepeseka (21-24)

  • Nsangani unalonga pya Nsamariya wadidi (25-37)

  • Yezu aenda kaona Marta na Mariya (38-42)

10  Buluka penepo, Mbuya asankhula anango 70 mwa anyakupfundzace, mbaatuma awiri-awiri patsogolo pace toera aende m’mizinda yonsene na mbuto zikhafuna iye kuenda.  Penepo Yezu aapanga: “Mwandimomwene, basa yakubvuna ndi ikulu, mbwenye anyabasa acepa. Natenepa, phembani Mwanaciro munda kuti atumize anyabasa toera kubvuna.  Ndokoni! Ine ndiri kukutumani ninga ana a mabira pakati pa mibindzi.  Lekani kukwata cikhwama peno budu ya pyakudya, nee masandalya anango, pontho lekani kumwanyika* munthu mu nseu.  Panyumba yonsene inafika imwe, pakutoma longani: ‘Ntendere mbukhale panyumba ino.’  Khala panyumba ineyi pana munthu anafuna ntendere, ntendere wanu unadzakhala na iye. Mbwenye khala nkhabepo munthu anafuna ntendere, ntendere wanu unabwerera kuna imwe.  Natenepa, khalani panyumba ineyi, dyani mbamumwa pinthu pinapaswa imwe, thangwi nyabasa athema kutambiriswa. Lekani kucinja nyumba inafikira imwe mbamuenda panyumba inango.  “Pontho, mu nzinda onsene unapita imwe, anthu mbakutambirani, dyani pire pinapaswa imwe.  Wangisani atenda mu nzinda unoyu mbamuapanga kuti: ‘Umambo wa Mulungu uli cifupi na imwe.’ 10  Mbwenye mu nzinda onsene unapita imwe mbamukhonda kutambirwa, ndokoni m’miseu mikulu ya nzinda unoyu mbamulonga: 11  ‘Tikugubudza pfumbi ya mu nzinda wanu idaphatirira m’manyalo athu ninga umboni kwa imwe. Mbwenye dziwani kuti Umambo wa Mulungu uli cifupi.’ 12  Ine ndinakupangani kuti kutcunyuswa kwa nzinda unoyu pa ntsiku yakutongwa, kunapiringana kutcunyuswa kwa Sodhoma. 13  “Dzedze kwa imwe anthu a ku Korazini! Dzedze kwa imwe anthu a ku Bhetisaidha! Thangwi pirengo pyamphambvu pidacitika kuna imwe mbapidacitika m’mizinda ya Tiro na Sidhoni, anthu a mwenemu mbadatcunyuka kale kakamwe mu kubvala masakha na kukhala pa dotha. 14  Na thangwi ineyi, kutcunyuswa kwanu pakutongwa kunapiringana kutcunyuswa kwa Tiro na Sidhoni. 15  Ndiye tanimbo imwe anthu a mu Kafarnau? Kodi musanyerezera kuti Mulungu anakukuzani kupiringana anango? Nkhabe. Iye anadzakuponyani Munthumbi!* 16  “Ule anakubveserani, akubvesera ine. Ule anakupwazani, akupwazambo ine. Kusiyapo pyenepi, ule anandipwaza, akupwazambo Ule adandituma.” 17  Penepo anyakupfundza 70 abwerera mwakutsandzaya, mbalonga: “Mbuya, na madimonyo ene asatibvera thangwi yakuphatisira dzina yanu.” 18  Penepo Yezu aapanga: “Ndikuona Sathani agwa kale ninga njazi buluka kudzulu. 19  Onani! Ine ndakupasani mphambvu toera kuponda nyoka na makong’a, toera kukunda mphambvu zonsene za nyamalwa, pontho nkhabe cinafuna kukuphekesani. 20  Natenepa, lekani kukomerwa thangwi madimonyo asakubverani, mbwenye komerwani thangwi madzina anu alembwa kudzulu.” 21  Pa ndzidzi unoyu, Yezu akomerwa kakamwe mbadzala na nzimu wakucena, mbalonga: “Ndinakusimbani pakweca imwe Baba, Mbuya wakudzulu na wa dziko yapantsi, thangwi imwe mwabisira pinthu pyenepi anthu audziwisi na andzeru, mbamupipangiza kuna anthu akucepeseka ninga anang’ono. Inde Baba, ndinakusimbani thangwi imwe mwakomerwa kucita pinthu munjira ineyi. 22  Pinthu pyonsene ndapipaswa na Babanga. Nkhabe munthu anadziwa Mwana kupiringana Baba; pontho nkhabe munthu anadziwa Baba kupiringana Mwana na munthu onsene anafuna kupfundziswa na Mwana thangwi ya iye.” 23  Natenepa iye azungunuka kuna anyakupfundzace mbaapanga paokha: “Anyakutsandzaya ndi anthu akuti maso awo asaona pinthu pinaona imwe. 24  Ine ndinakupangani kuti aprofeta azinji na amambo akhafuna kuona pinthu pinaona imwe, mbwenye nee apiona, pontho iwo akhafuna kubva pinthu pinabva imwe, mbwenye nee apibva.” 25  Penepo mamuna m’bodzi wakudziwisa Mwambo alimira toera kumuyesera, mbalonga: “Mpfundzisi, ndisafunika kucitanji toera ndigumane umaso wakukhonda mala?” 26  Yezu antawira: “Ninji pidalembwa mu Mwambo? Usaubvesesa tani?” 27  Iye atawira: “‘Funa Yahova Mulungu wako na ntima wako onsene, na umaso wako onsene, na mphambvu zako zonsene, na ndzeru zako zonsene,’ pontho ‘funa ndzako ninga iwe ene.’” 28  Yezu ampanga: “Watawira mwadidi; pitiriza kucita pyenepi, natenepa unadzagumana umaso wakukhonda mala.” 29  Mbwenye toera kupangiza kuti iye ndi wakulungama, mamuna unoyu abvundza Yezu: “Mwandimomwene mbani ndzanga?” 30  Yezu antawira, mbalonga: “Mamuna m’bodzi akhabuluka ku Yerusalemu kuenda ku Yeriko. Iye agumanikana na mambava, iwo an’dulisa nguwo zace mbankwatira pinthu pyace pyonsene, am’menya mbaenda pyawo, mbansiya cifupi na kufa. 31  Pyacitikambo kuti nyantsembe m’bodzi akhaendambo na nseu ubodzi ene, mbwenye pidamuona iye, ancalira mbapita na kukhundu inango. 32  Munjira ibodzi ene, Mulevi afika pa mbuto ineyi mbamuona, iye ancalira mbapita na kukhundu inango. 33  Mbwenye Nsamariya unango akhaenda na nseu unoyu afika pana iye, pidamuona iye, ambvera ntsisi. 34  Natenepa, anfendedzera, atsuka pironda pyace na mafuta na vinyu mbapipyangirira. Buluka penepo ankwiza pa buru yace, aenda naye panyumba inafikira alendo mbantsalakana. 35  Mangwana mwace, iye abulusa madhenaryo mawiri mbaapereka kuna ule anatsalakana nyumba inafikira alendo, mbampanga: ‘Ntsalakaneni mwadidi, mungaphatisira kobiri inango kupiringana iyi, ine ndinakubwezerani ndingabwerera.’ 36  Mbani mwa anthu atatu anewa anaona iwe kuti apangiza kukhala ndzace wa mamuna adagumanikana na mambava?” 37  Iye atawira: “Ndi ule adapangiza ntsisi kuna iye.” Yezu ampanga: “Ndoko kacitembo pibodzi pyene.” 38  Iwo apitiriza na ulendo wawo mbapita mu nzinda unango. Kweneko, nkazi m’bodzi anacemerwa Marta atambira Yezu ninga mulendo panyumba pace. 39  Marta akhalimbo na m’bale wace anacemerwa Mariya, iye akhala cifupi na miyendo ya Mbuya mbapitiriza kubvesera pikhalonga iye.* 40  Mbwenye Marta akhadaphatika na mabasa mazinji. Natenepa iye aenda kuna Yezu mbalonga: “Mbuya, nee mukuona kuti m’bale wanga andisiya ndekha toera kucita mabasa? Mpangeni toera abwere kudzandiphedza.” 41  Yezu antawira, mbalonga: “Marta, Marta, iwe ukudzudzumika kakamwe na pinthu pizinji. 42  Nkhabe funika pinthu pizinji, panango cinthu cibodzi basi cinakwana. Mariya asankhula cinthu cadidi kakamwe,* pontho nkhabe anafuna kumpokosera cinthu ceneci.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “kukhumbatira munthu pakumwanyika.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Fala na Fala: “mafalace.”
Peno: “khundu yadidi kakamwe.”