Juwau 9:1-41

  • Yezu awangisa munthu adabalwa boliboli (1-12)

  • Afarisi abvundza mamuna adawangiswa (13-34)

  • Uboliboli wa Afarisi (35-41)

9  Yezu akhapita na njira mbaona munthu adabalwa boliboli.  Anyakupfundzace ambvundza: “Mpfundzisi, mbani adadawa, ndiye peno ndi anyakubalace toera iye abalwe boliboli?”  Yezu aatawira: “Nkhabe munthu adadawa, nee iye nee anyakubalace, mbwenye pyacitika tenepa toera anthu aone mabasa a Mulungu kubulukira mwa iye.  Tisafunika kuphata mabasa a Ule adandituma dzuwa mbiciripo; thangwi masiku ali kufika akuti nee munthu m’bodzi anakwanisa kuphata basa.  Mbandiri pa dziko yapantsi, ine ndine ceza ca dziko.”  Pidamala iye kulonga mafala anewa, aphula mata pantsi mbamunya matope na mata, aakhwaza m’maso mwa boliboli,  mbampanga: “Ndoko kasambe nkhope yako ku thawala ya Silowe” (Silowe pisabveka “Ule Adatumwa”). Iye aenda, asamba nkhope yace mbabwerera akuona.  Anthu a pacisa na ale akuti kale akhamuona mbakaphemba-phemba, atoma kulonga: “Kodi uyu nee ndi ule akakhala pantsi mbakaphemba-phemba?”  Anango akhalonga: “Ndiye.” Anangombo akhalonga: “Nkhabe, siye tayu mbwenye alandana na iye.” Iye ene akhalonga: “Ndine pano.” 10  Natenepa iwo ambvundza: “Mphapo maso ako afunguka tani?” 11  Iye aatawira: “Munthu unango anacemerwa Yezu amunya matope mbaakhwaza m’maso mwanga, mbandipanga: ‘Ndoko kasambe nkhope yako ku thawala ya Silowe.’ Natenepa ine ndaenda, ndasamba nkhope yanga mbanditoma kuona.” 12  Penepo iwo ambvundza: “Ali kupi munthu unoyu?” Iye aatawira: “Ine nkhabe dziwako kuna iye.” 13  Iwo akwata munthu unoyu wakuti kale akhali boliboli mbaenda naye kuna Afarisi. 14  Pyacitika kuti ntsiku idamunya Yezu matope mbafungula maso a boliboli, ikhali ntsiku ya Sabudu. 15  Penepo Afarisi atomambo kumbvundza kuti iye afungulwa tani maso ace. Iye aatawira: “Iye akhwaza matope m’maso mwanga, ndasamba nkhope, cincino ndiri kuona.” 16  Afarisi anango atoma kulonga: “Munthu unoyu nee atumwa na Mulungu, thangwi iye nkhabe kukoya ntsiku ya Sabudu.” Anango alonga: “Pinakwanisika tani kuti munthu wakudawa acite pirengo ninga pyenepi?” Natenepa kwaoneka kusiyana maonero pakati pawo. 17  Penepo Afarisi abvundza pontho boliboli adawangiswa: “Nakuti iye afungula maso ako, iwe usanyerezera kuti iye mbani?” Iye aatawira: “Iye ndi mprofeta.” 18  Mbwenye Ayuda nee akhatawira kuti mamuna unoyu kale akhali boliboli. Natenepa iwo acemeresa anyakubalace, 19  mbaabvundza: “Kodi uyu ndi mwananu analonga imwe kuti abalwa boliboli? Mphapo asakwanisa tani kuona cincino?” 20  Anyakubalace atawira: “Ife tisadziwa kuti uyu ndi mwanathu, pontho kuti iye abalwa boliboli. 21  Mbwenye ife nkhabe dziwa kuti iye asakwanisa tani kuona cincino; pontho ife nkhabe dziwa kuti mbani adafungula maso ace. Mbvundzeni iye. Iye ndi wathunga, anakwanisa kulonga ekhene.” 22  Anyakubalace alonga pyenepi thangwi akhagopa Ayuda. Thangwi Ayuda akhadabverana kuti munthu onsene anafuna kulonga kuti Yezu ndi Kristu, asafunika kuthamangiswa mu sinagoga. 23  Na thangwi ineyi anyakubalace alonga: “Iye ndi wathunga. Mbvundzeni iye.” 24  Natenepa iwo acemeresa pontho munthu unoyu wakuti kale akhali boliboli, mbampanga: “Simba Mulungu; ife tisadziwa kuti munthu unoyu ndi nyakudawa.” 25  Iye aatawira: “Khala iye ndi nyakudawa, ine sinapidziwa tayu. Pinadziwa ine mphyakuti, kale ndikhali boliboli, mbwenye cincino ndiri kuona.” 26  Penepo iwo ambvundza: “Ninji pidacita iye kuna iwe? Afungula tani maso ako?” 27  Iye aatawira: “Ine ndakupangani kale, mbwenye imwe nee mwapibvesera. Musafuna kubvanji pontho? Musafunambo mukhale anyakupfundzace?” 28  Natenepa iwo alonga mwakumpwaza mbati: “Iwe ndiwe nyakupfundza wa munthu unoyu, mbwenye ife ndife anyakupfundza a Mose. 29  Ife tisadziwa kuti Mulungu alonga na Mose, mbwenye munthu unoyu, ife nkhabe dziwa kudabuluka iye.” 30  Iye aatawira: “Pyenepi mphyakudzumisa kwa ine mungalonga kuti imwe nkhabe dziwa kudabuluka iye, mbwenye iye afungula maso anga. 31  Ife tisadziwa kuti Mulungu nkhabe kubvesera anyakudawa, mbwenye khala munthu asagopa Mulungu mbacita pinafuna iye, Mulungu asabvesera munthu unoyu. 32  Cipo pyabveka kale kuti alipo munthu unango adafungula maso a munthu adabalwa boliboli. 33  Munthu unoyu mbadakhonda kutumwa na Mulungu, iye nee mbadakwanisa kucita cinthu.” 34  Iwo antawira: “Iwe wabalwa m’madawo kakamwe, mphapo usafuna kupfundzisa ife?” Natenepa iwo an’thamangisa! 35  Yezu abva kuti iwo an’thamangisa, pidaonana iye naye, ambvundza: “Iwe usakhulupira Mwana wa munthu?” 36  Iye antawira: “Mbuya, mbani iye? Ndipangeni toera ine ndikwanise kun’khulupira.” 37  Yezu antawira: “Iwe wamuona kale, mwandimomwene ndiye analonga na iwe.” 38  Iye alonga: “Mbuya, ine ndisan’khulupira.” Penepo iye agodamira Yezu. 39  Yezu alonga: “Ine ndabwera pa dziko yapantsi toera anthu atongwe, toera anthu anakhonda kuona aone, alembo anaona akhale maboliboli.” 40  Afarisi anango akhali penepo abva pinthu pyenepi, mbabvundza Yezu: “Kodi iwe usanyerezera kuti ifembo ndife maboliboli?” 41  Yezu aatawira: “Imwe mbamudakhala maboliboli nee mbamudakhala na mulando wa madawo. Mbwenye nakuti imwe musalonga kuti: ‘Ife tisaona,’ madawo anu munapitiriza nawo.”

Pidzindikiro Pyapantsi