Juwau 8:12-59

 • Yezu pa Phwando ya Misasa (1-13)

 • Yezu apfundzisa pa phwando (14-24)

 • Maonero akusiyana thangwi ya Kristu (25-52)

 • Baba asapereka umboni thangwi ya Yezu (12-30)

  • Yezu ndi “ceza ca dziko” (12)

 • Ana a Abhrahamu (31-41)

  • “Undimomwene unadzakusudzulani” (32)

 • Ana a Dyabo (42-47)

 • Yezu na Abhrahamu (48-59)

8  12  Penepo Yezu aapanga pontho, mbati: “Ine ndine ceza ca dziko. Munthu onsene ananditowera nee anafambabve ncidima, mbwenye anadzakhala na ceza cakupasa umaso.” 13  Afarisi ampanga: “Iwe usapereka wekhene umboni thangwi ya iwe, natenepa umboni wako si wandimomwene tayu.” 14  Yezu aatawira: “Maseze ine ndisapereka umboni thangwi ya ine, umboni wanga ndi wandimomwene, thangwi ndisadziwa kudabuluka ine na kunaenda ine. Mbwenye imwe nkhabe dziwa kudabuluka ine na kunaenda ine. 15  Imwe musatonga mwakubverana na maonekero akunja; mbwenye ine nkhabe kutonga munthu. 16  Ine ndingatonga munthu, ndisatonga mwakulungama thangwi nee ndiri ndekhene, mbwenye Baba adandituma ali na ine. 17  Pontho mu Mwambo wanu pyalembwa kuti: ‘Umboni wa anthu awiri ndi wandimomwene.’ 18  Ine ndine m’bodzi anapereka umboni thangwi ya ine, waciwiri anapereka umboni thangwi ya ine ndi Baba, ule adandituma.” 19  Penepo iwo ambvundza: “Babako ali kupi?” Yezu aatawira: “Imwe nkhabe kundidziwa, pontho nee musadziwa Babanga. Mbamudadziwa ine, mbamudadziwambo Babanga.” 20  Iye alonga mafala anewa pikhapfundzisa iye mu templo pa mbuto ikhagumanika mabokosi akuikhira pyakupereka. Mbwenye nee munthu m’bodzi adam’manga, thangwi ndzidzi wace ukhadadzati kukwana. 21  Natenepa iye aapanga pontho: “Ine ndiri kuenda, imwe munadzandisaka, mbwenye munadzafa m’madawo anu. Kunafuna ine kuenda, imwe munacimwana kuendako.” 22  Penepo Ayuda atoma kulonga: “Kodi iye asafuna kupheka ekhene? Thangwi iye asalonga kuti: ‘Kunafuna ine kuenda, imwe munacimwana kuendako.’” 23  Iye apitiriza kuapanga: “Imwe ndimwe a pantsi pano; mbwenye ine ndine wakudzulu. Imwe ndimwe a pa dziko ino; mbwenye ine sine wa pa dziko ino tayu. 24  Na thangwi ineyi ine ndakupangani kuti: Imwe munadzafa m’madawo anu. Thangwi mungakhonda kukhulupira kuti ndine ule adalongwa kuti mbadabwera, imwe munadzafa m’madawo anu.” 25  Natenepa iwo atoma kumbvundza: “Iwe ndiwe ani?” Yezu aatawira: “Thangwi yanji ine ndisapitiriza kulonga na imwe? 26  Ine ndiri na pinthu pizinji toera kulonga thangwi ya imwe, na pinango toera kutonga. Pontho Ule adandituma ndi wandimomwene, pinthu pidabva ine kuna iye, ndi pyenepi pinalonga ine pa dziko.” 27  Iwo nee abvesesa kuti iye akhalonga pya Baba. 28  Natenepa Yezu alonga: “Mungamala kumanika Mwana wa munthu pamuti, imwe munadzadziwa kuti iye ndine pano, pontho nkhabe cinthu cinacita ine ninga munafunira ine; mbwenye ndisalonga pire pidandipfundzisa Baba. 29  Ule adandituma ali na ine; iye nee andisiya ndekhene, thangwi ndzidzi onsene ndisacita pinthu pinakomerwa na iye.” 30  Pidalonga iye pinthu pyenepi, anthu azinji an’khulupira. 31  Natenepa Yezu apanga Ayuda adan’khulupira: “Imwe mungapitiriza m’mafala anga, mwandimomwene ndimwe anyakupfundza anga, 32  imwe munadzadziwa undimomwene, pontho undimomwene unadzakusudzulani.” 33  Iwo antawira: “Ife ndife a dzindza ya Abhrahamu, pontho cipo takhala mabitcu a munthu. Mphapo thangwi yanji usalonga kuti: ‘Ife tinadzasudzulwa’?” 34  Yezu aatawira: “Ine ndinakupangani na cinyindiro consene kuti munthu onsene anacita madawo ndi bitcu wa madawo. 35  Kusiyapo pyenepi, nyabasa nkhabe kupitiriza kukhala panyumba ya mbuyace kwenda na kwenda; mbwenye mwana wa mbuyace anakhala panyumba kwenda na kwenda. 36  Natenepa, Mwana angakusudzulani, imwe munadzakhaladi akusudzuka. 37  Ine ndisadziwa kuti imwe ndimwe a dzindza ya Abhrahamu. Mbwenye imwe musafuna kundipha, thangwi nee musatawira mafala anga. 38  Ine ndisalonga pinthu pidaona ine pikhali ine pabodzi na Babanga, mbwenye imwe musacita pinthu pidabva imwe kuna babanu.” 39  Iwo antawira: “Babathu ndi Abhrahamu.” Yezu aapanga: “Mbamudakhala ana a Abhrahamu, imwe mbamudacitambo pinthu pidacita Abhrahamu. 40  Mbwenye cincino imwe musafuna kupha ine pano munthu adakupangani undimomwene udabva ine kuna Mulungu. Abhrahamu cipo mbadacita pyenepi. 41  Imwe musacita mabasa a Babanu.” Iwo antawira: “Ife nee ndife ana akunjira;* Babathu ndi m’bodzi basi, Mulungu.” 42  Yezu aapanga: “Mbidakhala Mulungu ndi Babanu, imwe mbamudandifuna, thangwi ine ndabuluka kuna Mulungu, natenepa ndiri pano. Ine nee ndabwera ninga munafunira ine, mbwenye Iye ndiye adandituma. 43  Thangwi yanji imwe nkhabe kubvesesa pinalonga ine? Thangwi imwe nkhabe funa kutawira mafala anga. 44  Imwe ndimwe ana a babanu Dyabo, pontho musafuna kucita pinafuna babanu. Iye ndi nyakupha anthu kubulukira padatoma iye,* pontho iye nee apitiriza mu undimomwene, thangwi muntima mwace nkhabemo undimomwene. Angalonga uthambi, asalonga mwakubverana na makhaliro ace, thangwi iye ndi nyauthambi, pontho ndi baba wa uthambi. 45  Mbwenye nakuti ine ndisakupangani undimomwene, imwe nkhabe kundikhulupira. 46  Mbani mwa imwe anafuna kupangiza kuti ine ndadawa? Khala ndisalonga undimomwene, mphapo thangwi yanji imwe nkhabe kundikhulupira? 47  Ana a Mulungu asabvesera mafala a Mulungu. Mbwenye imwe nkhabe kubvesera thangwi simwe ana a Mulungu tayu.” 48  Ayuda antawira: “Ife tingalonga kuti: ‘Iwe ndiwe Nsamariya, pontho uli na dimonyo, tadawisa’?” 49  Yezu aapanga: “Ine nee ndiri na dimonyo, ndisalemedza Babanga, mbwenye imwe musandipwaza. 50  Ine nee ndisasaka kupasika mbiri ndekhene, mbwenye Alipo anafuna kuti ine ndipaswe mbiri, pontho iye ndi ntongi. 51  Ine ndinakupangani na cinyindiro consene kuti, munthu anabvera mafala anga, iye cipo anadzafa.” 52  Penepo Ayuda ampanga: “Cincino tisadziwa kuti iwe uli na dimonyo. Abhrahamu afa, aprofeta afambo, mbwenye iwe usalonga kuti, ‘munthu anabvera mafala ako, iye cipo anadzafa.’ 53  Kodi iwe ndiwe nkulu kakamwe kupiringana babathu Abhrahamu? Iye afa, aprofeta afambo. Kodi iwe usanyerezera kuti ndiwe ani?” 54  Yezu aatawira: “Ndingapasika mbiri ndekhene, mbiri yanga ndi yakusowa basa. Anandipasa mbiri ndi Babanga, ule analonga imwe kuti ndi Mulungu wanu. 55  Imwe nkhabe kundziwa, mbwenye ine ndisandziwa. Ndingalonga kuti ine nkhabe kundziwa, mbidakhala nyauthambi ninga imwe. Mbwenye ine ndisandziwa, pontho ndisabvera mafalace. 56  Babanu Abhrahamu akhafuna kakamwe kuona ntsiku ikhafuna ine kubwera, iye aiona mbakomerwa kakamwe.” 57  Penepo Ayuda ampanga: “Iwe udzati kufikisa pyaka 50 pyakubalwa, mphapo waona tani Abhrahamu?” 58  Yezu aatawira: “Ine ndinakupangani na cinyindiro consene kuti, Abhrahamu mbadzati kubalwa, ine ndikhalipo kale.” 59  Penepo iwo alokota miyala toera kumponyera, mbwenye Yezu abisala pyace, mbabuluka mu templo.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “adabalwa kubulukira mu upombo.”
Peno: “kubulukira pakutoma.”