Juwau 7:1-52

  • Yezu pa Phwando ya Misasa (1-13)

  • Yezu apfundzisa pa phwando (14-24)

  • Maonero akusiyana thangwi ya Kristu (25-52)

7  Buluka penepo, Yezu apitiriza kumwaza mphangwa mu Galileya. Iye nee akhafuna kuenda ku Yudeya thangwi Ayuda akhansaka toera kumupha.  Mbwenye Phwando ya Misasa* ikhacitwa na Ayuda ikhali cifupi.  Natenepa, abale ace ampanga: “Buluka kuno uende ku Yudeya toera anyakupfundza ako aonembo pinthu pinacita iwe.  Thangwi nkhabe munthu anacita pinthu ncibisobiso khala iye asafuna kudziwika pakweca. Khala iwe usacita pinthu pyenepi, picite pamaso pa anthu onsene.”  Mwandimomwene, abale ace nee akhan’khulupira.  Natenepa Yezu aapanga: “Ndzidzi wanga udzati kukwana, mbwenye kwa imwe, ndzidzi onsene ngwadidi.  Dziko nkhabe thangwi toera kukuidani, mbwenye isaida ine thangwi ndisapereka umboni wakuti mabasa ayo ndi akuipa.  Imwe ndokoni kuphwando, ine nee ndinaenda cincino kuphwando ineyi, thangwi ndzidzi wanga udzati kukwana.”  Pidamala iye kulonga pyenepi, apitiriza mu Galileya. 10  Mbwenye pidamala kuenda abale ace kuphwando, iye aendambo ncibisobiso. 11  Natenepa, Ayuda atoma kunsaka pa phwando, mbalonga: “Ali kupi munthu ule?” 12  Pakati pa mwinji, anthu akhalonga pinthu pizinji mwaciwerewere thangwi ya iye. Anango akhalonga kuti: “Iye ndi munthu wadidi.” Anangombo akhalonga: “Nkhabe, iye si munthu wadidi tayu. Iye asanyengeza anthu.” 13  Mbwenye nkhabe munthu akhakwanisa kumulonga pakweca, thangwi iwo akhagopa Ayuda. 14  Phwando pikhali iyo pakati-nakati, Yezu aenda ku templo mbatoma kupfundzisa anthu. 15  Penepo Ayuda adzumatirwa kakamwe, mbalonga: “Munthu uyu nee aenda kapfundza kuxikola.* Mphapo asakwanisa tani kudziwa mwadidi pya Malemba?” 16  Natenepa Yezu aatawira: “Pinapfundzisa ine si pyanga tayu, mbwenye ndi pya ule adandituma. 17  Khala munthu asafuna kucita pinafuna Mulungu, munthu unoyu anadziwa khala pinapfundzisa ine pisabuluka kuna Mulungu, peno ndisalonga pinanyerezera ine. 18  Munthu analonga pinafuna iye, asasaka kupaswa mbiri; mbwenye munthu anasaka kupasa mbiri ule adantuma, munthu unoyu ndi wandimomwene, pontho asacita pinthu mwakulungama. 19  Kodi Mose nee akupasani Mwambo? Mbwenye nee m’bodzi wa imwe asabvera Mwambo. Mphapo thangwi yanji musasaka kundipha?” 20  Mwinji wa anthu watawira: “Iwe uli na dimonyo. Mbani anasaka kukupha?” 21  Yezu aatawira: “Ine ndacita cinthu cibodzi basi, mbwenye monsene musadzudzumika. 22  Nyerezerani ipi: Mose akupasani mwambo unalonga pya kusidzwa, iwo nee wabuluka kuna Mose, mbwenye wabuluka kuna ambuyanu, natenepa imwe musasidza munthu pa ntsiku ya Sabudu. 23  Khala imwe musasidza munthu pa ntsiku ya Sabudu toera mukhonde kuswa Mwambo wa Mose, thangwi yanji mwaipirwa kakamwe na ine pidawangisa ine munthu pa ntsiku ya Sabudu? 24  Lekani kutonga mwakubverana na maonekero akunja, mbwenye tongani mwakulungama.” 25  Anthu anango a ku Yerusalemu atoma kulonga: “Kodi munthu uyu nee ndiye anasaka iwo toera kumupha? 26  Mbwenye onani, iye akulonga pakweca, nkhabe cinthu cinalonga iwo kuna iye. Kodi atsogoleri athu asanyerezerambo kuti mwandimomwene iye ndi Kristu? 27  Kusiyapo pyenepi, ife tisadziwa kudabuluka munthu uyu; mbwenye Kristu angabwera, nkhabe munthu anafuna kudziwa kudabuluka iye.” 28  Pikhapfundzisa iye mu templo, Yezu alonga mwakugaluza, mbati: “Imwe musandidziwa, pontho musadziwa kudabuluka ine. Ine nee ndabwera ninga munafunira ine, mbwenye Ule adandituma ndi wandimomwene, imwe nkhabe kundziwa. 29  Ine ndisandziwa, thangwi ndine muimiriri wace, Iye ndiye adandituma.” 30  Natenepa, iwo akhafuna kum’manga, mbwenye nkhabe adayesera kum’phata, thangwi ndzidzi wace ukhadadzati kukwana. 31  Ngakhale tenepo, anthu azinji an’khulupira, pontho iwo akhalonga: “Kodi Kristu angabwera anadzacita pirengo pizinji kupiringana pinacita munthu uyu?” 32  Afarisi abva mwinji wa anthu ukhadungunya thangwi ya Yezu, natenepa akulu a anyantsembe na Afarisi atuma anyakuonera toera aende kam’manga.* 33  Yezu alonga: “Ndinakhala na imwe mu ndzidzi ungasi mbandidzati kuenda kuna Ule adandituma. 34  Imwe munadzandisaka, mbwenye nee munadzandiona. Kunafuna ine kuenda, imwe munacimwana kuendako.” 35  Natenepa Ayuda alonga okha-okha: “Ndi kupi kunafuna kuenda munthu uyu, ife mbaticimwana kumuona? Kodi iye asafuna kuenda kuna Ayuda adabalalika pakati pa Agerego toera kupfundzisa Agerego? 36  Pisabvekanji pyenepi pidalonga iye kuti: ‘Imwe munadzandisaka, mbwenye nee munadzandiona. Kunafuna ine kuenda, imwe munacimwana kuendako’?” 37  Pa ntsiku yakumalisa, yakuti ndi ntsiku ikulu kakamwe ya phwando, Yezu alimira mbalonga mwakugaluza: “Khala munthu ali na nyota, mbabwere kuna ine toera amwe madzi. 38  Munthu onsene anandikhulupira, Malemba asalonga kuti: “Muntima mwace munabuluka madzi akupasa umaso.’” 39  Mbwenye iye akhalonga pya nzimu wakucena ukhafuna kutambira ale anan’khulupira, thangwi iwo akhadadzati kutambira nzimu wakucena thangwi Yezu akhadadzati kupaswa mbiri yace. 40  Anthu anango adabva mafala anewa pakati pa mwinji, atoma kulonga: “Mwandimomwene uyu ndi Mprofeta.” 41  Anthu anango akhalonga: “Uyu ndi Kristu.” Anangombo akhalonga: “Kodi Kristu anabuluka ku Galileya? 42  Kodi Malemba nee asalonga kuti Kristu anabulukira mu dzindza ya Dhavidhi na ku Bhetelehemu cisa cikakhala Dhavidhi?” 43  Natenepa, kwaoneka kusiyana maonero pakati pa mwinji wa anthu thangwi ya Yezu. 44  Anango akhafuna kum’manga, mbwenye nee m’bodzi adayesera kum’phata. 45  Buluka penepo, anyakuonera abwerera kuna akulu a anyantsembe na Afarisi, iwo aabvundza: “Thangwi yanji nee mwabwera naye?” 46  Anyakuonera atawira: “Cipo munthu unango alonga kale ninga iye.” 47  Afarisi alonga: “Kodi imwe mwanyengezwambo? 48  Kodi alipo anan’khulupirambo pakati pa atsogoleri athu peno Afarisi? 49  Mbwenye mwinji uyu wa anthu anakhonda kudziwa Mwambo, ndi anthu adapaswa dzedze.” 50  M’bodzi wa iwo anacemerwa Nikodhemu wakuti akhadaenda kale kuna Yezu, aapanga: 51  “Kodi Mwambo wathu usatitawirisa kutonga munthu mbatidzati kumubva toera kudziwa pinacita iye?” 52  Iwo antawira: “Kodi iwe ndiwembo wa ku Galileya? Dinga Malemba, unaona kuti nkhabepo mprofeta anafuna kubuluka ku Galileya.”*

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “Makumbi.”
Anewa ndi maxikola a atsogoleri a mauphemberi.
Peno: “kam’phata.”
M’matsamba mazinji akale na akunyindirika, nee musapangizwa vesi 53 mpaka kapitulu 8 vesi 11.