Juwau 6:1-71

  • Yezu adyesa amuna 5.000 (1-15)

  • Yezu afamba padzulu pa madzi (16-21)

  • Yezu ndi “nkate waumaso” (22-59)

  • Anthu azinji atsukwala thangwi ya mafala a Yezu (60-71)

6  Buluka penepo, Yezu aenda kuntunda unango wa Bara ya Galileya, inacemerwambo Tibheriyadhe.  Mwinji ukulu wa anthu ukhantowera thangwi iwo akhaona pirengo pikhacita iye pya kuwangisa atenda.  Natenepa, Yezu akwira paphiri mbakhala pantsi pabodzi na anyakupfundzace.  Phwando ya Paskwa ya Ayuda ikhali cifupi.  Yezu pidaona iye mwinji ukulu wa anthu mbukabwera kuna iye, abvundza Filipi: “Tinagula kupi mikate toera anthu awa adye?”  Mbwenye iye acita mbvundzo unoyu toera kudziwa pikhanyerezera Filipi, thangwi Yezu akhadziwa kale pikhafuna iye kucita.  Filipi antawira: “Maseze tiphatisire madhenaryo 200 toera kugula mikate, nee inakwana toera m’bodzi na m’bodzi wa iwo atambire phindi yace.”  Nyakupfundzace unango anacemerwa Andreya, m’bale wace Simau Pedhru, ampanga:  “Pano pana m’phale m’bodzi ali na mikate mixanu ya sevadha na nyama zing’ono ziwiri za m’madzi. Mbwenye pyenepi pinakwananji kuna anthu onsene awa?” 10  Yezu alonga: “Pangani anthu akhale pantsi.” Nakuti pa mbuto ineyi pakhali na tsanga izinji, anthu akhala pantsi. Pa mwinji unoyu pakhali na amuna cifupi na 5.000. 11  Yezu akwata mikate, pidamala iye kucita phembero yakupereka takhuta, aigawira anthu adakhala pantsi penepo, iye acitambo pibodzi pyene na nyama zing’ono za m’madzi, anthu adya ninga mukhafunira iwo. 12  Pidamala iwo kudya mbakhuta, Yezu apanga anyakupfundzace: “Gumanyani mapindi adasala, toera pakhonde kubvungika cinthu.” 13  Iwo agumanya mapindi adasala a mikate mixanu ya sevadha idadya iwo, mbadzadza pitundu 12. 14  Anthu pidaona iwo cirengo cidacita Yezu, atoma kulonga mbati: “Mwandimomwene, uyu ndi Mprofeta adalongwa kuti mbadabwera pa dziko.” 15  Pidadziwa Yezu kuti anthu akhafuna kudzam’phata toera amuikhe ninga mambo wawo, iye abuluka pontho mbaenda kakhala ekhene kuphiri. 16  Pidadoka dzuwa, anyakupfundzace aenda ku bara, 17  iwo akwira m’mwadiya toera kuwambuka bara kuenda ku Kafarnau. Pa ndzidzi unoyu kunja kukhadapswipa, mbwenye Yezu akhadadzati kuenda kuna iwo. 18  Pontho m’bara mukhali na mabimbi thangwi kukhali na mphepo ikulu kakamwe. 19  Mbwenye pidacapa iwo nsindzo wa makilometru cifupi na maxanu peno matanthatu,* iwo aona Yezu akufamba padzulu pa madzi mbakafendedzera mwadiya, penepo iwo agopa kakamwe. 20  Mbwenye iye aapanga: “Ndine pano, lekani kugopa!” 21  Penepo iwo ankwiza m’mwadiya, mwakukhonda dembuka mwadiya watsama kuntunda ukhaenda iwo. 22  Mangwana mwace, anthu akhadasala kuntunda unango wa bara aona kuti penepo pakhadasala mwadiya ung’ono basi. Pontho iwo akhadziwa kuti Yezu nee akhadakwira m’mwadiya mu ndzidzi udabuluka anyakupfundzace, mbwenye anyakupfundza akhadabuluka okhene. 23  Mbwenye miyadiya idabuluka ku Tibheriyadhe yafika cifupi na mbuto idadya anthu mikate pidamala Mbuya kucita phembero yakupereka takhuta. 24  Natenepa mwinji wa anthu pidaona iwo kuti nee Yezu nee anyakupfundzace akhali kweneko, iwo akwira miyadiya ineyi mbaenda ku Kafarnau kasaka Yezu. 25  Pidan’gumana iwo kuntunda unango wa bara, ambvundza: “Mpfundzisi, mwafika lini kuno?” 26  Yezu aatawira: “Ine ndinakupangani na cinyindiro consene kuti imwe nee musandisaka thangwi ya pirengo pidaona imwe, mbwenye thangwi mwadya mikate mbamukhuta. 27  Lekani kuphata basa thangwi ya cakudya cakuti cisamala, mbwenye phatani basa thangwi ya cakudya cakukhonda mala cinatsogolera ku umaso wakukhonda mala, cinafuna kupaswa imwe na Mwana wa munthu; thangwi Mulungu Baba amuikha cidzindikiro cace cinapangiza kuti iye ndi wakutawirika.” 28  Natenepa iwo ambvundza: “Ndi mabasa api asafunika ife kucita toera tikhale akutawirika kuna Mulungu?” 29  Yezu aatawira: “Basa ya Mulungu inafunika imwe kucita ndi iyi: Musafunika kukhulupira ule adatuma iye.” 30  Penepo iwo ambvundza: “Ndi cirengo cipi cinafuna imwe kucita toera ife ticione mbatikukhulupirani? Ninji cinafuna imwe kucita? 31  Ambuyathu adya mana n’thando, ninga mudalemberwa ipyo kuti: ‘Iye aapasa nkate wakudzulu toera iwo adye.’” 32  Penepo Yezu aapanga: “Ine ndinakupangani na cinyindiro consene kuti Mose nee akupasani nkate wakudzulu, mbwenye Babanga asakupasani nkate wandimomwene wakudzulu. 33  Thangwi nkate wa Mulungu ndi ule adatcita buluka kudzulu mbapasa umaso dziko.” 34  Natenepa iwo ampanga: “Mbuya, tipaseni nkate unoyu ndzidzi onsene.” 35  Yezu aapanga: “Ine ndine nkate waumaso. Munthu onsene anabwera kuna ine cipo anadzakhala pontho na njala; munthu onsene anandikhulupira cipo anadzakhala pontho na nyota. 36  Ninga mudakupangani ine kuti imwe mwandiona, mbwenye nee musandikhulupira. 37  Anthu onsene adandipasa Baba anabwera kuna ine, inembo cipo ndinadzakhonda munthu anafuna kubwera kuna ine; 38  thangwi ine nee ndatcita buluka kudzulu toera kucita pinafuna ine, mbwenye toera kucita pinafuna ule adandituma. 39  Ipi ndi pinafuna ule adandituma: Kuti ine ndikhonde kuluza nee m’bodzi wa anthu onsene adandipasa iye, mbwenye ndisafunika kualamusa muli akufa pa ntsiku yakumalisa. 40  Thangwi ipi ndi pinafuna Babanga: Kuti munthu onsene anadzindikira Mwana mban’khulupira, agumane umaso wakukhonda mala, pontho ine ndinadzamulamusa muli akufa pa ntsiku yakumalisa.” 41  Penepo Ayuda atoma kudungunya thangwi ya Yezu pidalonga iye kuti: “Ine ndine nkate udatcita buluka kudzulu.” 42  Iwo atoma kulonga: “Kodi uyu nee ndi Yezu mwana wa Zuze? Babace na mace ife nee tisaadziwa? Mphapo thangwi yanji cincino asalonga kuti: ‘Ine ndatcita buluka kudzulu’?” 43  Yezu aatawira mbati: “Lekani kudungunya mwekhene. 44  Nkhabe munthu anadza kuna ine, Baba angakhonda kum’bweresa, pontho ine ndinadzamulamusa muli akufa pa ntsiku yakumalisa. 45  Aprofeta alemba kuti: ‘Onsene anadzapfundziswa na Yahova.’ Natenepa, munthu onsene anabvesera Baba mbatawira pinapfundzisa iye, anabwera kuna ine. 46  Nkhabe munthu adaona kale Baba, kusiyapo ule adabuluka kuna Mulungu; unoyu ndiye adaona Baba. 47  Ine ndinakupangani na cinyindiro consene kuti, munthu onsene anakhulupira, ali na umaso wakukhonda mala. 48  “Ine ndine nkate waumaso. 49  Ambuyanu adya mana n’thando, mbwenye iwo afa. 50  Uyu ndi nkate udabuluka kudzulu, toera munthu onsene anaudya akhonde kufa. 51  Ine ndine nkate waumaso udabuluka kudzulu. Munthu onsene anadya nkate unoyu anakhala maso kwenda na kwenda; mwandimomwene nkate unafuna kupereka ine ndi manungo anga, toera anthu a pa dziko agumane umaso.” 52  Penepo Ayuda atoma kuketesana okha-okha, mbati: “Pinacitika tani kuti munthu uyu atipase manungo ace toera ife tidye?” 53  Natenepa Yezu aapanga: “Ine ndinakupangani na cinyindiro consene kuti mungakhonda kudya manungo a Mwana wa munthu, mbamukhonda kumwa ciropa cace, imwe nee munadzakhala na umaso.* 54  Munthu onsene anadya manungo anga mbamwa ciropa canga ali na umaso wakukhonda mala, pontho ine ndinadzamulamusa muli akufa pa ntsiku yakumalisa; 55  thangwi manungo anga ndi cakudya candimomwene, pontho ciropa canga ndi cakumwa candimomwene. 56  Munthu onsene anadya manungo anga mbamwa ciropa canga asapitiriza kukhala wakuphatana na ine, inembo ndisakhala wakuphatana na iye. 57  Ninga Baba adandituma ali na umaso, pontho ine ndiri na umaso thangwi ya Baba, tenepambo munthu anadya manungo anga anadzakhala na umaso thangwi ya ine. 58  Uyu ndi nkate udabuluka kudzulu. Iwo ndi wakusiyana na pidadya ambuyanu, mukupita kwa ndzidzi mbafa. Munthu onsene anadya nkate uyu anakhala maso kwenda na kwenda.” 59  Iye alonga pinthu pyenepi pikhapfundzisa iye mu Sinagoga* ku Kafarnau. 60  Pidabva iwo mafala anewa, anyakupfundzace azinji alonga: “Mafala anewa mbakunentsa kakamwe; mbani anakwanisa kuabvesera?” 61  Mbwenye pidadziwa Yezu kuti anyakupfundzace akhadungunya thangwi ya mafala anewa, aabvundza: “Kodi mafala anewa asakutsukwalisani?* 62  Mphapo ndiye tani mungaona Mwana wa munthu mbakakwira kuenda kukakhala iye kale? 63  Nzimu ndiwo unapasa umaso; manungo nkhabe pinakwanisa iwo. Mafala adakupangani ine ndi akubverana na nzimu wakucena, pontho asapasa umaso. 64  Mbwenye alipo anango pakati panu anakhonda kukhulupira.” Thangwi kubulukira pakutoma Yezu akhadziwa kuti mbani adakhonda kukhulupira, na ule akhafuna kunsandukira. 65  Iye apitiriza kulonga: “Natenepa ine ndakupangani kuti, nkhabe munthu anabwera kuna ine angakhonda kutawiriswa na Baba.” 66  Na thangwi ineyi, anyakupfundzace azinji abwerera ku pinthu pikhadasiya iwo nduli, pontho nee akhafambabve na iye. 67  Natenepa Yezu abvundza apostolo 12: “Kodi imwe nkhabe funa kuendambo?” 68  Simau Pedhru antawira: “Mbuya, tinaenda kuna ani? Imwe ndimwe ali na mafala anapasa umaso wakukhonda mala. 69  Ife takhulupira, pontho tisadziwa kuti imwe ndimwe ntumiki Wakucena wa Mulungu.” 70  Yezu aapanga: “Kodi ine nee ndakusankhulani 12? Mbwenye m’bodzi wa imwe ndi ninga dyabo.”* 71  Mwandimomwene iye akhalonga pya Yuda mwana wa Simau Iskariyoti, thangwi ndiye akhafuna kunsandukira, maseze akhali m’bodzi wa apostolo 12.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “cifupi na mastadhyo 25 peno 30.” Estadhyo ibodzi ikhali na metru 185.
Fala na Fala: “umaso mwa imwe.”
Munjira inango: “mbuto ikhasonkhana anthu.”
Fala na Fala: “asakugwegwedusani?”
Fala Yacigerego yakuti “dyabo” isapangiza munthu anapswipisa makhaliro adidi a anango.