Juwau 5:1-47

  • Yezu awangisa mamuna wakuduwala pa Bhetesata (1-18)

  • Yezu apaswa mphambvu na Babace (19-24)

  • Anyakufa anadzabva fala ya Yezu (25-30)

  • Umboni thangwi ya Yezu (31-47)

5  Buluka penepo, ikhadafika ntsiku ya phwando ya Ayuda, natenepa Yezu aenda ku Yerusalemu.  Ku Yerusalemu cifupi na Nsuwo wa Mabira kuna thawala yakuti mu Cihebheri isacemerwa Bhetesata, penepo pana makhonde maxanu.  Penepo pakhali na anthu azinji akuduwala, pakhalimbo na maboliboli, anyakulamala miyendo, anyakulamala mikono na anyampfutete. 4 ⁠ —hs-1—  Mbwenye penepo pakhali na mamuna m’bodzi wakuti akhaduwala mu pyaka 38.  Yezu pidaona iye mamuna unoyu mbakagona, pontho nakuti akhadziwa kuti iye akhaduwala mu pyaka pizinji, ambvundza: “Usafuna uwange?”  Nyakuduwala antawira: “Mbuya, ine nkhabe munthu toera kundibiza mu thawala madzi angatekenyeka, mu ndzidzi unaenda ine, unango asandipitira patsogolo mbabira m’madzi.”  Yezu ampanga: “Lamuka! Kwata makha* ako ufambe.”  Penepo pene iye awanga, akwata makha* ace mbatoma kufamba. Ineyi ikhali ntsiku ya Sabudu. 10  Natenepa Ayuda atoma kupanga mamuna adawangiswa: “Lero ndi ntsiku ya Sabudu, iwe nee usatawiriswa kuthukula makha.”* 11  Mbwenye iye aatawira: “Ule adandiwangisa ndiye adandipanga kuti: ‘Kwata makha* ako ufambe.’” 12  Iwo ambvundza: “Mbani munthu unoyu adakupanga kuti: ‘Kwata makha ako ufambe’?” 13  Mbwenye mamuna unoyu nee akhadziwa kuti mbani adamuwangisa, thangwi Yezu akhadapita pakati pa mwinji wa anthu akhali penepo. 14  Buluka penepo Yezu an’gumana mu templo, mbampanga: “Ona, iwe wawanga. Leka kudawa pontho, toera ukhonde kucitikirwa na cinthu cakuipa kakamwe kupiringana utenda.” 15  Mamuna unoyu aenda kuna Ayuda, mbaapanga kuti adamuwangisa ndi Yezu. 16  Na thangwi ineyi, Ayuda akhatcinga Yezu thangwi iye akhacita pyenepi pa ntsiku ya Sabudu. 17  Mbwenye iye aapanga: “Babanga asapitiriza kuphata basa mpaka lero, inembo ndisapitiriza kuphata basa.” 18  Ineyi ndi thangwi idacitisa Ayuda kusaka kakamwe Yezu toera kumupha, thangwi iwo akhanyerezera kuti iye nee akhapwaza ntsiku ya Sabudu basi, mbwenye akhalongambo kuti Mulungu ndi Babace, mbacitika ekhene kukhala sawasawa na Mulungu. 19  Natenepa, Yezu aatawira: “Mwandimomwene ine ndinakupangani kuti Mwana nkhabe kucita cinthu ninga munafunira iye, mbwenye basi ene asacita cinaona iye Babace mbakacita. Thangwi pinthu pyonsene pinacita Baba, Mwana asacitambo pinthu pyenepi munjira ibodzi ene. 20  Thangwi Baba asafuna kakamwe Mwana, mbampangiza pinthu pyonsene pinacita Iye, pontho iye anampangiza mabasa makulu kakamwe kupiringana anewa, toera imwe mudzumatirwe. 21  Ninga Baba asalamusa anyakufa mbaapasa umaso, Mwana asalamusambo muli akufa munthu onsene anafuna iye. 22  Thangwi Baba nkhabe kutonga munthu, mbwenye basa yakutonga aipereka kuna Mwana, 23  toera anthu onsene alemedze Mwana ninga munalemedza iwo Baba. Munthu onsene anakhonda kulemedza Mwana nee akulemedza Baba adatuma Mwana. 24  Mwandimomwene ine ndinakupangani kuti munthu onsene anabva mafala anga mbakhulupira Ule adandituma, ali na umaso wakukhonda mala, pontho iye nee anatongwa, mbwenye abuluka mu kufa mbakhala na umaso. 25  “Mwandimomwene ine ndinakupangani kuti unadzafika ndzidzi, pontho ndzidzi unoyu wafika, wakuti anyakufa anadzabva fala ya Mwana wa Mulungu, pontho ale adabvera anadzakhala na umaso. 26  Thangwi ninga Baba ali na mphambvu yakupasa umaso, iye apasambo Mwana mphambvu yakupasa umaso. 27  Iye ampasa mphambvu toera kutonga, thangwi iye ndi Mwana wa munthu. 28  Lekani kudzumatirwa na pyenepi, thangwi unadzafika ndzidzi wakuti munthu onsene ali munthumbi zakukumbukirwa anadzabva fala yace, 29  mbabuluka. Ale adacita pinthu pyadidi anadzalamuka toera kukhala na umaso, ale adacita pinthu pyakuipa anadzalamuka toera kutongwa. 30  Nee cinthu cibodzi cinacita ine ninga munafunira ine. Ine ndisatonga anthu ninga munandipangira Baba. Kutonga kwanga ndi kwakulungama thangwi nee ndisacita pinafuna ine, mbwenye ndisacita pinafuna Ule adandituma. 31  “Ndingapereka umboni thangwi ya ine, umboni wanga nee ndi wandimomwene. 32  Mbwenye alipombo anapereka umboni thangwi ya ine, pontho ndisadziwa kuti umboni unapereka iye thangwi ya ine ndi wandimomwene. 33  Imwe mwatuma anthu mbaenda kuna Juwau, pontho iye apereka umboni thangwi ya undimomwene. 34  Ine nee ndisafuna munthu toera kundicitira umboni, mbwenye ndisalonga pinthu pyenepi toera imwe mupulumuswe. 35  Munthu unoyu akhali ninga nyale yakugaka na yakuyetimira, pontho mu ndzidzi wakucepa imwe mukhafuna kakamwe kutsandzaya mu ceza cace. 36  Ine ndiri na umboni ukulu kakamwe kupiringana wa Juwau, thangwi mabasa adandipasa Babanga toera kucita, mabasa anewa anacita ine, asapereka umboni wakuti ine ndatumwa na Baba. 37  Baba adandituma ndiye adapereka umboni thangwi ya ine. Imwe cipo mwabva fala yace, peno kuona kuti iye akhala tani, 38  pontho fala yace nkhabe kukhazikika m’mitima yanu, thangwi imwe nee musakhulupira ule adatuma iye. 39  “Imwe musafufudza Malemba thangwi musanyerezera kuti mungacita pyenepi munagumana umaso wakukhonda mala; mbwenye Malemba anewa ndiwo anapereka umboni thangwi ya ine. 40  Ngakhale tenepo, imwe nkhabe funa kubwera kuna ine toera mukhale na umaso. 41  Ine nkhabe funa kupaswa mbiri na anthu, 42  mbwenye ine ndisadziwa mwadidi kuti imwe nkhabe ufuni wa Mulungu m’mitima yanu. 43  Ine ndabwera mu dzina ya Babanga, mbwenye imwe nee mwanditambira. Munthu unango angabwera mu dzina yace ene, imwe munantambira. 44  Munakwanisa tani kukhulupira khala imwe musatawira kupasana mbiri unango na ndzace, mbamukhonda kusaka mbiri inabuluka kuna Mulungu m’bodzi basi? 45  Lekani kunyerezera kuti ine ndinakusumirani kuna Baba; anakusumirani ndi Mose, ule ananyindira imwe. 46  Mwandimomwene, mbamudakhulupira Mose, imwe mbamudakhulupirambo ine, thangwi iye alemba pya ine. 47  Mphapo khala nee musakhulupira pidalemba iye, munakhulupira tani pinalonga ine?”

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “talimba.”
Peno: “talimba.”
Peno: “talimba.”
Peno: “talimba.”