Juwau 3:1-36

  • Yezu na Nikodhemu (1-21)

    • Kubalwa pontho (3-8)

    • Mulungu afuna dziko yapantsi (16)

  • Umboni wakumalisa udapereka Juwau thangwi ya Yezu (22-30)

  • Ule adabuluka kudzulu (31-36)

3  Akhalipo mamuna m’bodzi wa nsoka wa Afarisi anacemerwa Nikodhemu, iye akhali ntongi wa Ayuda.  Iye aenda kuna Yezu camasiku, mbampanga: “Rabhi, ife tisadziwa kuti imwe ndimwe mpfundzisi adabuluka kuna Mulungu, thangwi nkhabe munthu anakwanisa kucita pirengo pinacita imwe angakhonda kuphedzwa na Mulungu.”  Yezu antawira: “Ine ndinakupanga na cinyindiro consene kuti munthu angakhonda kubalwa pontho, anacimwana kupita mu Umambo wa Mulungu.”  Nikodhemu ambvundza: “Munthu anakwanisa tani kubalwa pontho khala iye akalamba? Kodi iye anakwanisa kupita pontho m’mimba mwa mai wace mbabalwa kaciwiri?”  Yezu antawira: “Ine ndinakupanga na cinyindiro consene kuti munthu angakhonda kubalwa na madzi, pontho na nzimu, anacimwana kupita mu Umambo wa Mulungu.  Ule adabalwa na munthu ndi munthu, mbwenye ule adabalwa na nzimu ndi nzimu.  Lekani kudzudzumika thangwi ine ndakupangani kuti: ‘Imwe musafunika mubalwe pontho.’  Mphepo isaenda kunafuna iyo, iwe usabva kutitima kwayo basi, mbwenye nee usadziwa kunabuluka iyo nee kunaenda iyo. Pyenepi ndi sawasawa na pinacitika kuna munthu onsene anabalwa na nzimu.”  Nikodhemu antawira: “Pyenepi pinakwanisika tani?” 10  Yezu alonga: “Iwe ndiwe mpfundzisi wa Aizraeli, thangwi yanji nee usadziwa pinthu pyenepi? 11  Ine ndinakupanga na cinyindiro consene kuti ife tisalonga pinadziwa ife, pontho tisapereka umboni wa pinthu pidaona ife, mbwenye imwe nee musatawira umboni unapereka ife. 12  Ine ndakupangani pinthu pya pantsi pano, mbwenye imwe nee mwakhulupira. Mphapo ndingalonga pinthu pyakudzulu munakwanisa tani kukhulupira? 13  Kusiyapo pyenepi, nkhabe munthu adakwira kudzulu, mbwenye Mwana wa munthu ndiye adatcita buluka kudzulu. 14  Ninga Mose amanika nyoka pamuti n’thando, Mwana wa munthu asafunikambo amanikwe, 15  toera munthu onsene anan’khulupira agumane umaso wakukhonda mala. 16  “Thangwi Mulungu afuna kakamwe dziko yapantsi mbapereka Mwanace m’bodzi ekha, toera munthu onsene anan’khulupira akhonde kufudzwa, mbwenye agumane umaso wakukhonda mala. 17  Thangwi Mulungu nee atuma Mwanace pa dziko toera kutonga anthu pa dziko,* mbwenye toera anthu pa dziko apulumuswe kubulukira mwa iye. 18  Munthu onsene anan’khulupira nee anadzatongwa. Munthu onsene anakhonda kun’khulupira amala kutongwa kale, thangwi iye nee akhulupira dzina ya Mwana m’bodzi ekha wa Mulungu. 19  Anthu anadzatongwa na thangwi iyi: Ceza cabwera pa dziko, mbwenye anthu afuna cidima m’mbuto mwakufuna ceza, thangwi mabasa awo akhali akuipa. 20  Thangwi munthu onsene anacita pyakuipa asaida ceza, pontho iye nkhabe kufendedzera ceza, toera pinacita iye pikhonde kuoneka pakweca. 21  Mbwenye munthu onsene anacita pinthu pyadidi asafendedzera ceza, toera pinthu pinacita iye pioneke kuti pisacitwa mwakubverana na pinafuna Mulungu.” 22  Buluka penepo, Yezu na anyakupfundzace aenda kupisa pya ku Yudeya, iwo akhala kweneko mu ntsiku zingasi, pontho akhabatiza* anthu. 23  Mbwenye Juwau akhabatizambo anthu ku Enoni cifupi na Salimu, thangwi kweneko kukhali na madzi mazinji, anthu akhapitiriza kuenda kuna iye mbabatizwa; 24  pa ndzidzi unoyu Juwau akhadadzati kuikhwa nkaidi. 25  Penepo anyakupfundza a Juwau aketesana na Muyuda unango thangwi ya miyambo yakucenesa. 26  Natenepa iwo aenda kuna Juwau mbampanga: “Rabhi, mamuna akhali na imwe kuntunda unango wa Yordani, ule adacitira imwe umboni, akubatiza anthu, pontho anthu onsene ali kuenda kuna iye.” 27  Juwau atawira: “Munthu nkhabe kutambira cinthu, kusiyapo khala acipaswa na Mulungu. 28  Imwe ndimwe amboni a pidalonga ine kuti: ‘Ine sine Kristu tayu, mbwenye ndatumwa toera kuenda patsogolo pace.’ 29  Ali na mankhadzi wankazi ndi mankhadzi wamamuna. Mbwenye xamwali wa mankhadzi wamamuna angakhala cifupi mbabva pinalonga iye, asakomerwa thangwi yakubva fala ya mankhadzi wamamuna. Natenepa, kutsandzaya kwanga ndi kukulu kakamwe. 30  Basa yace isafunika kupitiriza kuenda kutsogolo, mbwenye yanga isafunika kupitiriza kubwerera nduli.” 31  Ule adabuluka kudzulu ali padzulu pa anthu onsene. Munthu wa pantsi pano, ndi wa pantsi pano, pontho asalonga pinthu pya pantsi pano. Mbwenye ule adabuluka kudzulu ali padzulu pa anthu onsene. 32  Iye asapereka umboni wa pinthu pidaona iye na pidabva iye, mbwenye nkhabe munthu anatawira pinalonga iye. 33  Munthu onsene anatawira umboni wace ali na cinyindiro cakuti Mulungu ndi wandimomwene. 34  Ule adatumwa na Mulungu asalonga mafala a Mulungu, thangwi Mulungu nkhabe kupereka nzimu wace mwakuumirwa.* 35  Baba asafuna Mwana, pontho iye apereka pinthu pyonsene m’manja mwace. 36  Ule anakhulupira Mwana ali na umaso wakukhonda mala; ule anakhonda kubvera Mwana nee anadzawina umaso, mbwenye anadzaona ukali wa Mulungu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “kutonga dziko.”
Pisaoneka kuti ubatizo unoyu ukhacitwa mukutsogolerwa na Yezu.
Peno: “mukuphatisira n’dida.”