Juwau 21:1-25

  • Yezu aonekera kuna anyakupfundzace (1-14)

  • Pedhru alonga kuti asafuna Yezu (15-19)

    • “Dyesa ana mabira anga” (17)

  • Pinafuna kudzacitika kuna nyakupfundza wakuti asafuniwa na Yezu (20-23)

  • Mafala akumalisa (24, 25)

21  Buluka penepo, Yezu aonekera pontho kuna anyakupfundzace ku Bara ya Tibheriyadhe. Kuonekera kwace kwacitika tenepa:  Simau Pedhru, Tomasi (akhacemerwa Dhidhimo), Natanieli wa ku Kana wa Galileya, ana a Zebhedheu na anyakupfundzace anango awiri, onsene akhali pabodzi pene.  Simau Pedhru aapanga: “Ndiri kuenda kamedza.”* Iwo antawira: “Tende pabodzi.” Iwo abuluka mbakwira m’mwadiya, mbwenye aphuphudza nee kuphata cinthu.  Mbwenye pikhaca kunja, Yezu alimira pa gombe, anyakupfundzace nee adzindikira kuti akhali Yezu.  Penepo Yezu aabvundza: “Ananga, muna cinthu toera kudya?” Iwo antawira: “Nkhabe!”  Iye aapanga: “Gwisirani kokota kukhundu yamadyo ya mwadiya, munaphata zingasi.” Natenepa iwo aigwisira, mbwenye nee akhakwanisa kuikwewa thangwi ikhali na nyama zizinji za m’madzi.  Penepo nyakupfundza akhafuniwa na Yezu apanga Pedhru: “Ndi Mbuya!” Simau Pedhru pidabva iye kuti ndi Mbuya, abvala nguwo yace yakunja, thangwi akhali cipezipezi,* mbagwera m’madzi.  Mbwenye anyakupfundza anango akhabwera m’mwadiya ung’ono mbakwewa kokota ikhadadzala na nyama za m’madzi, thangwi nee akhali kutali na ntunda, ukhadasala nsindzo wa metru 90 basi toera kupandira.  Pidafika iwo kuntunda, iwo aona moto wa makala pakhali nyama za m’madzi, mbaonambo nkate. 10  Yezu aapanga: “Bweresani nyama zingasi za m’madzi zidaphata imwe cincino.” 11  Natenepa Simau Pedhru aenda m’mwadiya mbakwewa kokota yakudzala na nyama zikulu za m’madzi mbaipandiza kuntunda. Maseze zikhali 153, kokota nee yapanduka. 12  Yezu aapanga: “Bwerani mudye.” Nee m’bodzi wa anyakupfundzace akhali na cipapo toera kumbvundza kuti: “Ndimwe ani?” Thangwi iwo akhadziwa kuti iye ndi Mbuya. 13  Yezu aafendedzera, akwata nkate mbaapasa. Iye acitambo pibodzi pyene na nyama za m’madzi. 14  Kweneku kukhali kuonekera kwacitatu kudacita Yezu kuna anyakupfundzace pidamala iye kulamuswa muli akufa. 15  Pidamala iwo kudya, Yezu abvundza Simau Pedhru: “Simau mwana wa Juwau, kodi iwe usandifuna kupiringana izi?” Iye antawira: “Inde Mbuya, imwe musadziwa kuti ndisakufunani kakamwe.” Iye ampanga: “Dyesa ana mabira anga.” 16  Iye ambvundza pontho kacikawiri: “Simau mwana wa Juwau, kodi iwe usandifuna?” Iye antawira: “Inde Mbuya, imwe musadziwa kuti ndisakufunani kakamwe.” Iye ampanga: “Kumbiza ana mabira anga.” 17  Yezu ambvundza pontho kacitatu: “Simau mwana wa Juwau, kodi iwe usandifuna?” Pedhru atsukwala thangwi Yezu ambvundza pontho kacitatu kuti: “Iwe usandifuna?” Natenepa iye ampanga: “Mbuya, imwe musadziwa pinthu pyonsene; pontho imwe musadziwa kuti ine ndisakufunani kakamwe.” Yezu ampanga: “Dyesa ana mabira anga. 18  Ine ndinakupanga na cinyindiro consene kuti, pikhali iwe m’phale, ukhabvala wekhene nguwo zako mbuenda kukhafuna iwe. Mbwenye ungakalamba, unafuthula mikono yako munthu unango anadzakubvazika nguwo mbakuendesa ku mbuto inakhonda iwe kufuna.” 19  Yezu alonga mafala anewa toera kupangiza kuti Pedhru mbadafa munjira yakuti mbidapasa mbiri Mulungu. Pidamala iye kulonga pyenepi, ampanga: “Pitiriza kunditowera.” 20  Pedhru ayang’ana nduli mbaona kuti nyakupfundza akhafuniwa na Yezu akhaatowera, unoyu ndi nyakupfundza adakhala cifupi na Yezu pikhadya iwo siyali, wakuti akhadakotama kuna iye mbambvundza: “Mbuya, mbani anafuna kukusandukirani?” 21  Pidamuona iye, Pedhru abvundza Yezu: “Mbuya, ninji pinafuna kudzacitika kuna uyu?” 22  Yezu antawira: “Khala ine ndisafuna kuti iye apitirize mpaka kubwera kwanga, iwe unapyonji? Iwe pitiriza kunditowera.” 23  Mafala anewa amwazika pakati pa abale athu kuti nyakupfundza unoyu nee mbadafa. Mwandimomwene, Yezu nee ampanga kuti nyakupfundza unoyu nee mbadafa, mbwenye iye alonga kuti: “Khala ine ndisafuna kuti iye apitirize mpaka kubwera kwanga, iwe unapyonji?” 24  Nyakupfundza unoyu ndiye anapereka umboni wa pinthu pyenepi. Iye ndiye adalemba pinthu pyenepi, pontho ife tisadziwa kuti umboni wace ndi wandimomwene. 25  Mwandimomwene, Yezu acitambo pinthu pinango pizinji. Pyonsene mbapidalembwa cibodzi na cibodzi, ndisanyerezera kuti dziko nee mbidakhala na mbuto yakukwana toera kukoya mabukhu onsene adalembwa.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “kasodza m’madzi.”
Mu Cigerego, fala idaphatisirwa pa vesi iyi yakuti iye “akhali cipezipezi,” isabveka kuti akhali na nguwo ya nkati basi.