Juwau 20:1-31

  • Nee agumana munthu munthumbi (1-10)

  • Yezu aonekera kuna Mariya Madhalena (11-18)

  • Yezu aonekera kuna anyakupfundzace (19-23)

  • Tomasi apenula mbwenye adzakhulupira (24-29)

  • Cifuniro ca bukhu iyi (30, 31)

20  Pa ntsiku yakutoma ya sumana, Mariya Madhalena afika pa nthumbi namacibese kakamwe, kunja mbakuli na cidima, penepo iye aona kuti mwala udaikhwa pansuwo wa nthumbi wabuluswa.  Natenepa, iye athamanga kuenda kukhali Simau Pedhru na nyakupfundza unango, wakuti akhafuniwa kakamwe na Yezu, mbaapanga: “Anthu abulusa Mbuya munthumbi, ife nkhabe dziwa kudamuikha iwo.”  Penepo Pedhru na nyakupfundza unango abuluka mbaenda kunthumbi.  Uwiri wawo atoma kuthamanga, mbwenye nyakupfundza unango athamanga kakamwe kupiringana Pedhru, mbatoma ndiye kufika kunthumbi.  Iye asuzumira munthumbi mbaona nguwo zidasala mwenemu, mbwenye nee apitamo.  Buluka penepo, afikambo Simau Pedhru akhabwera nduli mwace mbapita munthumbi. Iye aona nguwo zidasala mwenemu.  Nguwo ikhadaphimbira nsolo wa Yezu nee ikhali pabodzi na mithambo inango ya nguwo, mbwenye ikhadafunyizwa payokha kukhundu inango.  Penepo nyakupfundza unango adafika pakutoma apitambo munthumbi, aona mbakhulupira pidapangwa iwo.  Thangwi iwo akhadadzati kubvesesa khundu ya Malemba inalonga kuti iye asafunika kulamuswa muli akufa. 10  Natenepa, anyakupfundza abwerera m’manyumba mwawo. 11  Mbwenye Mariya asala mbalira penepo cifupi na nthumbi. Mu ndzidzi ukhalira iye, akotama mbasuzumira munthumbi, 12  mbaona aanju awiri akhadabvala nguwo zakucena. Iwo akhali nawa pa mbuto ikhadagoneswa manungo a Yezu, m’bodzi akhali kumisolo unango akhali kumiyendo. 13  Iwo ambvundza: “Nkaziwe, ukuliranji?” Iye aatawira: “Anthu akwata Mbuyanga, ine nkhabe dziwa kudamuikha iwo.” 14  Pidamala iye kulonga pyenepi, azungunuka mbaona Yezu akhali dzololo penepo, mbwenye iye nee adzindikira kuti akhali Yezu. 15  Yezu ambvundza: “Nkaziwe, ukuliranji? Mbani anasaka iwe?” Nakuti Mariya akhanyerezera kuti ndi nyabasa wa m’munda wa maluwa, ampanga: “Khala ndimwe adankwata, ndipangizeni kudamuikha imwe, ine ndinaenda kankwata.” 16  Yezu alonga: “Mariya!” Penepo Mariya ayang’ana kuna iye mbalonga mu Cihebheri: “Rabhoni!” (pisabveka “Mpfundzisi!”) 17  Yezu ampanga: “Leka pitiriza kundiphata, thangwi ndidzati kuenda kuna Baba. Mbwenye ndoko kuna abale anga, mbuapanga kuti: ‘Ine ndiri kuenda kuna Babanga, wakuti ndi Babanumbo, kuna Mulungu wanga, wakuti ndi Mulungu wanumbo.’” 18  Mariya Madhalena aenda kuna anyakupfundza mbaapanga kuti: “Ine ndamuona Mbuya!” Mbaadziwisa pinthu pidapangwa iye na Yezu. 19  Pa ntsiku ineyi yakutoma ya sumana, anyakupfundza akhadagumanyikana n’nyumba camasiku mbafunga misuwo thangwi akhagopa Ayuda. Penepo Yezu aonekera pakati pawo mbaapanga: “Ntendere mbukhale na imwe.” 20  Pidamala iye kulonga pyenepi, aapangiza manjace na pakhundu pace. Penepo anyakupfundza atsandzaya kakamwe pidaona iwo Mbuya. 21  Yezu aapanga pontho: “Ntendere mbukhale na imwe. Ninga mudanditumira Baba, inembo ndiri kukutumani.” 22  Pidamala iye kulonga pyenepi, aapupusira mbaapanga: “Tambirani nzimu wakucena. 23  Imwe mungalekerera munthu adacita madawo, Mulungu amulekerera kale; imwe mungakhonda kulekerera munthu adacita madawo, Mulungu adzati kumulekerera.” 24  Mbwenye Tomasi, m’bodzi wa apostolo 12, wakuti akhadziwika na dzina ya Dhidhimo, nee akhali pabodzi na iwo pidaonekera Yezu pakati pawo. 25  Natenepa, anyakupfundza anango akhampanga: “Ife tamuona Mbuya!” Mbwenye iye aapanga: “Ndingakhonda kuona mule mudapholwa iye na maperego m’manja mwace, mbandipitisa cala canga pa benga ya maperego, pontho ndingakhonda kupitisa djanja yanga pakhundu pace, ine cipo ndinatawira pyenepi.” 26  Mudapita ntsiku zisere, anyakupfundzace akhadagumanyikana pontho, Tomasi akhali pabodzi na iwo. Maseze misuwo ikhadafungwa, Yezu aonekera pakati pawo mbaapanga: “Ntendere mbukhale na imwe.” 27  Buluka penepo iye apanga Tomasi: “Ikha cala cako apa, ona manja anga, bwera upitise djanja yako pakhundu panga. Leka kupenula, mbwenye khulupira.” 28  Tomasi antawira: “Mbuyanga, Mulungu wanga!” 29  Yezu ampanga: “Usakhulupira thangwi wandiona? Anyakutsandzaya ndi ale anakhulupira, maseze nee aona.” 30  Mwandimomwene, Yezu acitambo pirengo pinango pizinji pamaso pa anyakupfundzace, pyakuti nee pyalembwa m’bukhu iyi. 31  Mbwenye pinthu ipi pyalembwa toera imwe mukhulupire kuti Yezu ndi Kristu, Mwana wa Mulungu, pontho thangwi yakukhulupira kwanu, mukhale na umaso kubulukira mu dzina yace.

Pidzindikiro Pyapantsi