Juwau 2:1-25

  • Kumanga banja ku Kana; madzi asanduzwa kudza vinyu (1-12)

  • Yezu acenesa templo (13-22)

  • Yezu asadziwa piri muntima mwa munthu (23-25)

2  Pa ntsiku yacitatu anthu acita phwando yakumanga banja ku Kana wa ku Galileya, mai wace Yezu akhalimbo kweneko.  Yezu na anyakupfundzace akhadacemerwambo kuphwando ineyi yakumanga banja.  Pikhamala vinyu, Yezu apangwa na mai wace: “Iwo nkhabebve vinyu.”  Mbwenye Yezu antawira: “Kodi imwe na ine tinapyonji ife?* Ndzidzi wanga udzati kukwana.”  Mai wace apanga ale akhaphedzera mabasa: “Citani pyonsene pinakupangani iye.”  Dhuzi na penepo pakhali nkhali zitanthatu za miyala toera kuikhira madzi mwakubverana na miyambo yakuceneswa kwa Ayuda. Nkhali ibodzi ikhapita malitru 44 peno 66.  Yezu aapanga: “Dzadzani madzi mu nkhali zonsene.” Natenepa iwo azidzadza mpaka pamulomo.  Penepo iye aapanga: “Tungani pang’ono muende kapase muimiriri wa phwando.” Iwo acita pyenepi.  Muimiriri wa phwando alawira madzi adasanduzwa kudza vinyu. (Mbwenye iye nee akhadziwa kudabuluka vinyu ineyi, maseze ale adatunga madzi mu nkhali akhapidziwa.) Penepo muimiriri wa phwando acemeresa mankhadzi wamamuna, 10  mbampanga: “Anthu onsene asatoma kupereka vinyu yadidi, buluka penepo anthu angaledzera, asapereka vinyu yakukhonda dzipa. Mbwenye iwe wakoya vinyu yadidi mpaka pano.” 11  Yezu acita pyenepi ku Kana wa ku Galileya ninga cipangizo cakutoma kwa pirengo pyace. Munjira ineyi iye apangiza mbiri yace, pontho anyakupfundzace an’khulupira. 12  Buluka penepo Yezu aenda ku Kafarnau pabodzi na mai wace, abale ace na anyakupfundzace, mbwenye iwo nee akhalako ntsiku zizinji. 13  Phwando ya Paskwa ya Ayuda ikhali cifupi, natenepa Yezu aenda ku Yerusalemu. 14  Pidapita iye mu templo, agumana anthu akugulisa ng’ombe, mabira na nkhangaiwa. Agumanambo anyakucinjisa kobiri akhali m’mipando yawo. 15  Pidamala iye kucita ntcamu wa nkhambala, athamangisa anthu onsene akhagulisa mabira na ng’ombe mu templo, amwaza kobiri za anyakucinjisa kobiri mbabhoma meza zawo. 16  Iye apanga ale akhagulisa nkhangaiwa kuti: “Bulusani pyenepi muno! Lekani kusanduza nyumba ya Babanga kudza mbuto yakucitira malonda.” 17  Anyakupfundzace akumbuka kuti pyalembwa tenepa: “Phinga iri na ine thangwi ya nyumba yanu ndi ninga moto wakugaka muntima mwanga.” 18  Mbwenye Ayuda ambvundza: “Ndi cidzindikiro cipi ciri na iwe toera kutipangiza kuti wathema kucita pinthu pyenepi?” 19  Yezu aatawira: “Fudzani templo iyi, ine ndinaimanga pontho mu ntsiku zitatu.” 20  Penepo Ayuda ambvundza: “Templo iyi yamala pyaka 46 mbikamangwa, iwe walonga kuti unaimanga mu ntsiku zitatu?” 21  Mbwenye templo ikhalonga iye ndi manungo ace. 22  Pidalamuswa iye muli akufa, anyakupfundzace akumbuka kuti iye akhalonga pyenepi. Natenepa iwo akhulupira khundu ineyi ya Malemba na pidalonga Yezu. 23  Mbwenye pikhali iye ku Yerusalemu pa phwando ya Paskwa, anthu azinji akhulupira dzina yace pidaona iwo pirengo pikhacita iye. 24  Mbwenye Yezu nee akhaanyindira mwakukwana thangwi iye akhaadziwa onsene, 25  pontho iye nee akhafuna munthu toera kunfokotozera pya manyerezero a anthu, thangwi iye akhadziwa ekhene piri muntima mwa munthu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “Mphyanji pyenepi kwa iwe na ine nkaziwe?” Mafala anewa ndi nsangani unapangiza kuti munthu akukhonda. Fala yakuti “nkaziwe” nee isapangiza kusowa cilemedzo.