Juwau 19:1-42

  • Yezu akwapulwa mbasingirirwa (1-7)

  • Pilato abvundza pontho Yezu (8-16a)

  • Yezu akhomerwa pamuti ku Golgota (16b-24)

  • Yezu acita masasanyiro toera mai wace atsalakanwe (25-27)

  • Kufa kwa Yezu (28-37)

  • Kuikhwa kwa Yezu munthumbi (38-42)

19  Penepo Pilato akwata Yezu, mbankwapulisa.  Anyankhondo aluka nthimba ya minga, aiikha munsolo mwace, mbambvazika nguwo yakufuirira,  iwo akhafika dhuzi na iye, mbampanga: “Muli tani imwe, Mambo wa Ayuda!” Pontho iwo akham’menya mbama.  Pilato abuluka pontho panja, mbapanga mwinji wa anthu: “Onani! Ine ndinam’bulusa kunja toera imwe mudziwe kuti nee ndisaona cinthu cidadawisa iye.”  Natenepa, Yezu abuluka kunja, iye akhadabvala nthimba ya minga na nguwo yakufuirira. Penepo Pilato apanga anthu: “Onani! Mamuna ule ndi uyu!”  Mbwenye pidamuona akulu a anyantsembe na anyakuonera, akhuwa: “Mbamanikwe pamuti! Mbamanikwe pamuti!”* Pilato aapanga: “Nkwateni imwe muende kamuphe, thangwi ine nee ndisaona cinthu cidadawisa iye.”  Ayuda antawira: “Ife tiri na mwambo, pontho mwakubverana na mwambo unoyu, iye asatongwa kuphiwa, thangwi alonga ekhene kuti iye ndi mwana wa Mulungu.”  Pilato pidabva iye pinthu pikhalonga iwo, agopa kakamwe,  iye apita pontho n’nyumba yace yakutongera miseru, mbabvundza Yezu: “Iwe wabuluka kupi?” Mbwenye Yezu nee antawira. 10  Natenepa Pilato ambvundza: “Kodi iwe nkhabe funa kunditawira? Nee usadziwa kuti ine ndiri na mphambvu toera kukusudzula, pontho ndiri na mphambvu toera kukuphesa?”* 11  Yezu antawira: “Mbamudakhonda kuzipaswa na Mulungu, imwe nee mbamudakhala na mphambvu yakundicita cinthu. Na thangwi ineyi, ule adandipereka kuna imwe, ndiye ali na madawo makulu kakamwe.” 12  Natenepa, Pilato akhayesera kusaka njira toera kunsudzula, mbwenye Ayuda akhuwa: “Imwe mungasudzula munthu uyu, nee ndimwe xamwali wa Sezari. Munthu onsene analonga ekhene kuti ndi mambo, ndi nyamalwa wa Sezari.” 13  Pilato pidamala iye kubva mafala anewa, abulusa Yezu kunja. Iye akhala pa mpando wakutongera miseru, pa mbuto inacemerwa Mbuto Yakusasanywa na Miyala, mbwenye mu Cihebheri isacemerwa Gabhata. 14  Ineyi ikhali ntsiku Yakukhunganyika Paskwa; ukhali ndzidzi 12 wakumasikati. Pilato apanga Ayuda: “Onani! Uyu ndi mambo wanu!” 15  Mbwenye iwo akhuwa: “Mupheni! Mupheni! Mbamanikwe pamuti!”* Pilato aabvundza: “Ndisafunika kupha mambo wanu?” Akulu a anyantsembe atawira: “Ife nkhabe mambo unango, mambo wathu ndi Sezari basi.” 16  Penepo Pilato ampereka kuna iwo toera aphiwe pamuti. Natenepa iwo akwata Yezu mbaenda naye. 17  Yezu athukula ekhene muti wakusikimizira,* mbabuluka kuenda ku mbuto inacemerwa Madudu a Misolo, yakuti mu Cihebheri isacemerwa Golgota. 18  Kweneko iwo akhomera Yezu pamuti, pakati pa amuna awiri, uku m’bodzi uku m’bodzi, Yezu akhali pakati. 19  Pilato alemba mafala mbaaikha pamuti wakusikimizira.* Mafala anewa akhalonga tenepa: “Yezu wa ku Nazareti, Mambo wa Ayuda.” 20  Ayuda azinji aleri mafala anewa, thangwi mbuto idakhomerwa Yezu pamuti ikhali cifupi na nzinda, pontho mafala anewa akhadalembwa mu Cihebheri, Cilatini na Cigerego. 21  Mbwenye akulu a anyantsembe a Ayuda apanga Pilato: “Lekani kulemba kuti: ‘Mambo wa Ayuda’ mbwenye lembani kuti iye alonga: ‘Ine ndine Mambo wa Ayuda.’” 22  Pilato atawira: “Pidalemba ine, ndapilemba.” 23  Anyankhondo pidamala iwo kukhomera Yezu pamuti, akwata nguwo zace mbazigawa mapindi manai mbagawana, nyankhondo m’bodzi na m’bodzi akwata phindi yace. Iwo akwatambo nguwo yace inacemerwa tunika. Mbwenye tunika ineyi nee ikhali na nsono, ikhali nguwo ibodzi ene buluka padzulu mpaka pantsi. 24  Natenepa iwo alonga okha-okha: “Mbatilekeni kuipandula, mbwenye tendeni ticite pyakulotera toera tione kuti inakhala na ani.” Pyenepi pyacitika toera kukwanirisa khundu ya Malemba inalonga kuti: “Iwo agawana nguwo zanga, pontho acita pyakulotera thangwi ya nguwo yanga.” Mwandimomwene, anyankhondo acitadi pinthu pyenepi. 25  Mbwenye cifupi na muti wakusikimizira* udakhomerwa Yezu, pakhali na mai wace, m’bale wacikazi wa mai wace, pabodzi na Mariya nkazi wa Klopa na Mariya Madhalena. 26  Yezu pidaona iye kuti mai wace na nyakupfundza ule akhafuna iye akhali dzololo cifupi na iye, apanga mai wace: “Mama, kutomera lero, uyu ndi mwananu!” 27  Buluka penepo iye apanga nyakupfundza ule: “Kutomera lero, uyu ndi mai wako!” Kubulukira pa ndzidzi unoyu, nyakupfundza unoyu ankwata mbaenda kakhala naye kunyumba kwace. 28  Buluka penepo, pidadziwa Yezu kuti pinthu pyonsene pikhadamala kucitika, toera kukwanirisa khundu ibodzi ya Malemba, iye alonga: “Ndina nyota.” 29  Penepo pakhali na combo cikhadadzala na vinyu yakudjamuka. Natenepa iwo abvika thonje mu vinyu yakudjamuka, aipfeka pa ntsonga ya muti unacemerwa isopo* mbaiikha pamulomo wa Yezu. 30  Pidalawira iye vinyu yakudjamuka, Yezu alonga: “Pyonsene pyakwanirisika!” Penepo iye akotamisa nsolo wace, mbafa. 31  Nakuti ineyi ikhali ntsiku Yakukhunganyika Sabudu, Ayuda nee akhafuna kuti manungo a anthu akhali pamiti yakusikimizira apitirize mpaka pa ntsiku ya Sabudu, (thangwi Sabudu ineyi ikhali ikulu kakamwe). Natenepa iwo aenda kaphemba Pilato toera miyendo ya anthu anewa ikhumulwe, mbatcitisa manungo awo. 32  Natenepa, anyankhondo abwera mbakhumula miyendo ya amuna awiri adamanikwa pamuti n’khundu mwa Yezu. 33  Mbwenye pidafika iwo pana Yezu, aona kuti iye akhadafa kale, natenepa iwo nee akhumula miyendo yace. 34  Mbwenye nyankhondo m’bodzi amulasa na dipa pakhundu pace, mu ndzidzi ubodzi ene, penepo pabuluka ciropa na madzi. 35  Pontho, ule adaona pyenepi asapereka umboni, umboni wace ndi wandimomwene, iyembo asadziwa kuti pinalonga iye mphyandimomwene, toera imwembo mukhulupire. 36  Mwandimomwene, pyenepi pyacitika toera kukwanirisa khundu ya Malemba inalonga kuti: “Nee gogodo yace ibodzi inadzakhumulwa.”* 37  Pontho, khundu inango ya Malemba isalonga: “Iwo anadzayang’ana munthu adalasa iwo.” 38  Pidamala kucitika pinthu pyenepi, Zuze wa ku Arimateya aenda kuna Pilato kaphemba manungo a Yezu. Iye akhali nyakupfundza wa Yezu, mbwenye nee akhalonga pakweca kuti ndi nyakupfundza wa Yezu thangwi akhagopa Ayuda. Pilato antawirisa, natenepa iye afika, mbatcitisa manungo a Yezu. 39  Nikodhemu, wakuti akhadaenda kalonga na Yezu camasiku, abwerambo. Iye abweresa mira wakubvungazwa na alowe akhalemera makilu cifupi na 33. 40  Natenepa, iwo akwata manungo a Yezu, aapyangirira na nguwo zadidi mbaaikha pyakununkhirisa mwakubverana na pikhacita Ayuda angafuna kuikha munthu wakufa. 41  Pyacitikambo kuti, cifupi na mbuto idakhomerwa Yezu, pakhali na munda wa maluwa, m’munda unoyu mukhali na nthumbi ipswa yakuti cipo ikhadaikhwa kale munthu. 42  Nakuti ineyi ikhali ntsiku ya Ayuda toera kukhunganyika ntsiku ya Sabudu, pontho nthumbi ikhali cifupi, iwo aikha manungo a Yezu mwenemu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “Mbaphiwe pamuti! Mbaphiwe pamuti!”
Peno: “kukuphesa pamuti.”
Peno: “mbaphiwe pamuti.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “inadzaswiwa.”