Juwau 18:1-40

  • Yuda asandukira Yezu (1-9)

  • Pedhru aphatisira supada (10, 11)

  • Yezu aendeswa kuna Anasi (12-14)

  • Pedhru atoma kukhonda Yezu (15-18)

  • Yezu alimira patsogolo pa Anasi (19-24)

  • Pedhru akhonda Yezu kaciwiri na kacitatu (25-27)

  • Yezu alimira patsogolo pa Pilato (28-40)

    • “Umambo wanga nkhabe kucita khundu ya dziko” (36)

18  Pidamala iye kulonga pinthu pyenepi, Yezu na anyakupfundzace aenda kuntunda unango wa Gowa ya Sidhroni, kweneko kukhali na munda wa maluwa, mbapita mwenemu na anyakupfundzace.  Yuda, ule akhafuna kunsandukira, akhadziwambo mbuto ineyi, thangwi kazinji kene Yezu akhagumanyikana kweneko na anyakupfundzace.  Natenepa, Yuda abwera na nsoka wa anyankhondo na anyakuonera adatumwa na akulu a anyantsembe na Afarisi, iwo akhali na pyakumwinikira napyo, nyale na pida.  Nakuti Yezu akhadziwa pinthu pyonsene pikhafuna kuncitikira, iye aenda kutsogolo mbaabvundza: “Mbani anasaka imwe?”  Iwo antawira: “Yezu wa ku Nazareti.” Iye aapanga: “Ndine pano.” Yuda, nyakusandukira Yezu akhali pabodzi na iwo.  Mbwenye pidaapanga Yezu kuti: “Ndine pano,” iwo abwerera nduli mbagwa pantsi.  Natenepa iye aabvundza pontho: “Mbani anasaka imwe?” Iwo atawira: “Yezu wa ku Nazareti.”  Yezu atawira: “Ine ndakupangani kale kuti ndine pano. Mphapo khala mukusaka ine, awa asiyeni aende pyawo.”  Pyenepi pyacitika toera akwanirisike mafala adalonga iye kuti: “Mwa ale adandipasa imwe, nee m’bodzi adaluza ine.” 10  Penepo Simau Pedhru, wakuti akhali na supada, aibulusa mbagwanda khutu yamadyo ya nyabasa wa nyantsembe wankulu. Dzina ya nyabasa unoyu ikhali Malko. 11  Mbwenye Yezu apanga Pedhru: “Ikha supada yako m’mbuto mwayo. Kodi ine nee ndisafunika kumwera ndiko idandipasa Baba?” 12  Penepo anyankhondo, nkulu wa anyankhondo na anyakuonera adatumwa na Ayuda, aphata Yezu mbam’manga. 13  Pakutoma iwo aenda naye kuna Anasi, thangwi iye akhali tebzwalace Kaifa. Kaifa akhali nyantsembe wankulu mu caka ceneci. 14  Kaifa ndiye akhadapanga Ayuda kuti mphyadidi kwa iwo kuti munthu m’bodzi afere mbumba. 15  Simau Pedhru na nyakupfundza unango, akhatowera Yezu. Nakuti nyakupfundza unango unoyu akhadziwika na nyantsembe wankulu, aenda pabodzi na Yezu mpaka panyumba ya nyantsembe wankulu, 16  mbwenye Pedhru akhadalimira kunja kwa nsuwo. Natenepa, nyakupfundza wakuti akhadziwika na nyantsembe wankulu, aenda kalonga na nyakuonera nsuwo, akwata Pedhru mbapita naye. 17  Penepo nyabasa wankazi akhaonera pansuwo abvundza Pedhru: “Kodi iwe nee ndiwe m’bodzi wa anyakupfundza a munthu uyu?” Iye atawira: “Nkhabe, sine tayu.” 18  Nakuti kunja kukatonthola, anyabasa na anyakuonera agasa moto wa makala mbalimira n’khundu mwawo toera kuotha. Pedhru alimirambo pabodzi na iwo mbaotha moto. 19  Natenepa, nkulu wa anyantsembe abvundza Yezu thangwi ya anyakupfundzace na pipfundziso pyace. 20  Yezu antawira: “Ine ndikhalonga pamaso pa anthu onsene. Ndzidzi onsene ndikhapfundzisa mu sinagoga na mu templo, munasonkhana Ayuda onsene, nkhabe cinthu cidalonga ine ncibisobiso. 21  Thangwi yanji musandicita mibvundzo? Bvundzani ale adabva pikhalonga ine kuna iwo. Iwo asadziwa mwadidi pidalonga ine.” 22  Pidamala Yezu kulonga mafala anewa, m’bodzi wa anyakuonera akhali cifupi na iye am’menya mbama, mbambvundza: “Unatawiradi tepo nkulu wa anyantsembe?” 23  Yezu antawira: “Khala ndalonga cinthu cakuipa, longa cidaipisa ine; mbwenye khala pidalonga ine mphyadidi, thangwi yanji usandimenya?” 24  Penepo Anasi atumiza Yezu kuna Kaifa nyantsembe wankulu, iye akhadamangwa mikono. 25  Simau Pedhru akhali penepo mbakaotha moto. Penepo anthu ambvundza: “Kodi iwe nee ndiwe m’bodzi wa anyakupfundzace?” Iye akhonda mbalonga: “Nkhabe, sine tayu.” 26  M’bodzi wa anyabasa a nyantsembe wankulu wakuti ndi m’bale wace mamuna akhadagwandwa khutu na Pedhru, ambvundza: “Kodi ine nee ndakuona pabodzi na iye m’munda wa maluwa?” 27  Mbwenye Pedhru akhonda pontho, penepo pene dzongwe yalira. 28  Namacibese kakamwe, iwo abuluka na Yezu kunyumba ya Kaifa mbaenda naye kunyumba ya ntongi Pilato. Nakuti Ayuda akhafuna kudya Paskwa, iwo nee apita n’nyumba ya Pilato, thangwi akhagopa kupswipisika. 29  Natenepa, Pilato abuluka kunja mbaabvundza: “Ndi cinthu cipi cakuipa cidacita munthu uyu?” 30  Iwo antawira: “Munthu uyu mbadakhonda kucita cinthu cakuipa, ife nee mbatidampereka kuna imwe.” 31  Natenepa Pilato aapanga: “Nkwateni toera muntonge mwakubverana na mwambo wanu.” Ayuda antawira: “Ife nee tisatawiriswa kupha munthu.” 32  Pyenepi pyacitika toera kukwanirisa mafala adalonga Yezu kuti iye mbadafa tani. 33  Natenepa, Pilato apita pontho n’nyumba yace yakutongera miseru, acemera Yezu mbambvundza: “Kodi iwe ndiwe Mambo wa Ayuda?” 34  Yezu ambvundza: “Mbvundzo unoyu adaunyerezera ndimwe, peno alipo adakupangani pinthu thangwi ya ine?” 35  Pilato atawira: “Kodi ine ndine Muyuda? Anthu a mbumba yako na akulu a anyantsembe ndiwo adakupereka kuna ine. Ninji pidacita iwe?” 36  Yezu atawira: “Umambo wanga nkhabe kucita khundu ya dziko. Umambo wanga mbudacita khundu ya dziko, atowereri anga mbadamenya nkhondo toera ine ndikhonde kuperekwa m’manja mwa Ayuda. Mbwenye undimomwene ndi wakuti Umambo wanga nee usacita khundu ya dziko.” 37  Penepo Pilato ambvundza: “Mphapo iwe ndiwe mambo?” Yezu atawira: “Mukulonga mwekhene kuti ine ndine mambo. Na thangwi ineyi ine ndabalwa, pontho ndabwera pa dziko yapantsi toera ndipereke umboni wa undimomwene. Munthu onsene ali kukhundu ya undimomwene asabvesera pinalonga ine.” 38  Pilato ambvundza: “Undimomwene ninji?” Pidamala iye kulonga pyenepi, aenda pontho kunja kuna Ayuda mbaapanga: “Nee ndisaona cinthu cakuipa cidacita iye. 39  Kusiyapo pyenepi, mwakubverana na mwambo wanu, ine ndisafunika kukubulusirani munthu nkaidi pa Paskwa. Mphapo musafuna kuti ndikubulusireni Mambo wa Ayuda?” 40  Iwo akhuwa pontho: “Lekani kubulusa munthu unoyu. Bulusani Bharabha!” Bharabha akhali phanga.

Pidzindikiro Pyapantsi