Juwau 17:1-26

  • Phembero yakumalisa idacita Yezu pabodzi na apostolo ace (1-26)

    • Kudziwa Mulungu kusabweresa umaso wakukhonda mala (3)

    • Akristu nkhabe kucita khundu ya dziko (14-16)

    • “Mafala anu ndi undimomwene” (17)

    • “Ine ndaadziwisa dzina yanu” (26)

17  Pidamala Yezu kulonga pinthu pyenepi, ayang’ana kudzulu, mbalonga: “Baba, ndzidzi wafika. Pasani mbiri mwananu, toera mwananu akupaseni mbiri.  Imwe mwampasa mphambvu zakutonga anthu onsene, toera iye apereke umaso wakukhonda mala kuna anthu onsene adampasa imwe.  Umaso wakukhonda mala ndi uyu: Anthu akudziweni imwe Mulungu m’bodzi basi wandimomwene, pontho adziwembo Yezu Kristu, ule adatuma imwe.  Ine ndakupasani mbiri pa dziko yapantsi, mbandimalisa basa idandipasa imwe toera kucita.  Natenepa Baba, cincino ndipaseni mbiri pana imwe, ninga mbiri ikhali na ine pana imwe dziko mbidzati kucitwa.  “Ine ndadziwisa dzina yanu kuna anthu adabulusa imwe pa dziko mbamundipasa. Iwo akhali anu, mbwenye imwe mwandipasa, pontho iwo abvera mafala anu.  Cincino iwo asadziwa kuti pinthu pyonsene pidandipasa imwe, pyabuluka kuna imwe;  thangwi ine ndaapanga mafala adandipasa imwe, iwo aatawira, mbadziwa kuti mwandimomwene ine ndabwera ninga muimiriri wanu, pontho iwo asakhulupira kuti ndimwe adandituma.  Ine ndisaphembera thangwi ya iwo; ine nee ndisaphembera thangwi ya dziko, mbwenye thangwi ya ale adandipasa imwe, thangwi iwo ndi anu. 10  Pinthu pyonsene piri na ine mphyanu, pinthu pyanu pyonsene mphyanga, pontho ine ndapaswa mbiri pakati pawo. 11  “Ine ndiri kubuluka pa dziko ino, mbwenye iwo ali pa dziko ino, ine ndiri kubwerera kuna imwe. Baba wakucena, aonereni thangwi ya dzina yanu idandipasa imwe; toera iwo akhale m’bodzi,* ninga ife ndife m’bodzi.* 12  Pikhali ine na iwo, ine ndikhaaonera thangwi ya dzina yanu idandipasa imwe; ine ndaatsidzikiza, pontho nee m’bodzi wa iwo aluzika, kusiyapo ule anafuna kudzafudzwa, toera Malemba akwanirisike. 13  Mbwenye cincino ine ndiri kudza kuna imwe, ine ndisalonga pinthu pyenepi pa dziko, toera iwo atsandzaye kakamwe na kukomerwa kuli na ine. 14  Ine ndaapasa mafala anu, mbwenye dziko isaaida, thangwi iwo nkhabe kucita khundu ya dziko, ninga ine nkhabe kucita khundu ya dziko. 15  “Nee ndisaphemba toera muabuluse pa dziko, mbwenye toera muaonere thangwi ya Nyakuipa.* 16  Iwo nkhabe kucita khundu ya dziko, ninga ine nkhabe kucita khundu ya dziko. 17  Aceneseni na undimomwene; mafala anu ndi undimomwene. 18  Ninga mudandituma imwe toera kudza pa dziko, inembo ndaatuma pa dziko. 19  Ine ndisaceneseka thangwi ya iwo, toera iwombo aceneswe na undimomwene. 20  “Nee ndisakuphembani thangwi ya awa basi, mbwenye ndisakuphembanimbo thangwi ya ale anafuna kundikhulupira kubulukira ku mafala awo, 21  toera iwo onsene akhale m’bodzi, ninga imwe Baba muli wakuphatana na ine, inembo ndiri wakuphatana na imwe, iwombo akhale akuphatana na ife, toera dziko ikhulupire kuti ndimwe adandituma. 22  Ine ndaapasa mbiri idandipasa imwe, toera iwo akhale m’bodzi, ninga ife ndife m’bodzi. 23  Ine ndikhale wakuphatana na iwo, imwe mukhale wakuphatana na ine, iwo mbakhala akuphatana kakamwe, toera dziko idziwe kuti ndimwe adandituma, pontho kuti imwe mwaafuna ninga mudandifunira imwe. 24  Baba, ndisafuna kuti ale adandipasa imwe akhale pabodzi na ine kunafuna kudzakhala ine, toera iwo aone mbiri yanga idandipasa imwe, thangwi imwe mwandifuna dziko mbidzati kucitwa. 25  Baba wakulungama, mwandimomwene, dziko nkhabe kukudziwani, mbwenye ine ndisakudziwani, pontho awa asadziwa kuti ndimwe adandituma. 26  Ine ndaadziwisa dzina yanu, pontho ndinapitiriza kuidziwisa, toera ufuni udandifuna na imwe ukhale muna iwo, inembo mbandikhala wakuphatana na iwo.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “akuphatana.”
Peno: “tiri akuphatana.”
Peno: “Sathani.”