Juwau 16:1-33

  • Anyakupfundza a Yezu panango anadzaphiwa (1-4a)

  • Basa ya nzimu wakucena (4b-16)

  • Kutsukwala kwa anyakupfundza kunadzacinja kudza kutsandzaya (17-24)

  • Yezu akunda dziko (25-33)

16  “Ine ndakupangani pinthu pyenepi toera mukhonde kuluza cikhulupiro canu.*  Anthu anadzakuthamangisani m’masinagoga. Mwandimomwene, unadzafika ndzidzi wakuti munthu anakuphani ananyerezera kuti akutumikira Mulungu.  Iwo anadzacita pyenepi thangwi nkhabe kudziwa Babanga, pontho iwo nkhabe kundidziwa.  Mbwenye ine ndakupangani pinthu pyenepi toera ndzidzi ungafika mbapitoma kucitika, imwe mukumbuke kuti ndakupangani kale pinthu pyenepi. “Pakutoma ine nee ndakupangani pinthu pyenepi, thangwi ndikhali pabodzi na imwe.  Mbwenye cincino ine ndiri kuenda kuna Ule adandituma; ngakhale tenepo, nee m’bodzi wa imwe anandibvundza kuti: ‘Mbuya, muli kuenda kupi?’  Nakuti cincino ndakupangani pinthu pyenepi, mitima yanu yadzala na kutsukwala.  Mbwenye mwandimomwene ine ndinakupangani kuti, mphyadidi kakamwe kwa imwe kuti ine ndiende. Thangwi ndingakhonda kuenda, nzimu wakucena nee unabwera toera kukuphedzani; mbwenye ndingaenda, ndinautumiza kuna imwe.  Iwo ungafika, unadzapangiza pakweca madawo a dziko, ulungami na kutonga kwa Mulungu.  Pakutoma unadzapangiza madawo a dziko, thangwi anthu nee asandikhulupira; 10  buluka penepo unadzapangiza ulungami, thangwi ine ndiri kuenda kuna Baba, pontho imwe nee munadzandionabve; 11  iwo unadzapangizambo kutonga kwa Mulungu, thangwi ntongi wa dziko ino amala kutongwa. 12  “Ndiciri na pinthu pizinji toera kukupangani, mbwenye cincino nee munakwanisa kupibvesesa. 13  Mbwenye nzimu wakucena wa undimomwene ungafika, unadzakutsogolerani toera kubvesesa mwadidi undimomwene, thangwi nee unadzalonga pinafuna iwo, mbwenye unadzalonga pinabva iwo, pontho unadzakudziwisani pinthu pinafuna kucitika. 14  Nzimu wakucena unadzandipasa mbiri, thangwi iwo unadzakufokotozerani pinthu pidatambira iwo kuna ine. 15  Baba andipanga pinthu pyonsene pinadziwa iye. Na thangwi ineyi, ine ndakupangani kuti nzimu wakucena unadzakufokotozerani pinthu pidatambira iwo kuna ine. 16  Thimize pang’ono imwe nkhabe kudzandionabve, mbwenye thimize pang’ono imwe munadzandiona.” 17  Penepo anyakupfundzace anango akhabvundzana okha-okha: “Kodi iye asafuna kulonganji pinatipanga iye kuti: ‘Thimize pang’ono imwe nkhabe kudzandionabve, mbwenye thimize pang’ono imwe munadzandiona,’ pontho, ‘thangwi ine ndiri kuenda kuna Baba’?” 18  Natenepa iwo akhalonga: “Kodi iye asafuna kulonganji na mafala akuti, ‘thimize pang’ono’? Ife nee tisadziwa pinalonga iye.” 19  Yezu akhadziwa kuti iwo akhafuna kumbvundza, natenepa iye aabvundza: “Kodi imwe musabvundzana unango na ndzace thangwi ine ndalonga kuti: ‘Thimize pang’ono imwe nkhabe kudzandionabve, mbwenye thimize pang’ono imwe munadzandiona’? 20  Ine ndinakupangani na cinyindiro consene kuti imwe munadzalira mbamubulira, mbwenye dziko inadzatsandzaya; imwe munadzatsukwala, mbwenye kutsukwala kwanu kunadzacinja kudza kutsandzaya. 21  Nkazi angafuna kubala asabva kupha, thangwi ndzidzi wace wakubala wafika; mbwenye angamala kubala mwana, iye asaduwala nyatwa yonsene idaona iye, thangwi yakukomerwa na mwana adabalwa pa dziko. 22  Cincino imwembo musatsukwala; mbwenye mungadzandiona pontho, imwe munadzatsandzaya na ntima onsene, pontho nkhabe anafuna kudzakupokoserani kutsandzaya kwanu. 23  Pa ntsiku ineyi, imwe nee munadzandibvundzabve cinthu. Ine ndinakupangani na cinyindiro consene kuti, pyonsene pinafuna imwe kuphemba kuna Baba mu dzina yanga, iye anadzakupasani. 24  Mpaka pano imwe mudzati kuphemba cinthu mu dzina yanga. Phembani, imwe munadzapaswa, toera imwe mutsandzaye kakamwe. 25  “Ine ndakupangani pinthu pyenepi mukuphatisira misangani. Unadzafika ndzidzi wakuti nee ndinadzalongabve na imwe mukuphatisira misangani, mbwenye ndinadzakupangani pakweca pyonsene thangwi ya Baba. 26  Pa ntsiku ineyi, imwe munadzaphemba Baba mu dzina yanga; mbwenye pyenepi nee pisabveka kuti ndine anafuna kukucitirani phembo kuna Baba. 27  Thangwi iye ene Baba asakufunani; iye asakufunani thangwi imwe mwandifuna mbamukhulupira kuti ine ndabwera ninga munthu adatumwa na Mulungu. 28  Ine ndabwera pa dziko yapantsi ninga munthu adatumwa na Baba. Cincino ndiri kubuluka pa dziko mbandibwerera kuna Baba.” 29  Anyakupfundzace alonga: “Mbuya, cincino ife tisabvesesa pinalonga imwe, thangwi nee mukuphatisira misangani. 30  Cincino ife tisatawira kuti imwe musadziwa pinthu pyonsene, pontho nee musadikhira kuti munthu akubvundzeni. Na thangwi ineyi ife tisakhulupira kuti imwe mwabuluka kuna Mulungu.” 31  Yezu aatawira: “Cincino musakhulupira? 32  Onani, unadzafika ndzidzi, mwandimomwene wafika, wakuti munadzabalaliswa, m’bodzi na m’bodzi anadzabwerera kunyumba kwace, mbamundisiya ndekha. Mbwenye nee ndiri ndekhene, thangwi Baba ali na ine. 33  Ine ndalonga pinthu pyenepi toera kubulukira mwa ine, imwe mukhale na ntendere. Mu dziko imwe munadzaona nyatwa, mbwenye khalani na cipapo! Ine ndakunda dziko.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “mukhonde kugwegweduka.”