Juwau 15:1-27

  • Nsangani unalonga pya muti wandimomwene wa mauva (1-10)

  • Matongero toera kupangiza ufuni ninga wa Kristu (11-17)

    • Ufuni ukulu kakamwe (13)

  • Dziko isaida anyakupfundza a Yezu (18-27)

15  “Ine ndine muti wandimomwene wa mauva, Babanga ndi nyakulima.  Nthawi zonsene ziri muna ine zinakhonda kubala misapo, iye asazigwanda. Mbwenye nthawi zinabala misapo, iye asazisadzulira toera zibale misapo mizinji.  Imwe mwaceneswa kale na mafala adakupangani ine.  Pitirizani kukhala akuphatana na ine, inembo ndinapitiriza kukhala akuphatana na imwe. Ninga nthawi inacimwana kubala misapo payokha ingakhonda kupitiriza kukhala yakuphatana na muti wa mauva, imwembo munacimwana kubala misapo mungakhonda kupitiriza kukhala akuphatana na ine.  Ine ndine muti wa mauva; imwe ndimwe nthawi. Munthu anapitiriza kukhala wakuphatana na ine, inembo mbandikhala wakuphatana na iye, anabala misapo mizinji; thangwi mungakhonda kukhala na ine, nee cibodzi cinafuna kwanisa imwe kucita.  Munthu anakhonda kupitiriza kukhala wakuphatana na ine, anadzakhala ninga nthawi inatayiwa kunja, mbiuma. Anthu asagumanya nthawi zenezi mbaziponya pa moto, izo mbazipya.  Imwe mungapitiriza kukhala akuphatana na ine, mafala anga mbapitiriza muna imwe, cinthu consene cinafuna kuphemba imwe cinadzacitika mwakubverana na phembo yanu.  Babanga asapaswa mbiri imwe mungapitiriza kubala misapo mizinji, mbamupangiza kuti ndimwe anyakupfundza anga.  Ninga munandifunira Baba, inembo ndisakufunani, natenepa pitirizani mu ufuni wanga. 10  Imwe mungabvera mitemo yanga, munadzapitiriza mu ufuni wanga, ninga ine ndisabverambo mitemo ya Babanga mbandipitiriza mu ufuni wace. 11  “Ine ndakupangani pinthu pyenepi toera kutsandzaya kwanga kukhale muna imwe, pontho kutsandzaya kwanu kuthimizirike kakamwe. 12  Matongero anga ndi awa: Funanani unango na ndzace ninga mudakufunani ine. 13  Nkhabe munthu ali na ufuni ukulu kakamwe kupiringana ule anapereka umaso wace thangwi ya axamwali ace. 14  Mungacita pidakupangani ine, imwe munadzakhala axamwali anga. 15  Ine nkhabe kukucemeranibve mabitcu, thangwi bitcu nkhabe dziwa pinacita mbuyace. Mbwenye ndisakucemerani axamwali, thangwi ine ndakupangani pinthu pyonsene pidabva ine kuna Babanga. 16  Imwe nee mwandisankhula, mbwenye ine ndakusankhulani toera mupitirize kubala misapo, pontho misapo yanu ipitirize kwenda na kwenda toera cinthu consene cinaphemba imwe kuna Baba mu dzina yanga, iye akupaseni. 17  “Ine ndisakupangani pinthu pyenepi toera imwe mufunane unango na ndzace. 18  Khala dziko isakuidani, imwe musadziwa kuti iyo yaida ine mbidzati kuida imwe. 19  Mbamudakhala ninga anthu a dziko, anthu a dziko mbadakomerwa na imwe. Nakuti cincino nee musacitabve khundu ya dziko, mbwenye ine ndakusankhulani pakati pa anthu a dziko, na thangwi ineyi anthu a dziko asakuidani. 20  Kumbukani mafala adakupangani ine kuti: Bitcu nee ndi nkulu kupiringana mbuyace. Khala iwo anditcinga, iwo anadzakutcinganimbo; khala iwo abvera mafala anga, anadzabverambo mafala anu. 21  Mbwenye iwo anadzakucitirani pinthu pyenepi pyonsene thangwi ya dzina yanga, thangwi iwo nkhabe kudziwa Ule adandituma. 22  Ine mbidakhonda kubwera kudzalonga na iwo, iwo nee mbadakhala na madawo. Mbwenye cincino iwo nkhabe mathangwi toera kutuna madawo awo. 23  Ule anandiida, asaidambo Babanga. 24  Mbadakhonda kuona mabasa adacita ine pakati pawo, akuti cipo acitwa kale na munthu unango, iwo nee mbadakhala na madawo; mbwenye cincino iwo andiona mbaida ine na Babanga ene. 25  Pyenepi pyacitika toera kukwanirisa mafala adalembwa mu Mwambo wawo kuti: ‘Iwo andiida mwakusowa mathangwi.’ 26  Angabwera m’phedzi, wakuti ndi nzimu wakucena wa undimomwene, unafuna kutumiza ine kuna imwe buluka kuna Baba, unadzapereka umboni thangwi ya ine, 27  imwembo munadzapereka umboni unalonga pya ine, thangwi imwe mwakhala na ine kubulukira pakutoma.

Pidzindikiro Pyapantsi