Juwau 14:1-31

  • Yezu ndi njira ibodzi basi toera kufika kuna Baba (1-14)

    • “Ine ndine njira, undimomwene na umaso” (6)

  • Yezu apikira kutumiza nzimu wakucena (15-31)

    • “Baba ndi nkulu kupiringana ine” (28)

14  “Lekani kunentseka m’mitima yanu. Khulupirani Mulungu; khulupiranimbo ine pano.  N’nyumba mwa Babanga muli na mbuto zizinji zakukhala. Mbapidakhonda khala tenepo, ine nee mbidakupangani pyenepi. Mbwenye cincino ine ndiri kuenda kakukhunganyirani mbuto.  Ine ndingaenda mbandikusasanyirani mbuto, ndinabwera pontho kudzakukwatani, toera imwe mukhalembo kule kunakhala ine.  Kunaenda ine, njira yace imwe musaidziwa.”  Tomasi ambvundza: “Mbuya, ife nkhabe dziwa kunaenda imwe. Mphapo tinakwanisa tani kudziwa njira?”  Yezu antawira: “Ine ndine njira, undimomwene na umaso. Nkhabe munthu anaenda kuna Baba mbakhonda kupita na pana ine.  Imwe mbamudandidziwa, mbamudadziwambo Babanga; kutomera cincino imwe musandziwa, pontho musamuona.”  Filipi ampanga: “Mbuya, tipangizeni Babanu, pyenepi pinakwana kuna ife.”  Yezu ampanga: “Ndiri na imwe mu ndzidzi uzinji kakamwe, mphapo iwe Filipi udzati kundidziwa?” Ule anandiona akuonambo Baba. Mphapo thangwi yanji iwe usalonga kuti: ‘Tipangizeni Babanu’? 10  Kodi iwe nee usatawira kuti ine ndiri pabodzi na Baba, pontho kuti Baba ali na ine? Pinthu pinakupangani ine nee pisabuluka muna ine, mbwenye Baba wakuti asapitiriza kukhala na ine, ndiye anacita mabasace. 11  Khulupirani pinakupangani ine kuti ine ndiri pabodzi na Baba, pontho Baba ali na ine; peno khulupirani thangwi ya mabasa anacita ine. 12  Ine ndinakupangani na cinyindiro consene kuti, munthu anandikhulupira anadzacitambo mabasa anacita ine; pontho anadzacita mabasa makulu kupiringana anacita ine, thangwi ine ndiri kuenda kuna Babanga. 13  Pontho, cinthu consene cinafuna imwe kuphemba mu dzina yanga, ine ndinadzacicita, toera Baba apaswe mbiri kubulukira kuna Mwana. 14  Cinthu consene cinaphemba imwe mu dzina yanga, ine ndinadzacicita. 15  “Khala imwe musandifuna, munadzabvera mitemo yanga. 16  Pontho ine ndinadzaphemba Baba, penepo iye anadzakupasani m’phedzi* unango toera akhale na imwe kwenda na kwenda. 17  M’phedzi unoyu ndi nzimu wakucena wa undimomwene, wakuti dziko nkhabe kuutambira thangwi dziko nkhabe kuuona, pontho nkhabe kuudziwa. Mbwenye imwe musaudziwa thangwi usapitiriza kukhala muna imwe, pontho uli na imwe. 18  Ine nee ndinakusiyani mwekhene.* Ine ndinabwera pontho kuna imwe. 19  Thimize pang’ono dziko inadzandionabve tayu, mbwenye imwe munadzandiona, thangwi ine ndiri maso imwembo munadzakhala maso. 20  Pa ntsiku ineyi imwe munadzadziwa kuti ine ndiri pabodzi na Babanga, pontho imwe muli na ine, inembo ndiri na imwe. 21  Ule anatawira matongero anga mbaabvera, unoyu ndiye anandifuna. Pontho, munthu anandifuna anadzafuniwambo na Babanga, inembo ndinadzanfuna mbandipangizika pakweca kuna iye.” 22  Yuda unango wakuti nee ndi Iskariyoti, ambvundza: “Mbuya, thangwi yanji imwe musafuna kupangizika pakweca kuna ife, mbamukhonda kupangizika kuna dziko?” 23  Yezu antawira: “Munthu angandifuna, anadzabvera mafala anga, pontho iye anadzafuniwa na Babanga. Ifembo tinadzabwera kuna iye mbatikhala na iye. 24  Munthu anakhonda kundifuna nkhabe kubvera mafala anga. Mafala anabva imwe si anga tayu, mbwenye ndi a Baba adandituma. 25  “Ndisakupangani pyenepi mu ndzidzi wakuti ndiciri pabodzi na imwe. 26  Mbwenye m’phedzi wakuti ndi nzimu wakucena unafuna kutumiza Babanga mu dzina yanga, unadzakupfundzisani pinthu pyonsene, mbukukumbusani pinthu pyonsene pidakupangani ine. 27  Ine ndinakusiyirani ntendere; ine ndinakupasani ntendere. Ntendere unakupasani ine ndi wakusiyana na ntendere unapereka dziko kuna imwe. Lekani kunentseka m’mitima yanu, pontho lekani kugopa. 28  Imwe mwabva pidakupangani ine kuti: ‘Ine ndiri kuenda, mbwenye ndinabwera pontho kuna imwe.’ Khala imwe musandifuna, munakomerwa kuti ine ndiri kuenda kuna Baba, thangwi Baba ndi nkulu kupiringana ine. 29  Ine ndakupangani pyenepi mbapidzati kucitika, toera pingadzacitika, imwe mukhulupire mafala anga. 30  Ine nee ndinalongabve pizinji na imwe, thangwi ntongi wa dziko ino ali kubwera. Iye nkhabe mphambvu kuna ine. 31  Mbwenye toera dziko idziwe kuti ine ndisafuna Baba, ine ndisacita pinthu ninga mudandipangira Baba. Lamukani, tendeni tibuluke pano.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “m’balangazi.”
Peno: “ninga ana amphawi.”