Juwau 13:1-38

  • Yezu atsuka miyendo ya anyakupfundzace (1-20)

  • Yezu apangiza kuti Yuda anadzansandukira (21-30)

  • Matongero mapswa (31-35)

    • “Mungafunana unango na ndzace” (35)

  • Yezu alonga kuti Pedhru anadzan’khonda (36-38)

13  Mbidzati kufika phwando ya Paskwa, Yezu akhadziwa kuti ukhadafika ndzidzi wace toera abuluke pa dziko yapantsi mbabwerera kuna Baba. Nakuti iye akhafuna atowereri ace pa dziko, iye apitiriza kuafuna mpaka kunkhomo kwa umaso wace.  Pikhasiyali iwo, Dyabo akhadaikha kale muntima mwa Yuda Iskariyoti mwana wa Simau, manyerezero akusandukira Yezu.  Yezu akhadziwa kuti Baba apereka pinthu pyonsene m’manja mwace. Iye akhadziwambo kuti abuluka kuna Mulungu, pontho akhabwerera kuna Mulungu.  Natenepa, Yezu alamuka pameza, mbaikha pakhundu nguwo yace yapadzulu. Iye akwata tuwalya mbaimanga ncunu mwace.  Buluka penepo, iye aikha madzi m’basiya, mbatoma kutsuka miyendo ya* anyakupfundzace, mbaipukuta na tuwalya idamanga iye ncunu mwace.  Pidafika iye pana Simau Pedhru, Pedhru ambvundza: “Mbuya, musafuna kutsuka miyendo yanga?”*  Yezu antawira: “Pinacita ine ipi, nee unapibvesesa cincino, mbwenye unapibvesesa ntsogolo.”  Pedhru alonga: “Ine cipo ndinakutawirisani toera kutsuka miyendo yanga.”* Yezu ampanga: “Ndingakhonda kutsuka miyendo yako,* unacimwana kukhala m’bodzi wa anthu anga.”  Simau Pedhru antawira: “Mbuya, lekani kutsuka miyendo yanga* basi, mbwenye tsukanimbo manja anga na nsolo wanga.” 10  Yezu ampanga: “Munthu adamala kusamba, manungo ace onsene ndi akucena, natenepa, nee asafunikabve kucita pizinji kusiyapo kutsuka miyendo yace.* Imwe mwacena, mbwenye si onsene a imwe tayu.” 11  Yezu akhadziwa munthu akhafuna kunsandukira. Na thangwi ineyi iye alonga kuti: “Nee ndi onsene a imwe akuti ndi akucena.” 12  Pidamala iye kutsuka miyendo yawo,* Yezu abvala nguwo yace yapadzulu, mbakhala pontho pameza, mbaabvundza: “Musabvesesa pinthu pidakucitirani ine? 13  Imwe musandicemera ‘Mpfundzisi,’ pontho musandicemera ‘Mbuya,’ ndimomwene, ine ndinedi. 14  Mphapo, khala ine Mbuya na Mpfundzisi, ndatsuka miyendo yanu,* imwe musafunikambo kutsuka miyendo ya* unango na ndzace. 15  Ine ndakupangizani pinafunika imwe kucita, toera imwe mucitembo sawasawa ninga mudakucitirani ine. 16  Ine ndinakupangani na cinyindiro consene kuti bitcu nee ndi nkulu kupiringana mbuyace, pontho munthu adatumwa nee ndi nkulu kupiringana ule adantuma. 17  Cincino imwe musadziwa pinthu pyenepi, mbwenye munakhala akutsandzaya mungapicita. 18  Ine nee ndikulonga pyenepi thangwi ya imwe monsene; ine ndisadziwa anthu adasankhula ine. Mbwenye pyenepi ndi toera kukwanirisa khundu ya Malemba inalonga kuti: ‘Ule akhadya nkate wanga, ndiye adandisandukira.* 19  Ine ndisakupangani pyenepi cincino mbapidzati kucitika, toera pingadzacitika, imwe mukhulupire kuti lemba ineyi isalonga pya ine. 20  Ine ndinakupangani na cinyindiro consene kuti ule anatambira munthu anatuma ine, akutambirambo ine, pontho ule ananditambira, akutambirambo Ule adandituma.” 21  Pidamala iye kulonga pyenepi, Yezu anentseka kakamwe, mbalonga pakweca: “Mwandimomwene ine ndinakupangani kuti m’bodzi wa imwe anadzandisandukira.” 22  Anyakupfundza atoma kuyang’anisana unango na ndzace, mbakhonda kudziwa kuti mbani akhalonga iye. 23  M’bodzi wa anyakupfundzace, wakuti Yezu akhanfuna kakamwe akhali cifupi na Yezu. 24  Natenepa, Simau Pedhru amuyang’ana soo, mbalonga: “Tipange, mbani analonga iye.” 25  Penepo nyakupfundza unoyu akotama pa nthimandzi* ya Yezu, mbambvundza: “Mbuya, mbani?” 26  Yezu atawira: “Ndi ule anapasa ine phindi ya nkate unafuna kupfonda ine mu mbale.” Natenepa, Yezu akwata phindi ya nkate mbapfonda mu mbale, mbaupasa Yuda mwana wa Simau Iskariyoti. 27  Pidamala Yuda kutambira phindi ya nkate, Sathani apita muntima mwace. Penepo Yezu ampanga: “Pinthu pinacita iwe, picite mwakucimbiza.” 28  Mbwenye nee m’bodzi wa ale akhali pameza adzindikira kuti thangwi yanji Yezu ampanga pyenepi. 29  Nakuti Yuda ndiye akhakoya bokosi ya kobiri, anango anyerezera kuti Yezu akhampanga kuti: “Ndoko kagule pinthu pinafuna ife kuphatisira pa phwando,” peno kuti akhafunika kupereka pinthu kuna anyakutcerenga. 30  Natenepa, pidamala Yuda kutambira phindi ya nkate, abuluka mwakucimbiza. Pyenepi pyacitika camasiku. 31  Pidabuluka Yuda, Yezu alonga: “Cincino Mwana wa munthu akupaswa mbiri, pontho Mulungu akupaswambo mbiri thangwi ya Mwana. 32  Mulungu anadzapasa mbiri Mwana wa munthu, pontho iye anacita pyenepi mwakucimbiza. 33  Ananga akufunika, ine ndiri na imwe mu ndzidzi ungasi. Imwe munadzandisaka, mbwenye ninga mudapanga ine Ayuda, ndiri kupangambo imwe: ‘Kunafuna ine kuenda, imwe munacimwana kuendako.’ 34  Ine ndinakupasani matongero mapswa kuti: Funanani unango na ndzace; ninga mudakufunani ine, imwembo mufunane unango na ndzace. 35  Imwe mungafunana unango na ndzace, anthu onsene anadzindikira kuti ndimwe anyakupfundza anga.” 36  Simau Pedhru ambvundza: “Mbuya, muli kuenda kupi?” Yezu antawira: “Kunafuna ine kuenda, iwe unacimwana kunditowera cincino, mbwenye unadzanditowera kutsogolo.” 37  Pedhru ambvundza: “Mbuya, thangwi yanji ndinacimwana kukutowerani cincino? Ine ndiri dzololo toera kukuferani.” 38  Yezu antawira: “Iwe uli dzololo toera kundifera? Ine ndinakupanga na cinyindiro consene kuti, dzongwe mbidzati kulira, iwe unandikhonda katatu.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “manyalo a.”
Peno: “manyalo anga.”
Peno: “manyalo anga.”
Peno: “manyalo ako.”
Peno: “manyalo anga.”
Peno: “manyalo ace.”
Peno: “manyalo awo.”
Peno: “manyalo anu.”
Peno: “manyalo a.”
Fala na Fala: “adalamusa citende cace mbandisandukira.”
Peno: “diti.”